Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2022-09-04 1.4649 USDC 89,889.8277 TON 1.4650 USDC 1.4470 USDC 1.4870 USDC 1.4670 USDC
2022-09-03 1.4740 USDC 78,467.0071 TON 1.4740 USDC 1.4510 USDC 1.4910 USDC 1.4630 USDC
2022-09-02 1.4680 USDC 83,136.3100 TON 1.4610 USDC 1.4430 USDC 1.4920 USDC 1.4740 USDC
2022-09-01 1.4630 USDC 91,012.5490 TON 1.4880 USDC 1.4340 USDC 1.4990 USDC 1.4640 USDC
2022-08-31 1.4845 USDC 109,170.9112 TON 1.4650 USDC 1.4160 USDC 1.5190 USDC 1.4860 USDC
2022-08-30 1.4297 USDC 105,709.2597 TON 1.3910 USDC 1.3810 USDC 1.4840 USDC 1.4640 USDC
2022-08-29 1.3788 USDC 85,805.7372 TON 1.3340 USDC 1.3290 USDC 1.4290 USDC 1.3920 USDC
2022-08-28 1.3519 USDC 99,073.1348 TON 1.3510 USDC 1.3340 USDC 1.3690 USDC 1.3350 USDC
2022-08-27 1.3373 USDC 98,814.0154 TON 1.3390 USDC 1.3100 USDC 1.3560 USDC 1.3500 USDC
2022-08-26 1.4196 USDC 135,372.7817 TON 1.5030 USDC 1.3340 USDC 1.5050 USDC 1.3420 USDC
2022-08-25 1.4698 USDC 170,184.2522 TON 1.4510 USDC 1.4230 USDC 1.5150 USDC 1.5010 USDC
2022-08-24 1.4453 USDC 315,656.8229 TON 1.4640 USDC 1.3950 USDC 1.4840 USDC 1.4520 USDC
2022-08-23 1.4030 USDC 408,467.5500 TON 1.3140 USDC 1.2870 USDC 1.5520 USDC 1.4600 USDC
2022-08-22 1.2364 USDC 400,187.8511 TON 1.1610 USDC 1.1120 USDC 1.3740 USDC 1.3140 USDC
2022-08-21 1.1615 USDC 112,122.0688 TON 1.1620 USDC 1.1490 USDC 1.1750 USDC 1.1620 USDC
2022-08-20 1.1682 USDC 171,640.7767 TON 1.1620 USDC 1.1470 USDC 1.1810 USDC 1.1600 USDC
2022-08-19 1.1737 USDC 405,219.6369 TON 1.2590 USDC 1.1030 USDC 1.2630 USDC 1.1640 USDC
2022-08-18 1.2157 USDC 291,803.3945 TON 1.1660 USDC 1.1530 USDC 1.2650 USDC 1.2550 USDC
2022-08-17 1.2147 USDC 302,893.5118 TON 1.2320 USDC 1.1610 USDC 1.2630 USDC 1.1660 USDC
2022-08-16 1.2257 USDC 165,455.1646 TON 1.2490 USDC 1.2080 USDC 1.2580 USDC 1.2340 USDC
2022-08-15 1.2591 USDC 148,370.1731 TON 1.2460 USDC 1.2320 USDC 1.2930 USDC 1.2470 USDC
2022-08-14 1.2569 USDC 86,605.3292 TON 1.2570 USDC 1.2390 USDC 1.2670 USDC 1.2490 USDC
2022-08-13 1.2582 USDC 79,425.5589 TON 1.2480 USDC 1.2470 USDC 1.2710 USDC 1.2580 USDC
2022-08-12 1.2255 USDC 90,945.2234 TON 1.2030 USDC 1.1990 USDC 1.2490 USDC 1.2480 USDC
2022-08-11 1.2159 USDC 133,029.9828 TON 1.2110 USDC 1.1890 USDC 1.2390 USDC 1.2030 USDC
2022-08-10 1.2270 USDC 161,981.6519 TON 1.2340 USDC 1.1990 USDC 1.2710 USDC 1.2100 USDC
2022-08-09 1.2290 USDC 215,099.2090 TON 1.2110 USDC 1.1830 USDC 1.3020 USDC 1.2360 USDC
2022-08-08 1.1893 USDC 220,608.5363 TON 1.1120 USDC 1.1070 USDC 1.2320 USDC 1.2140 USDC
2022-08-07 1.1030 USDC 150,420.0931 TON 1.0890 USDC 1.0700 USDC 1.1590 USDC 1.1120 USDC
2022-08-06 1.1102 USDC 270,404.3263 TON 1.0450 USDC 1.0420 USDC 1.1620 USDC 1.0870 USDC
2022-08-05 1.0084 USDC 164,250.1713 TON 0.9620 USDC 0.9610 USDC 1.0460 USDC 1.0460 USDC
2022-08-04 0.9478 USDC 216,630.0243 TON 0.9630 USDC 0.8800 USDC 0.9780 USDC 0.9610 USDC
2022-08-03 0.9909 USDC 200,363.6513 TON 0.9380 USDC 0.9290 USDC 1.0330 USDC 0.9640 USDC
2022-08-02 0.9310 USDC 217,078.1889 TON 0.9400 USDC 0.9140 USDC 0.9480 USDC 0.9390 USDC
2022-08-01 0.9574 USDC 201,419.0074 TON 0.9830 USDC 0.9260 USDC 0.9860 USDC 0.9370 USDC
2022-07-31 0.9874 USDC 248,768.7167 TON 0.9530 USDC 0.9430 USDC 1.0260 USDC 0.9840 USDC
2022-07-30 0.9201 USDC 197,215.4381 TON 0.8970 USDC 0.8840 USDC 0.9750 USDC 0.9540 USDC
2022-07-29 0.8964 USDC 191,083.6506 TON 0.8890 USDC 0.8790 USDC 0.9200 USDC 0.8960 USDC
2022-07-28 0.8837 USDC 234,642.6591 TON 0.8840 USDC 0.8530 USDC 0.9160 USDC 0.8890 USDC
2022-07-27 0.8476 USDC 243,774.2451 TON 0.8250 USDC 0.8110 USDC 0.8850 USDC 0.8800 USDC
2022-07-26 0.8376 USDC 158,785.6343 TON 0.8500 USDC 0.8110 USDC 0.8620 USDC 0.8210 USDC
2022-07-25 0.8844 USDC 173,860.3758 TON 0.9073 USDC 0.8501 USDC 0.9163 USDC 0.8506 USDC
2022-07-24 0.9144 USDC 110,524.7971 TON 0.9136 USDC 0.9049 USDC 0.9255 USDC 0.9060 USDC
2022-07-23 0.9185 USDC 97,599.8063 TON 0.9184 USDC 0.8977 USDC 0.9383 USDC 0.9131 USDC
2022-07-22 0.9217 USDC 119,068.1868 TON 0.9100 USDC 0.9018 USDC 0.9332 USDC 0.9199 USDC
2022-07-21 0.9194 USDC 135,762.3674 TON 0.9355 USDC 0.9006 USDC 0.9432 USDC 0.9082 USDC
2022-07-20 0.9534 USDC 176,537.9071 TON 0.9565 USDC 0.9255 USDC 0.9789 USDC 0.9352 USDC
2022-07-19 0.9532 USDC 194,089.3834 TON 0.9648 USDC 0.9168 USDC 0.9833 USDC 0.9585 USDC
2022-07-18 0.9597 USDC 222,062.4252 TON 0.9569 USDC 0.9243 USDC 1.0072 USDC 0.9638 USDC
2022-07-17 0.9631 USDC 139,478.2786 TON 0.9465 USDC 0.9394 USDC 0.9812 USDC 0.9575 USDC