Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2023-12-24 2.2096 USDC 10,577.0923 TON 2.2410 USDC 2.1740 USDC 2.2460 USDC 2.1940 USDC
2023-12-23 2.2282 USDC 53,343.3713 TON 2.2610 USDC 2.2030 USDC 2.2640 USDC 2.2340 USDC
2023-12-22 2.2821 USDC 78,817.8333 TON 2.2600 USDC 2.1120 USDC 2.3900 USDC 2.2600 USDC
2023-12-21 2.3246 USDC 59,931.7223 TON 2.2240 USDC 2.2140 USDC 2.3980 USDC 2.2660 USDC
2023-12-20 2.2009 USDC 27,477.8247 TON 2.1490 USDC 2.1490 USDC 2.2440 USDC 2.2270 USDC
2023-12-19 2.1488 USDC 7,665.2278 TON 2.1210 USDC 2.1210 USDC 2.1740 USDC 2.1360 USDC
2023-12-18 2.0851 USDC 16,266.2308 TON 2.1510 USDC 2.0100 USDC 2.1600 USDC 2.1210 USDC
2023-12-17 2.1608 USDC 13,096.1995 TON 2.1900 USDC 2.1290 USDC 2.1920 USDC 2.1420 USDC
2023-12-16 2.2017 USDC 18,385.9184 TON 2.1460 USDC 2.1210 USDC 2.3030 USDC 2.1910 USDC
2023-12-15 2.1768 USDC 14,151.0066 TON 2.1970 USDC 2.1390 USDC 2.2100 USDC 2.1450 USDC
2023-12-14 2.1927 USDC 17,087.8818 TON 2.2140 USDC 2.1360 USDC 2.2700 USDC 2.2010 USDC
2023-12-13 2.0752 USDC 20,913.9457 TON 2.1120 USDC 2.0230 USDC 2.2100 USDC 2.2100 USDC
2023-12-12 2.1342 USDC 9,140.5474 TON 2.1500 USDC 2.0520 USDC 2.1860 USDC 2.1080 USDC
2023-12-11 2.0695 USDC 79,012.6490 TON 2.3220 USDC 1.6860 USDC 2.3300 USDC 2.1490 USDC
2023-12-10 2.3239 USDC 4,097.3486 TON 2.3120 USDC 2.3030 USDC 2.3530 USDC 2.3210 USDC
2023-12-09 2.3296 USDC 5,456.1425 TON 2.3390 USDC 2.2990 USDC 2.3750 USDC 2.3100 USDC
2023-12-08 2.3002 USDC 7,433.6130 TON 2.2620 USDC 2.2510 USDC 2.3360 USDC 2.3320 USDC
2023-12-07 2.2689 USDC 30,636.9405 TON 2.2910 USDC 2.2210 USDC 2.3180 USDC 2.2700 USDC
2023-12-06 2.3480 USDC 15,985.5214 TON 2.4270 USDC 2.2560 USDC 2.4300 USDC 2.2850 USDC
2023-12-05 2.4055 USDC 10,757.8693 TON 2.3960 USDC 2.3530 USDC 2.4470 USDC 2.4130 USDC
2023-12-04 2.4039 USDC 16,761.8901 TON 2.4190 USDC 2.3590 USDC 2.4680 USDC 2.3900 USDC
2023-12-03 2.4216 USDC 10,351.6098 TON 2.4400 USDC 2.4020 USDC 2.4510 USDC 2.4160 USDC
2023-12-02 2.4395 USDC 12,221.9298 TON 2.4240 USDC 2.4200 USDC 2.4600 USDC 2.4300 USDC
2023-12-01 2.4240 USDC 5,410.5088 TON 2.4030 USDC 2.4030 USDC 2.4360 USDC 2.4270 USDC
2023-11-30 2.4090 USDC 5,021.5871 TON 2.4380 USDC 2.3580 USDC 2.4450 USDC 2.4090 USDC
2023-11-29 2.4306 USDC 8,912.4534 TON 2.4330 USDC 2.4060 USDC 2.4600 USDC 2.4310 USDC
2023-11-28 2.4447 USDC 15,632.1988 TON 2.4500 USDC 2.4080 USDC 2.4810 USDC 2.4380 USDC
2023-11-27 2.4050 USDC 26,398.5473 TON 2.4000 USDC 2.3290 USDC 2.4540 USDC 2.4540 USDC
2023-11-26 2.3819 USDC 6,315.3124 TON 2.3610 USDC 2.3300 USDC 2.4190 USDC 2.3930 USDC
2023-11-25 2.3768 USDC 3,761.7505 TON 2.3890 USDC 2.3340 USDC 2.4110 USDC 2.3680 USDC
2023-11-24 2.4174 USDC 7,964.8503 TON 2.4300 USDC 2.3820 USDC 2.4630 USDC 2.3820 USDC
2023-11-23 2.4008 USDC 4,609.2788 TON 2.4100 USDC 2.3760 USDC 2.4380 USDC 2.4200 USDC
2023-11-22 2.3924 USDC 6,573.9193 TON 2.3200 USDC 2.3200 USDC 2.4380 USDC 2.3960 USDC
2023-11-21 2.3329 USDC 7,386.7006 TON 2.3400 USDC 2.2700 USDC 2.3820 USDC 2.3160 USDC
2023-11-20 2.3506 USDC 2,708.4896 TON 2.3610 USDC 2.3260 USDC 2.3760 USDC 2.3260 USDC
2023-11-19 2.3674 USDC 3,854.5212 TON 2.3760 USDC 2.3400 USDC 2.3900 USDC 2.3740 USDC
2023-11-18 2.3122 USDC 10,525.0188 TON 2.3270 USDC 2.2300 USDC 2.3870 USDC 2.3740 USDC
2023-11-17 2.2900 USDC 4,511.6685 TON 2.2900 USDC 2.2220 USDC 2.3510 USDC 2.3290 USDC
2023-11-16 2.3453 USDC 21,360.3499 TON 2.3900 USDC 2.2490 USDC 2.5000 USDC 2.2810 USDC
2023-11-15 2.3000 USDC 10,512.2600 TON 2.2600 USDC 2.2380 USDC 2.4100 USDC 2.4000 USDC
2023-11-14 2.3032 USDC 16,040.9410 TON 2.3400 USDC 2.2320 USDC 2.3870 USDC 2.2490 USDC
2023-11-13 2.4082 USDC 9,528.6954 TON 2.4860 USDC 2.3400 USDC 2.5180 USDC 2.3400 USDC
2023-11-12 2.4303 USDC 8,181.3232 TON 2.3800 USDC 2.3400 USDC 2.5040 USDC 2.4800 USDC
2023-11-11 2.4315 USDC 15,517.9436 TON 2.4640 USDC 2.3630 USDC 2.4850 USDC 2.3630 USDC
2023-11-10 2.4966 USDC 27,310.6428 TON 2.4800 USDC 2.4000 USDC 2.6030 USDC 2.4700 USDC
2023-11-09 2.4824 USDC 75,727.2741 TON 2.6751 USDC 2.3260 USDC 2.7200 USDC 2.4701 USDC
2023-11-08 2.6620 USDC 34,445.8360 TON 2.5438 USDC 2.5340 USDC 2.7684 USDC 2.6700 USDC
2023-11-07 2.4352 USDC 28,336.0981 TON 2.4368 USDC 2.2939 USDC 2.5900 USDC 2.5372 USDC
2023-11-06 2.3450 USDC 31,722.6101 TON 2.2712 USDC 2.2712 USDC 2.4738 USDC 2.4410 USDC
2023-11-05 2.2793 USDC 5,916.4147 TON 2.2391 USDC 2.2391 USDC 2.3000 USDC 2.2696 USDC