Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: AVAXBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-03-23 29.6763 BUSD 112,150.2200 29.1772 BUSD 28.1002 BUSD 28.8493 BUSD 28.6798 BUSD
2021-03-22 31.7550 BUSD 133,527.6100 32.8013 BUSD 28.6003 BUSD 29.5714 BUSD 29.4190 BUSD
2021-03-21 33.4294 BUSD 118,487.6500 34.1840 BUSD 32.0230 BUSD 32.7080 BUSD 32.8528 BUSD
2021-03-20 36.7518 BUSD 101,214.4800 37.3177 BUSD 34.6085 BUSD 35.6601 BUSD 34.8210 BUSD
2021-03-19 36.1464 BUSD 182,418.5100 33.2301 BUSD 31.3513 BUSD 32.9748 BUSD 37.5711 BUSD
2021-03-18 33.5798 BUSD 195,486.0200 32.7372 BUSD 31.8728 BUSD 32.5226 BUSD 33.2814 BUSD
2021-03-17 32.1960 BUSD 187,331.4400 33.0970 BUSD 30.6946 BUSD 31.3600 BUSD 32.7343 BUSD
2021-03-16 30.1724 BUSD 167,499.1800 29.0340 BUSD 27.6002 BUSD 28.5621 BUSD 32.3861 BUSD
2021-03-15 28.9344 BUSD 160,964.9200 28.8024 BUSD 27.0001 BUSD 28.3951 BUSD 29.4718 BUSD
2021-03-14 30.6255 BUSD 124,558.3100 30.9061 BUSD 29.2225 BUSD 29.9545 BUSD 30.0000 BUSD
2021-03-13 30.0671 BUSD 168,749.7400 27.9703 BUSD 26.8776 BUSD 27.5886 BUSD 30.9000 BUSD
2021-03-12 29.2476 BUSD 161,443.4300 30.8348 BUSD 26.8776 BUSD 28.1437 BUSD 28.3519 BUSD
2021-03-11 31.0044 BUSD 242,076.1700 29.6737 BUSD 28.4000 BUSD 29.5534 BUSD 30.9062 BUSD
2021-03-10 31.8142 BUSD 433,297.8100 34.3715 BUSD 28.5715 BUSD 30.2369 BUSD 29.7595 BUSD
2021-03-09 28.4915 BUSD 546,247.4400 25.6477 BUSD 23.6965 BUSD 24.9725 BUSD 34.3875 BUSD
2021-03-08 25.9403 BUSD 138,976.0200 26.7819 BUSD 25.1000 BUSD 25.6658 BUSD 25.2152 BUSD
2021-03-07 26.7818 BUSD 170,805.8300 24.9933 BUSD 24.9739 BUSD 25.8371 BUSD 26.3338 BUSD
2021-03-06 24.6443 BUSD 70,544.5700 24.3580 BUSD 23.8473 BUSD 24.1899 BUSD 25.3631 BUSD
2021-03-05 24.6297 BUSD 99,782.8500 25.7628 BUSD 23.5459 BUSD 24.0869 BUSD 24.2862 BUSD
2021-03-04 26.6457 BUSD 148,392.6300 27.2173 BUSD 24.1462 BUSD 25.3634 BUSD 25.1002 BUSD
2021-03-03 28.1580 BUSD 165,828.5900 27.1544 BUSD 26.5275 BUSD 27.2230 BUSD 27.4834 BUSD
2021-03-02 28.6186 BUSD 287,134.6500 27.5392 BUSD 25.8979 BUSD 26.6085 BUSD 26.8646 BUSD
2021-03-01 26.0025 BUSD 148,853.8600 24.0024 BUSD 23.6132 BUSD 24.7392 BUSD 27.2008 BUSD
2021-02-28 23.6641 BUSD 116,757.1500 25.6715 BUSD 22.1700 BUSD 22.9504 BUSD 24.3002 BUSD
2021-02-27 26.4881 BUSD 104,117.5100 25.9999 BUSD 25.0001 BUSD 26.1529 BUSD 26.0175 BUSD
2021-02-26 26.5257 BUSD 96,760.2400 26.8000 BUSD 24.9001 BUSD 25.8848 BUSD 25.9306 BUSD
2021-02-25 29.6262 BUSD 141,694.9100 29.8117 BUSD 26.8310 BUSD 28.0323 BUSD 26.9126 BUSD
2021-02-24 29.2555 BUSD 146,660.9600 27.5835 BUSD 25.3043 BUSD 27.5835 BUSD 29.0484 BUSD
2021-02-23 26.8320 BUSD 154,276.1700 32.1223 BUSD 22.5700 BUSD 26.1441 BUSD 26.5670 BUSD
2021-02-22 32.1336 BUSD 151,138.3700 36.2289 BUSD 25.7400 BUSD 31.2315 BUSD 31.5478 BUSD
2021-02-21 36.5786 BUSD 75,741.7500 35.8408 BUSD 34.9275 BUSD 35.9055 BUSD 35.6441 BUSD
2021-02-20 38.4348 BUSD 213,760.4500 38.7711 BUSD 32.2250 BUSD 36.3665 BUSD 36.0935 BUSD
2021-02-19 39.2243 BUSD 125,701.4300 41.1086 BUSD 37.5000 BUSD 38.6185 BUSD 39.0819 BUSD
2021-02-18 41.3776 BUSD 195,344.7700 37.4195 BUSD 36.2262 BUSD 37.4877 BUSD 40.9299 BUSD
2021-02-17 37.7428 BUSD 207,020.8700 36.5365 BUSD 34.0266 BUSD 34.8550 BUSD 36.1114 BUSD
2021-02-16 37.3550 BUSD 133,680.2400 38.3147 BUSD 35.1135 BUSD 36.1446 BUSD 36.6225 BUSD
2021-02-15 39.2817 BUSD 157,210.0400 39.2752 BUSD 33.4000 BUSD 36.3090 BUSD 38.9679 BUSD
2021-02-14 42.1153 BUSD 142,541.5100 44.2071 BUSD 37.9632 BUSD 40.5696 BUSD 39.2109 BUSD
2021-02-13 47.1758 BUSD 119,969.7100 48.4903 BUSD 43.4628 BUSD 44.9902 BUSD 44.4482 BUSD
2021-02-12 49.5048 BUSD 203,928.4200 47.1152 BUSD 43.5329 BUSD 45.0619 BUSD 50.2313 BUSD
2021-02-11 48.5709 BUSD 254,345.4600 54.9026 BUSD 41.6144 BUSD 45.7300 BUSD 47.5777 BUSD
2021-02-10 47.6697 BUSD 631,894.3300 31.8686 BUSD 31.2937 BUSD 37.6092 BUSD 55.5610 BUSD
2021-02-09 29.9978 BUSD 259,085.9400 30.0890 BUSD 27.4598 BUSD 29.0315 BUSD 31.9089 BUSD
2021-02-08 29.0933 BUSD 328,713.0309 23.7204 BUSD 23.6457 BUSD 33.8162 BUSD 30.1216 BUSD
2021-02-07 21.6357 BUSD 377,831.0700 18.1400 BUSD 17.9405 BUSD 24.4828 BUSD 23.7203 BUSD
2021-02-06 17.4748 BUSD 229,215.7200 17.9206 BUSD 15.9000 BUSD 18.6455 BUSD 18.1105 BUSD
2021-02-05 16.8485 BUSD 261,913.8300 15.2850 BUSD 15.1606 BUSD 18.0256 BUSD 17.9007 BUSD
2021-02-04 14.9966 BUSD 338,401.9300 14.8727 BUSD 13.8583 BUSD 15.9011 BUSD 15.2941 BUSD
2021-02-03 14.2911 BUSD 129,048.1300 13.5334 BUSD 13.2210 BUSD 14.9552 BUSD 14.8407 BUSD
2021-02-02 13.1717 BUSD 49,949.1300 13.2463 BUSD 12.7811 BUSD 13.6791 BUSD 13.5334 BUSD