Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: AVAXBUSD
123...910
Date Price Volume Open Low High Close
2022-01-18 85.6125 BUSD 133,691.8600 86.7100 BUSD 83.7300 BUSD 84.2900 BUSD 84.0600 BUSD
2022-01-17 88.4840 BUSD 198,962.0200 92.2700 BUSD 85.4000 BUSD 86.9300 BUSD 86.6900 BUSD
2022-01-16 93.0942 BUSD 151,705.2800 93.0200 BUSD 89.0100 BUSD 92.4700 BUSD 92.3200 BUSD
2022-01-15 92.2511 BUSD 190,053.5000 90.4400 BUSD 89.5400 BUSD 90.3000 BUSD 93.4800 BUSD
2022-01-14 89.8110 BUSD 215,574.7400 89.6900 BUSD 87.3000 BUSD 88.5100 BUSD 90.0000 BUSD
2022-01-13 93.5901 BUSD 253,779.4900 96.0000 BUSD 89.3600 BUSD 90.2200 BUSD 89.9700 BUSD
2022-01-12 93.7124 BUSD 370,375.0500 89.6100 BUSD 88.8700 BUSD 89.4600 BUSD 96.0200 BUSD
2022-01-11 86.9030 BUSD 268,906.8400 84.4600 BUSD 83.2200 BUSD 84.7300 BUSD 89.1600 BUSD
2022-01-10 85.1523 BUSD 387,325.4200 89.3500 BUSD 80.1800 BUSD 83.9900 BUSD 84.2300 BUSD
2022-01-09 87.4716 BUSD 307,148.6300 83.8500 BUSD 82.4800 BUSD 84.6700 BUSD 88.2700 BUSD
2022-01-08 84.4032 BUSD 353,921.7400 86.7800 BUSD 79.2200 BUSD 81.3100 BUSD 84.2500 BUSD
2022-01-07 88.9713 BUSD 349,405.7300 95.0600 BUSD 85.0100 BUSD 86.7200 BUSD 86.5500 BUSD
2022-01-06 94.4099 BUSD 291,196.3600 97.4400 BUSD 91.0500 BUSD 93.2000 BUSD 95.1200 BUSD
2022-01-05 101.0922 BUSD 369,610.6000 103.3100 BUSD 90.5000 BUSD 96.9900 BUSD 98.2500 BUSD
2022-01-04 106.4281 BUSD 258,971.5900 108.1000 BUSD 103.2700 BUSD 104.5700 BUSD 103.8200 BUSD
2022-01-03 110.4229 BUSD 235,094.3500 113.0700 BUSD 106.0600 BUSD 108.2800 BUSD 108.3900 BUSD
2022-01-02 115.0537 BUSD 215,470.1500 114.1500 BUSD 112.0600 BUSD 113.3300 BUSD 113.0900 BUSD
2022-01-01 111.2706 BUSD 259,527.3200 109.4900 BUSD 108.5200 BUSD 109.9700 BUSD 113.3300 BUSD
2021-12-31 106.1219 BUSD 427,119.2700 101.7700 BUSD 100.3300 BUSD 101.7400 BUSD 110.2500 BUSD
2021-12-30 102.1532 BUSD 289,922.3000 103.0400 BUSD 98.3000 BUSD 100.9100 BUSD 101.6300 BUSD
2021-12-29 106.8117 BUSD 235,029.1600 107.0600 BUSD 102.3500 BUSD 105.5400 BUSD 105.6900 BUSD
2021-12-28 111.2271 BUSD 389,838.5900 113.9200 BUSD 104.3500 BUSD 107.4000 BUSD 108.8300 BUSD
2021-12-27 117.1936 BUSD 273,332.9600 115.1300 BUSD 113.3800 BUSD 115.1400 BUSD 114.0400 BUSD
2021-12-26 113.6688 BUSD 296,487.3400 115.0800 BUSD 109.3600 BUSD 111.7700 BUSD 115.4000 BUSD
2021-12-25 115.1488 BUSD 234,171.6600 115.0000 BUSD 112.1400 BUSD 113.8300 BUSD 115.1700 BUSD
2021-12-24 120.9386 BUSD 285,626.4700 121.4900 BUSD 114.3200 BUSD 115.8800 BUSD 115.0500 BUSD
2021-12-23 120.7242 BUSD 407,746.1000 116.6900 BUSD 116.0900 BUSD 119.3100 BUSD 121.3800 BUSD
2021-12-22 122.8079 BUSD 426,305.2200 123.3000 BUSD 117.0000 BUSD 119.9300 BUSD 117.2000 BUSD
2021-12-21 117.6977 BUSD 681,175.7100 113.5600 BUSD 110.5300 BUSD 112.9200 BUSD 123.4000 BUSD
2021-12-20 107.6283 BUSD 822,210.9800 107.6300 BUSD 101.0000 BUSD 104.0200 BUSD 113.5400 BUSD
2021-12-19 111.6871 BUSD 407,681.9600 115.9700 BUSD 106.5400 BUSD 108.8400 BUSD 109.1000 BUSD
2021-12-18 113.0368 BUSD 628,704.2200 110.8700 BUSD 105.5700 BUSD 107.7000 BUSD 115.6800 BUSD
2021-12-17 107.8848 BUSD 939,585.3800 98.2800 BUSD 98.1600 BUSD 103.1600 BUSD 112.0000 BUSD
2021-12-16 104.7382 BUSD 663,365.8700 101.3100 BUSD 99.7100 BUSD 101.6000 BUSD 100.7300 BUSD
2021-12-15 94.3891 BUSD 910,177.3700 87.2100 BUSD 86.1400 BUSD 89.3100 BUSD 100.8800 BUSD
2021-12-14 81.0382 BUSD 413,211.7500 79.0600 BUSD 76.4100 BUSD 78.1600 BUSD 87.0600 BUSD
2021-12-13 82.1798 BUSD 497,078.8200 88.0400 BUSD 75.5900 BUSD 79.2300 BUSD 78.6300 BUSD
2021-12-12 85.8429 BUSD 229,887.8600 86.6300 BUSD 83.0200 BUSD 84.1200 BUSD 88.1100 BUSD
2021-12-11 82.8615 BUSD 332,380.0300 80.6500 BUSD 78.7200 BUSD 81.6900 BUSD 85.6400 BUSD
2021-12-10 86.5126 BUSD 420,591.4300 85.4500 BUSD 82.6400 BUSD 83.9600 BUSD 83.8200 BUSD
2021-12-09 89.0883 BUSD 360,995.3100 93.2600 BUSD 83.3200 BUSD 84.8800 BUSD 86.3700 BUSD
2021-12-08 90.1996 BUSD 244,376.8900 89.6600 BUSD 86.2800 BUSD 88.2100 BUSD 92.7200 BUSD
2021-12-07 93.3709 BUSD 401,751.4900 93.0600 BUSD 87.3400 BUSD 89.0000 BUSD 88.9300 BUSD
2021-12-06 85.9407 BUSD 693,696.1800 86.4900 BUSD 77.1000 BUSD 79.6700 BUSD 92.8500 BUSD
2021-12-05 88.1548 BUSD 457,243.2900 93.0700 BUSD 82.6800 BUSD 85.1400 BUSD 84.7400 BUSD
2021-12-04 91.5192 BUSD 890,637.2800 108.4300 BUSD 77.6500 BUSD 89.5500 BUSD 92.2600 BUSD
2021-12-03 107.8117 BUSD 547,865.8400 107.8500 BUSD 100.0000 BUSD 105.7100 BUSD 107.7400 BUSD
2021-12-02 115.0368 BUSD 353,973.7100 119.7500 BUSD 110.1100 BUSD 111.0500 BUSD 110.2800 BUSD
2021-12-01 123.8895 BUSD 403,120.2100 120.5800 BUSD 117.4200 BUSD 119.4800 BUSD 119.0100 BUSD
2021-11-30 120.1549 BUSD 489,132.8800 120.5100 BUSD 114.0900 BUSD 117.5500 BUSD 122.0200 BUSD
123...910