Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2023-09-13 1.8952 USDC 169,308.6073 TON 1.8132 USDC 1.7722 USDC 1.9774 USDC 1.8950 USDC
2023-09-12 1.7825 USDC 141,085.2270 TON 1.6484 USDC 1.6476 USDC 1.8833 USDC 1.8098 USDC
2023-09-11 1.6625 USDC 51,578.7223 TON 1.7173 USDC 1.6047 USDC 1.7350 USDC 1.6476 USDC
2023-09-10 1.7493 USDC 25,048.0062 TON 1.7638 USDC 1.7073 USDC 1.7833 USDC 1.7156 USDC
2023-09-09 1.7874 USDC 18,038.7012 TON 1.7760 USDC 1.7656 USDC 1.8080 USDC 1.7656 USDC
2023-09-08 1.8004 USDC 33,640.9966 TON 1.7989 USDC 1.7665 USDC 1.8347 USDC 1.7770 USDC
2023-09-07 1.8220 USDC 26,808.6584 TON 1.8182 USDC 1.7936 USDC 1.8853 USDC 1.7985 USDC
2023-09-06 1.7820 USDC 18,875.3694 TON 1.7888 USDC 1.7199 USDC 1.8431 USDC 1.8211 USDC
2023-09-05 1.7985 USDC 42,890.3377 TON 1.8776 USDC 1.7350 USDC 1.8826 USDC 1.7849 USDC
2023-09-04 1.8973 USDC 24,494.0066 TON 1.8898 USDC 1.8581 USDC 1.9400 USDC 1.8810 USDC
2023-09-03 1.8654 USDC 16,831.7308 TON 1.8567 USDC 1.8389 USDC 1.8944 USDC 1.8857 USDC
2023-09-02 1.9072 USDC 51,287.5815 TON 1.9398 USDC 1.8480 USDC 1.9590 USDC 1.8568 USDC
2023-09-01 1.8563 USDC 67,631.7656 TON 1.7481 USDC 1.7138 USDC 1.9774 USDC 1.9421 USDC
2023-08-31 1.7175 USDC 37,273.2821 TON 1.7226 USDC 1.6720 USDC 1.7587 USDC 1.7482 USDC
2023-08-30 1.7323 USDC 43,434.6513 TON 1.7233 USDC 1.6750 USDC 1.7719 USDC 1.7172 USDC
2023-08-29 1.6394 USDC 49,673.2565 TON 1.5186 USDC 1.4946 USDC 1.7550 USDC 1.7190 USDC
2023-08-28 1.4927 USDC 18,905.1369 TON 1.5130 USDC 1.4608 USDC 1.5210 USDC 1.5210 USDC
2023-08-27 1.5058 USDC 13,292.5519 TON 1.4700 USDC 1.4631 USDC 1.5220 USDC 1.5130 USDC
2023-08-26 1.4527 USDC 4,091.2187 TON 1.4290 USDC 1.4250 USDC 1.4700 USDC 1.4700 USDC
2023-08-25 1.4154 USDC 28,325.5567 TON 1.4030 USDC 1.3930 USDC 1.4350 USDC 1.4290 USDC
2023-08-24 1.4198 USDC 13,798.2112 TON 1.4250 USDC 1.3960 USDC 1.4490 USDC 1.4090 USDC
2023-08-23 1.4102 USDC 17,939.7789 TON 1.3810 USDC 1.3740 USDC 1.4390 USDC 1.4280 USDC
2023-08-22 1.3609 USDC 21,174.5788 TON 1.3520 USDC 1.3350 USDC 1.4000 USDC 1.3740 USDC
2023-08-21 1.3547 USDC 7,540.3436 TON 1.3810 USDC 1.3300 USDC 1.3840 USDC 1.3570 USDC
2023-08-20 1.3782 USDC 13,901.3216 TON 1.3450 USDC 1.3450 USDC 1.4150 USDC 1.3790 USDC
2023-08-19 1.3096 USDC 8,097.8787 TON 1.2770 USDC 1.2770 USDC 1.3540 USDC 1.3500 USDC
2023-08-18 1.3097 USDC 10,314.2031 TON 1.3260 USDC 1.2530 USDC 1.3520 USDC 1.2760 USDC
2023-08-17 1.4135 USDC 29,709.5994 TON 1.4070 USDC 1.3080 USDC 1.4700 USDC 1.3230 USDC
2023-08-16 1.4432 USDC 40,615.6116 TON 1.4940 USDC 1.3880 USDC 1.5130 USDC 1.4030 USDC
2023-08-15 1.4744 USDC 41,038.0624 TON 1.4360 USDC 1.4360 USDC 1.5000 USDC 1.4970 USDC
2023-08-14 1.4210 USDC 46,540.8857 TON 1.3940 USDC 1.3670 USDC 1.4980 USDC 1.4340 USDC
2023-08-13 1.4171 USDC 51,261.5536 TON 1.3760 USDC 1.3590 USDC 1.4620 USDC 1.4000 USDC
2023-08-12 1.3246 USDC 16,113.9427 TON 1.3050 USDC 1.2920 USDC 1.3740 USDC 1.3740 USDC
2023-08-11 1.2911 USDC 55,556.6204 TON 1.2610 USDC 1.2470 USDC 1.3110 USDC 1.3050 USDC
2023-08-10 1.2701 USDC 23,641.6945 TON 1.2600 USDC 1.2500 USDC 1.2920 USDC 1.2590 USDC
2023-08-09 1.2732 USDC 13,549.7933 TON 1.2720 USDC 1.2350 USDC 1.3030 USDC 1.2560 USDC
2023-08-08 1.2528 USDC 25,979.3463 TON 1.2100 USDC 1.2070 USDC 1.2970 USDC 1.2780 USDC
2023-08-07 1.2039 USDC 3,063.3305 TON 1.2130 USDC 1.1940 USDC 1.2130 USDC 1.2050 USDC
2023-08-06 1.2043 USDC 711.7118 TON 1.1980 USDC 1.1950 USDC 1.2080 USDC 1.2080 USDC
2023-08-05 1.1913 USDC 2,628.9875 TON 1.2050 USDC 1.1910 USDC 1.2050 USDC 1.1910 USDC
2023-08-04 1.1963 USDC 918.8132 TON 1.1830 USDC 1.1830 USDC 1.2130 USDC 1.1980 USDC
2023-08-03 1.1926 USDC 2,207.2588 TON 1.1910 USDC 1.1690 USDC 1.2050 USDC 1.1700 USDC
2023-08-02 1.2031 USDC 20,055.7386 TON 1.2110 USDC 1.1900 USDC 1.2180 USDC 1.1980 USDC
2023-08-01 1.1865 USDC 16,640.3159 TON 1.1970 USDC 1.1710 USDC 1.2080 USDC 1.2080 USDC
2023-07-31 1.2049 USDC 10,459.1580 TON 1.2070 USDC 1.1910 USDC 1.2180 USDC 1.1940 USDC
2023-07-30 1.2050 USDC 58,486.4249 TON 1.2000 USDC 1.1550 USDC 1.2390 USDC 1.2120 USDC
2023-07-29 1.2408 USDC 42,451.3465 TON 1.2840 USDC 1.1860 USDC 1.3020 USDC 1.1970 USDC
2023-07-28 1.3000 USDC 25,408.1101 TON 1.3190 USDC 1.2550 USDC 1.3620 USDC 1.2840 USDC
2023-07-27 1.3159 USDC 43,226.1389 TON 1.3550 USDC 1.2860 USDC 1.3670 USDC 1.3140 USDC
2023-07-26 1.3688 USDC 28,278.5633 TON 1.4220 USDC 1.3470 USDC 1.4370 USDC 1.3560 USDC