Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2022-11-17 1.7523 USDC 100,286.5191 TON 1.7230 USDC 1.6970 USDC 1.8370 USDC 1.7820 USDC
2022-11-16 1.7212 USDC 104,835.1426 TON 1.6760 USDC 1.6740 USDC 1.7760 USDC 1.7200 USDC
2022-11-15 1.6696 USDC 58,385.2275 TON 1.6660 USDC 1.6380 USDC 1.7000 USDC 1.6790 USDC
2022-11-14 1.6190 USDC 95,031.8617 TON 1.6430 USDC 1.5560 USDC 1.6850 USDC 1.6650 USDC
2022-11-13 1.6227 USDC 116,880.5071 TON 1.5550 USDC 1.5330 USDC 1.8000 USDC 1.6430 USDC
2022-11-12 1.5026 USDC 132,648.0907 TON 1.5360 USDC 1.4210 USDC 1.6340 USDC 1.5500 USDC
2022-11-11 1.5478 USDC 124,257.1708 TON 1.5840 USDC 1.4650 USDC 1.6290 USDC 1.5360 USDC
2022-11-10 1.4299 USDC 238,797.3311 TON 1.3530 USDC 1.3130 USDC 1.5870 USDC 1.5830 USDC
2022-11-09 1.5477 USDC 361,796.4993 TON 1.6240 USDC 1.3380 USDC 1.6250 USDC 1.3530 USDC
2022-11-08 1.6470 USDC 447,193.0258 TON 1.7790 USDC 1.5580 USDC 1.7850 USDC 1.6270 USDC
2022-11-07 1.6340 USDC 390,768.1894 TON 1.6010 USDC 1.5320 USDC 1.8140 USDC 1.7790 USDC
2022-11-06 1.6986 USDC 306,532.7152 TON 1.6980 USDC 1.5960 USDC 1.7670 USDC 1.5990 USDC
2022-11-05 1.6591 USDC 261,417.1139 TON 1.6710 USDC 1.6180 USDC 1.6980 USDC 1.6980 USDC
2022-11-04 1.6465 USDC 263,975.6399 TON 1.6080 USDC 1.5930 USDC 1.7030 USDC 1.6700 USDC
2022-11-03 1.6186 USDC 323,837.6490 TON 1.5550 USDC 1.5510 USDC 1.6920 USDC 1.6090 USDC
2022-11-02 1.5945 USDC 451,054.1906 TON 1.6450 USDC 1.5230 USDC 1.6810 USDC 1.5590 USDC
2022-11-01 1.5358 USDC 579,331.2368 TON 1.5060 USDC 1.4370 USDC 1.6520 USDC 1.6430 USDC
2022-10-31 1.5656 USDC 327,771.5093 TON 1.6420 USDC 1.4980 USDC 1.6530 USDC 1.5090 USDC
2022-10-30 1.6121 USDC 253,682.8159 TON 1.5700 USDC 1.5450 USDC 1.6500 USDC 1.6420 USDC
2022-10-29 1.6230 USDC 407,436.5433 TON 1.6840 USDC 1.5530 USDC 1.6990 USDC 1.5730 USDC
2022-10-28 1.6555 USDC 423,635.4043 TON 1.6520 USDC 1.6040 USDC 1.7100 USDC 1.6840 USDC
2022-10-27 1.7550 USDC 1,278,926.3690 TON 1.9460 USDC 1.5540 USDC 1.9900 USDC 1.6580 USDC
2022-10-26 1.8466 USDC 1,190,098.8642 TON 1.8390 USDC 1.7000 USDC 1.9660 USDC 1.9460 USDC
2022-10-25 1.5995 USDC 902,144.8346 TON 1.4440 USDC 1.4350 USDC 1.8740 USDC 1.8390 USDC
2022-10-24 1.4172 USDC 392,676.4563 TON 1.3950 USDC 1.3900 USDC 1.4660 USDC 1.4480 USDC
2022-10-23 1.3707 USDC 232,928.0069 TON 1.3800 USDC 1.3430 USDC 1.4060 USDC 1.3960 USDC
2022-10-22 1.3955 USDC 260,365.3346 TON 1.3950 USDC 1.3640 USDC 1.4290 USDC 1.3770 USDC
2022-10-21 1.3776 USDC 508,018.5408 TON 1.3480 USDC 1.3260 USDC 1.4320 USDC 1.3920 USDC
2022-10-20 1.2988 USDC 353,686.6355 TON 1.2240 USDC 1.2200 USDC 1.4160 USDC 1.3500 USDC
2022-10-19 1.2376 USDC 256,190.4721 TON 1.2530 USDC 1.2160 USDC 1.2620 USDC 1.2230 USDC
2022-10-18 1.2527 USDC 187,791.2534 TON 1.2510 USDC 1.2390 USDC 1.2740 USDC 1.2530 USDC
2022-10-17 1.2356 USDC 167,404.0708 TON 1.2280 USDC 1.2210 USDC 1.2540 USDC 1.2530 USDC
2022-10-16 1.2274 USDC 250,777.3421 TON 1.2400 USDC 1.2080 USDC 1.2450 USDC 1.2240 USDC
2022-10-15 1.2360 USDC 236,766.4954 TON 1.2450 USDC 1.2220 USDC 1.2520 USDC 1.2390 USDC
2022-10-14 1.2296 USDC 263,963.6314 TON 1.1980 USDC 1.1960 USDC 1.2610 USDC 1.2470 USDC
2022-10-13 1.2050 USDC 313,181.7503 TON 1.2210 USDC 1.1800 USDC 1.2270 USDC 1.1980 USDC
2022-10-12 1.2359 USDC 249,567.9281 TON 1.2420 USDC 1.2160 USDC 1.2580 USDC 1.2210 USDC
2022-10-11 1.2455 USDC 288,663.9930 TON 1.2630 USDC 1.2350 USDC 1.2630 USDC 1.2400 USDC
2022-10-10 1.2882 USDC 260,413.5045 TON 1.3180 USDC 1.2610 USDC 1.3200 USDC 1.2610 USDC
2022-10-09 1.3222 USDC 251,545.6025 TON 1.3430 USDC 1.3010 USDC 1.3580 USDC 1.3180 USDC
2022-10-08 1.3396 USDC 203,808.0653 TON 1.3710 USDC 1.3150 USDC 1.3730 USDC 1.3440 USDC
2022-10-07 1.3731 USDC 189,267.4280 TON 1.3870 USDC 1.3480 USDC 1.3980 USDC 1.3680 USDC
2022-10-06 1.3963 USDC 196,897.9683 TON 1.4050 USDC 1.3780 USDC 1.4170 USDC 1.3870 USDC
2022-10-05 1.4063 USDC 163,292.0628 TON 1.4000 USDC 1.3870 USDC 1.4220 USDC 1.4070 USDC
2022-10-04 1.3856 USDC 179,910.6985 TON 1.3460 USDC 1.3370 USDC 1.4220 USDC 1.3980 USDC
2022-10-03 1.3448 USDC 173,885.8626 TON 1.3560 USDC 1.3210 USDC 1.3790 USDC 1.3440 USDC
2022-10-02 1.3723 USDC 177,782.6522 TON 1.3850 USDC 1.3510 USDC 1.4060 USDC 1.3570 USDC
2022-10-01 1.3582 USDC 200,681.0992 TON 1.3580 USDC 1.3430 USDC 1.3970 USDC 1.3860 USDC
2022-09-30 1.3353 USDC 240,724.6963 TON 1.3000 USDC 1.2720 USDC 1.4090 USDC 1.3540 USDC
2022-09-29 1.2920 USDC 189,959.1313 TON 1.3100 USDC 1.2660 USDC 1.3170 USDC 1.2990 USDC