Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2022-12-13 2.2771 USDC 657,968.3708 TON 2.0930 USDC 2.0700 USDC 2.4000 USDC 2.3370 USDC
2022-12-12 2.0520 USDC 336,273.4591 TON 2.0310 USDC 1.9560 USDC 2.1430 USDC 2.0910 USDC
2022-12-11 1.9839 USDC 282,421.7716 TON 1.8340 USDC 1.8310 USDC 2.1560 USDC 2.0290 USDC
2022-12-10 1.8465 USDC 221,939.7537 TON 1.8530 USDC 1.8100 USDC 1.8730 USDC 1.8340 USDC
2022-12-09 1.8298 USDC 217,612.8487 TON 1.8220 USDC 1.7950 USDC 1.8580 USDC 1.8530 USDC
2022-12-08 1.8273 USDC 181,744.0523 TON 1.8180 USDC 1.8010 USDC 1.8530 USDC 1.8180 USDC
2022-12-07 1.8418 USDC 243,700.8588 TON 1.8040 USDC 1.7910 USDC 1.8790 USDC 1.8140 USDC
2022-12-06 1.8077 USDC 109,057.7837 TON 1.8310 USDC 1.7720 USDC 1.8370 USDC 1.8030 USDC
2022-12-05 1.8214 USDC 110,303.6429 TON 1.8020 USDC 1.7970 USDC 1.8450 USDC 1.8320 USDC
2022-12-04 1.8011 USDC 62,965.5392 TON 1.7980 USDC 1.7920 USDC 1.8130 USDC 1.8030 USDC
2022-12-03 1.7888 USDC 92,808.5010 TON 1.7820 USDC 1.7760 USDC 1.8070 USDC 1.7980 USDC
2022-12-02 1.7848 USDC 125,108.3587 TON 1.7980 USDC 1.7540 USDC 1.8070 USDC 1.7810 USDC
2022-12-01 1.7744 USDC 159,744.5130 TON 1.7530 USDC 1.7270 USDC 1.8040 USDC 1.7960 USDC
2022-11-30 1.7764 USDC 282,147.8837 TON 1.7090 USDC 1.7010 USDC 1.8860 USDC 1.7540 USDC
2022-11-29 1.7079 USDC 150,130.0013 TON 1.7030 USDC 1.7000 USDC 1.7240 USDC 1.7110 USDC
2022-11-28 1.7104 USDC 110,354.7951 TON 1.7160 USDC 1.6960 USDC 1.7360 USDC 1.7040 USDC
2022-11-27 1.7150 USDC 82,354.7076 TON 1.7150 USDC 1.7040 USDC 1.7330 USDC 1.7160 USDC
2022-11-26 1.7153 USDC 97,806.8927 TON 1.7070 USDC 1.6910 USDC 1.7340 USDC 1.7120 USDC
2022-11-25 1.7059 USDC 96,521.8534 TON 1.7380 USDC 1.6730 USDC 1.7420 USDC 1.7060 USDC
2022-11-24 1.7290 USDC 164,141.7392 TON 1.7530 USDC 1.6910 USDC 1.7610 USDC 1.7350 USDC
2022-11-23 1.7405 USDC 103,993.2736 TON 1.7360 USDC 1.7210 USDC 1.7670 USDC 1.7530 USDC
2022-11-22 1.7322 USDC 56,367.5261 TON 1.7160 USDC 1.7030 USDC 1.7750 USDC 1.7390 USDC
2022-11-21 1.7282 USDC 60,538.9639 TON 1.7030 USDC 1.6720 USDC 1.7750 USDC 1.7190 USDC
2022-11-20 1.7253 USDC 52,773.4441 TON 1.7290 USDC 1.6950 USDC 1.8490 USDC 1.7060 USDC
2022-11-19 1.7706 USDC 55,358.3643 TON 1.7810 USDC 1.7130 USDC 1.8090 USDC 1.7290 USDC
2022-11-18 1.7672 USDC 88,931.2624 TON 1.7880 USDC 1.6750 USDC 1.8610 USDC 1.7870 USDC
2022-11-17 1.7523 USDC 100,286.5191 TON 1.7230 USDC 1.6970 USDC 1.8370 USDC 1.7820 USDC
2022-11-16 1.7212 USDC 104,835.1426 TON 1.6760 USDC 1.6740 USDC 1.7760 USDC 1.7200 USDC
2022-11-15 1.6696 USDC 58,385.2275 TON 1.6660 USDC 1.6380 USDC 1.7000 USDC 1.6790 USDC
2022-11-14 1.6190 USDC 95,031.8617 TON 1.6430 USDC 1.5560 USDC 1.6850 USDC 1.6650 USDC
2022-11-13 1.6227 USDC 116,880.5071 TON 1.5550 USDC 1.5330 USDC 1.8000 USDC 1.6430 USDC
2022-11-12 1.5026 USDC 132,648.0907 TON 1.5360 USDC 1.4210 USDC 1.6340 USDC 1.5500 USDC
2022-11-11 1.5478 USDC 124,257.1708 TON 1.5840 USDC 1.4650 USDC 1.6290 USDC 1.5360 USDC
2022-11-10 1.4299 USDC 238,797.3311 TON 1.3530 USDC 1.3130 USDC 1.5870 USDC 1.5830 USDC
2022-11-09 1.5477 USDC 361,796.4993 TON 1.6240 USDC 1.3380 USDC 1.6250 USDC 1.3530 USDC
2022-11-08 1.6470 USDC 447,193.0258 TON 1.7790 USDC 1.5580 USDC 1.7850 USDC 1.6270 USDC
2022-11-07 1.6340 USDC 390,768.1894 TON 1.6010 USDC 1.5320 USDC 1.8140 USDC 1.7790 USDC
2022-11-06 1.6986 USDC 306,532.7152 TON 1.6980 USDC 1.5960 USDC 1.7670 USDC 1.5990 USDC
2022-11-05 1.6591 USDC 261,417.1139 TON 1.6710 USDC 1.6180 USDC 1.6980 USDC 1.6980 USDC
2022-11-04 1.6465 USDC 263,975.6399 TON 1.6080 USDC 1.5930 USDC 1.7030 USDC 1.6700 USDC
2022-11-03 1.6186 USDC 323,837.6490 TON 1.5550 USDC 1.5510 USDC 1.6920 USDC 1.6090 USDC
2022-11-02 1.5945 USDC 451,054.1906 TON 1.6450 USDC 1.5230 USDC 1.6810 USDC 1.5590 USDC
2022-11-01 1.5358 USDC 579,331.2368 TON 1.5060 USDC 1.4370 USDC 1.6520 USDC 1.6430 USDC
2022-10-31 1.5656 USDC 327,771.5093 TON 1.6420 USDC 1.4980 USDC 1.6530 USDC 1.5090 USDC
2022-10-30 1.6121 USDC 253,682.8159 TON 1.5700 USDC 1.5450 USDC 1.6500 USDC 1.6420 USDC
2022-10-29 1.6230 USDC 407,436.5433 TON 1.6840 USDC 1.5530 USDC 1.6990 USDC 1.5730 USDC
2022-10-28 1.6555 USDC 423,635.4043 TON 1.6520 USDC 1.6040 USDC 1.7100 USDC 1.6840 USDC
2022-10-27 1.7550 USDC 1,278,926.3690 TON 1.9460 USDC 1.5540 USDC 1.9900 USDC 1.6580 USDC
2022-10-26 1.8466 USDC 1,190,098.8642 TON 1.8390 USDC 1.7000 USDC 1.9660 USDC 1.9460 USDC
2022-10-25 1.5995 USDC 902,144.8346 TON 1.4440 USDC 1.4350 USDC 1.8740 USDC 1.8390 USDC