Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2022-10-24 1.4172 USDC 392,676.4563 TON 1.3950 USDC 1.3900 USDC 1.4660 USDC 1.4480 USDC
2022-10-23 1.3707 USDC 232,928.0069 TON 1.3800 USDC 1.3430 USDC 1.4060 USDC 1.3960 USDC
2022-10-22 1.3955 USDC 260,365.3346 TON 1.3950 USDC 1.3640 USDC 1.4290 USDC 1.3770 USDC
2022-10-21 1.3776 USDC 508,018.5408 TON 1.3480 USDC 1.3260 USDC 1.4320 USDC 1.3920 USDC
2022-10-20 1.2988 USDC 353,686.6355 TON 1.2240 USDC 1.2200 USDC 1.4160 USDC 1.3500 USDC
2022-10-19 1.2376 USDC 256,190.4721 TON 1.2530 USDC 1.2160 USDC 1.2620 USDC 1.2230 USDC
2022-10-18 1.2527 USDC 187,791.2534 TON 1.2510 USDC 1.2390 USDC 1.2740 USDC 1.2530 USDC
2022-10-17 1.2356 USDC 167,404.0708 TON 1.2280 USDC 1.2210 USDC 1.2540 USDC 1.2530 USDC
2022-10-16 1.2274 USDC 250,777.3421 TON 1.2400 USDC 1.2080 USDC 1.2450 USDC 1.2240 USDC
2022-10-15 1.2360 USDC 236,766.4954 TON 1.2450 USDC 1.2220 USDC 1.2520 USDC 1.2390 USDC
2022-10-14 1.2296 USDC 263,963.6314 TON 1.1980 USDC 1.1960 USDC 1.2610 USDC 1.2470 USDC
2022-10-13 1.2050 USDC 313,181.7503 TON 1.2210 USDC 1.1800 USDC 1.2270 USDC 1.1980 USDC
2022-10-12 1.2359 USDC 249,567.9281 TON 1.2420 USDC 1.2160 USDC 1.2580 USDC 1.2210 USDC
2022-10-11 1.2455 USDC 288,663.9930 TON 1.2630 USDC 1.2350 USDC 1.2630 USDC 1.2400 USDC
2022-10-10 1.2882 USDC 260,413.5045 TON 1.3180 USDC 1.2610 USDC 1.3200 USDC 1.2610 USDC
2022-10-09 1.3222 USDC 251,545.6025 TON 1.3430 USDC 1.3010 USDC 1.3580 USDC 1.3180 USDC
2022-10-08 1.3396 USDC 203,808.0653 TON 1.3710 USDC 1.3150 USDC 1.3730 USDC 1.3440 USDC
2022-10-07 1.3731 USDC 189,267.4280 TON 1.3870 USDC 1.3480 USDC 1.3980 USDC 1.3680 USDC
2022-10-06 1.3963 USDC 196,897.9683 TON 1.4050 USDC 1.3780 USDC 1.4170 USDC 1.3870 USDC
2022-10-05 1.4063 USDC 163,292.0628 TON 1.4000 USDC 1.3870 USDC 1.4220 USDC 1.4070 USDC
2022-10-04 1.3856 USDC 179,910.6985 TON 1.3460 USDC 1.3370 USDC 1.4220 USDC 1.3980 USDC
2022-10-03 1.3448 USDC 173,885.8626 TON 1.3560 USDC 1.3210 USDC 1.3790 USDC 1.3440 USDC
2022-10-02 1.3723 USDC 177,782.6522 TON 1.3850 USDC 1.3510 USDC 1.4060 USDC 1.3570 USDC
2022-10-01 1.3582 USDC 200,681.0992 TON 1.3580 USDC 1.3430 USDC 1.3970 USDC 1.3860 USDC
2022-09-30 1.3353 USDC 240,724.6963 TON 1.3000 USDC 1.2720 USDC 1.4090 USDC 1.3540 USDC
2022-09-29 1.2920 USDC 189,959.1313 TON 1.3100 USDC 1.2660 USDC 1.3170 USDC 1.2990 USDC
2022-09-28 1.2958 USDC 241,116.4355 TON 1.2990 USDC 1.2660 USDC 1.3300 USDC 1.3070 USDC
2022-09-27 1.3007 USDC 301,190.2719 TON 1.2780 USDC 1.2570 USDC 1.3270 USDC 1.2980 USDC
2022-09-26 1.2629 USDC 188,567.0900 TON 1.2610 USDC 1.2510 USDC 1.2790 USDC 1.2750 USDC
2022-09-25 1.2803 USDC 260,194.6430 TON 1.2790 USDC 1.2510 USDC 1.3100 USDC 1.2610 USDC
2022-09-24 1.3135 USDC 241,086.3765 TON 1.3510 USDC 1.2700 USDC 1.3530 USDC 1.2820 USDC
2022-09-23 1.3421 USDC 440,682.3440 TON 1.4740 USDC 1.2240 USDC 1.4900 USDC 1.3510 USDC
2022-09-22 1.4060 USDC 276,441.2024 TON 1.3420 USDC 1.3210 USDC 1.4920 USDC 1.4730 USDC
2022-09-21 1.3703 USDC 293,244.7761 TON 1.3880 USDC 1.3180 USDC 1.4230 USDC 1.3420 USDC
2022-09-20 1.4167 USDC 268,996.4166 TON 1.4770 USDC 1.3620 USDC 1.4880 USDC 1.3870 USDC
2022-09-19 1.5387 USDC 328,723.7459 TON 1.5750 USDC 1.4370 USDC 1.6300 USDC 1.4780 USDC
2022-09-18 1.6164 USDC 120,239.0231 TON 1.6490 USDC 1.5720 USDC 1.6490 USDC 1.5790 USDC
2022-09-17 1.6251 USDC 139,680.8118 TON 1.6390 USDC 1.5910 USDC 1.6500 USDC 1.6440 USDC
2022-09-16 1.6583 USDC 158,817.4730 TON 1.6540 USDC 1.6320 USDC 1.7000 USDC 1.6410 USDC
2022-09-15 1.6980 USDC 173,793.5464 TON 1.7170 USDC 1.6520 USDC 1.7590 USDC 1.6540 USDC
2022-09-14 1.7669 USDC 170,864.0243 TON 1.7850 USDC 1.7030 USDC 1.8080 USDC 1.7240 USDC
2022-09-13 1.8287 USDC 160,240.8179 TON 1.8410 USDC 1.7740 USDC 1.8870 USDC 1.7840 USDC
2022-09-12 1.8395 USDC 185,971.7733 TON 1.8570 USDC 1.7890 USDC 1.8860 USDC 1.8470 USDC
2022-09-11 1.9009 USDC 167,231.8960 TON 1.9030 USDC 1.8420 USDC 1.9410 USDC 1.8600 USDC
2022-09-10 1.9104 USDC 200,611.2826 TON 1.8750 USDC 1.8730 USDC 1.9510 USDC 1.9080 USDC
2022-09-09 1.8647 USDC 166,651.2557 TON 1.8400 USDC 1.8300 USDC 1.8990 USDC 1.8760 USDC
2022-09-08 1.8724 USDC 180,169.2677 TON 1.8480 USDC 1.7040 USDC 2.0340 USDC 1.8410 USDC
2022-09-07 1.8846 USDC 292,670.6893 TON 1.6410 USDC 1.6410 USDC 2.1840 USDC 1.8480 USDC
2022-09-06 1.7008 USDC 158,484.2103 TON 1.6710 USDC 1.6140 USDC 1.7840 USDC 1.6400 USDC
2022-09-05 1.5943 USDC 154,889.6234 TON 1.4670 USDC 1.4490 USDC 1.6960 USDC 1.6710 USDC