Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2023-03-23 2.2184 USDC 502,954.8642 TON 2.3810 USDC 1.8650 USDC 2.3860 USDC 2.1800 USDC
2023-03-22 2.4172 USDC 294,911.1693 TON 2.4150 USDC 2.3730 USDC 2.4610 USDC 2.3790 USDC
2023-03-21 2.3950 USDC 244,293.0553 TON 2.3930 USDC 2.3760 USDC 2.4230 USDC 2.4140 USDC
2023-03-20 2.3811 USDC 248,419.1986 TON 2.3970 USDC 2.3560 USDC 2.4060 USDC 2.3910 USDC
2023-03-19 2.3985 USDC 264,204.9294 TON 2.4160 USDC 2.3530 USDC 2.4370 USDC 2.4000 USDC
2023-03-18 2.4564 USDC 253,635.8844 TON 2.4680 USDC 2.4060 USDC 2.4910 USDC 2.4110 USDC
2023-03-17 2.4568 USDC 311,324.1622 TON 2.4380 USDC 2.4160 USDC 2.4970 USDC 2.4660 USDC
2023-03-16 2.4517 USDC 315,992.5661 TON 2.4700 USDC 2.4110 USDC 2.4910 USDC 2.4370 USDC
2023-03-15 2.4387 USDC 278,012.4142 TON 2.4340 USDC 2.3790 USDC 2.4710 USDC 2.4630 USDC
2023-03-14 2.4331 USDC 534,470.4631 TON 2.4190 USDC 2.4000 USDC 2.4670 USDC 2.4330 USDC
2023-03-13 2.4036 USDC 318,052.7996 TON 2.3940 USDC 2.3650 USDC 2.4280 USDC 2.4200 USDC
2023-03-12 2.3608 USDC 244,697.7026 TON 2.3270 USDC 2.2700 USDC 2.4260 USDC 2.3920 USDC
2023-03-11 2.4008 USDC 306,903.5028 TON 2.2340 USDC 2.2260 USDC 2.6530 USDC 2.3210 USDC
2023-03-10 2.2668 USDC 330,019.1039 TON 2.3170 USDC 2.2000 USDC 2.3420 USDC 2.2350 USDC
2023-03-09 2.3556 USDC 502,405.8672 TON 2.3680 USDC 2.2570 USDC 2.4390 USDC 2.3200 USDC
2023-03-08 2.3339 USDC 480,336.7431 TON 2.3070 USDC 2.2250 USDC 2.3920 USDC 2.3710 USDC
2023-03-07 2.3305 USDC 280,162.8984 TON 2.3880 USDC 2.2530 USDC 2.4130 USDC 2.3070 USDC
2023-03-06 2.3910 USDC 297,559.6345 TON 2.3900 USDC 2.3620 USDC 2.4290 USDC 2.3870 USDC
2023-03-05 2.3518 USDC 478,388.8884 TON 2.3610 USDC 2.3110 USDC 2.3940 USDC 2.3900 USDC
2023-03-04 2.3890 USDC 372,982.0260 TON 2.3920 USDC 2.3470 USDC 2.4450 USDC 2.3610 USDC
2023-03-03 2.3820 USDC 398,456.6082 TON 2.4170 USDC 2.3430 USDC 2.4400 USDC 2.3900 USDC
2023-03-02 2.4622 USDC 227,514.9662 TON 2.5240 USDC 2.4010 USDC 2.5350 USDC 2.4170 USDC
2023-03-01 2.5158 USDC 159,532.5659 TON 2.5070 USDC 2.4490 USDC 2.5800 USDC 2.5290 USDC
2023-02-28 2.4951 USDC 396,512.2304 TON 2.4510 USDC 2.4340 USDC 2.5630 USDC 2.5100 USDC
2023-02-27 2.4211 USDC 453,273.0598 TON 2.4140 USDC 2.3950 USDC 2.4720 USDC 2.4460 USDC
2023-02-26 2.4141 USDC 455,704.9224 TON 2.3900 USDC 2.3690 USDC 2.5220 USDC 2.4140 USDC
2023-02-25 2.3541 USDC 258,168.8815 TON 2.3490 USDC 2.3310 USDC 2.4040 USDC 2.3890 USDC
2023-02-24 2.4100 USDC 381,735.0000 TON 2.4510 USDC 2.3390 USDC 2.4770 USDC 2.3490 USDC
2023-02-23 2.4728 USDC 390,691.9444 TON 2.4670 USDC 2.4110 USDC 2.5710 USDC 2.4530 USDC
2023-02-22 2.4081 USDC 340,896.4661 TON 2.3570 USDC 2.3130 USDC 2.4990 USDC 2.4670 USDC
2023-02-21 2.3636 USDC 303,196.7172 TON 2.3690 USDC 2.3310 USDC 2.4200 USDC 2.3580 USDC
2023-02-20 2.3431 USDC 274,101.3396 TON 2.3430 USDC 2.3080 USDC 2.3830 USDC 2.3690 USDC
2023-02-19 2.3440 USDC 164,026.1075 TON 2.3570 USDC 2.3200 USDC 2.3680 USDC 2.3410 USDC
2023-02-18 2.3410 USDC 194,205.9228 TON 2.3070 USDC 2.2980 USDC 2.3690 USDC 2.3580 USDC
2023-02-17 2.3144 USDC 170,044.4162 TON 2.2960 USDC 2.2920 USDC 2.3310 USDC 2.3060 USDC
2023-02-16 2.3409 USDC 205,433.2116 TON 2.3410 USDC 2.2940 USDC 2.3980 USDC 2.2970 USDC
2023-02-15 2.3018 USDC 235,099.1136 TON 2.2960 USDC 2.2590 USDC 2.3460 USDC 2.3410 USDC
2023-02-14 2.2975 USDC 181,012.8817 TON 2.3170 USDC 2.2620 USDC 2.3480 USDC 2.2960 USDC
2023-02-13 2.2985 USDC 298,386.3644 TON 2.3090 USDC 2.2060 USDC 2.3830 USDC 2.3170 USDC
2023-02-12 2.2547 USDC 333,766.0882 TON 2.2200 USDC 2.2200 USDC 2.3460 USDC 2.3100 USDC
2023-02-11 2.1999 USDC 311,165.2249 TON 2.1680 USDC 2.1580 USDC 2.2510 USDC 2.2200 USDC
2023-02-10 2.1271 USDC 427,231.5940 TON 2.1950 USDC 2.0010 USDC 2.2010 USDC 2.1710 USDC
2023-02-09 2.2583 USDC 379,878.7952 TON 2.2930 USDC 2.1770 USDC 2.3080 USDC 2.1940 USDC
2023-02-08 2.3040 USDC 548,877.1590 TON 2.3630 USDC 2.2530 USDC 2.3840 USDC 2.2940 USDC
2023-02-07 2.3463 USDC 385,138.0258 TON 2.2720 USDC 2.2650 USDC 2.3860 USDC 2.3630 USDC
2023-02-06 2.2774 USDC 125,947.3531 TON 2.3080 USDC 2.2500 USDC 2.3200 USDC 2.2720 USDC
2023-02-05 2.3269 USDC 238,389.2281 TON 2.3160 USDC 2.2650 USDC 2.3700 USDC 2.3040 USDC
2023-02-04 2.3369 USDC 290,789.9435 TON 2.3720 USDC 2.3120 USDC 2.3780 USDC 2.3170 USDC
2023-02-03 2.3553 USDC 370,921.1233 TON 2.3670 USDC 2.3140 USDC 2.3920 USDC 2.3760 USDC
2023-02-02 2.4279 USDC 470,449.5919 TON 2.3960 USDC 2.3390 USDC 2.5000 USDC 2.3710 USDC