Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2023-02-01 2.3230 USDC 423,762.2245 TON 2.3110 USDC 2.2560 USDC 2.4310 USDC 2.3930 USDC
2023-01-31 2.2991 USDC 421,067.9775 TON 2.2780 USDC 2.2460 USDC 2.3320 USDC 2.3110 USDC
2023-01-30 2.3610 USDC 428,498.8448 TON 2.4700 USDC 2.2320 USDC 2.4900 USDC 2.2830 USDC
2023-01-29 2.4812 USDC 413,705.6255 TON 2.4980 USDC 2.4250 USDC 2.5610 USDC 2.4680 USDC
2023-01-28 2.5453 USDC 403,102.7453 TON 2.5580 USDC 2.4770 USDC 2.6470 USDC 2.4990 USDC
2023-01-27 2.4527 USDC 416,263.2664 TON 2.3900 USDC 2.3760 USDC 2.5550 USDC 2.5540 USDC
2023-01-26 2.3537 USDC 424,751.2654 TON 2.3330 USDC 2.3180 USDC 2.3920 USDC 2.3920 USDC
2023-01-25 2.2743 USDC 376,725.1969 TON 2.2800 USDC 2.2250 USDC 2.3750 USDC 2.3290 USDC
2023-01-24 2.3005 USDC 324,783.7723 TON 2.3050 USDC 2.2670 USDC 2.3200 USDC 2.2800 USDC
2023-01-23 2.2849 USDC 419,583.6816 TON 2.2760 USDC 2.2570 USDC 2.3170 USDC 2.3030 USDC
2023-01-22 2.2707 USDC 418,375.9674 TON 2.2720 USDC 2.2510 USDC 2.3070 USDC 2.2750 USDC
2023-01-21 2.2896 USDC 404,789.2112 TON 2.3090 USDC 2.2520 USDC 2.3240 USDC 2.2730 USDC
2023-01-20 2.2329 USDC 511,801.6657 TON 2.2470 USDC 2.1930 USDC 2.3110 USDC 2.3080 USDC
2023-01-19 2.2401 USDC 370,712.6946 TON 2.2230 USDC 2.2000 USDC 2.2980 USDC 2.2480 USDC
2023-01-18 2.3364 USDC 461,029.0901 TON 2.3450 USDC 2.2220 USDC 2.3990 USDC 2.2220 USDC
2023-01-17 2.3243 USDC 460,870.5090 TON 2.3090 USDC 2.2800 USDC 2.3860 USDC 2.3460 USDC
2023-01-16 2.3143 USDC 365,052.2351 TON 2.3150 USDC 2.2760 USDC 2.3630 USDC 2.3090 USDC
2023-01-15 2.2657 USDC 386,990.9023 TON 2.2700 USDC 2.2190 USDC 2.3170 USDC 2.3140 USDC
2023-01-14 2.2786 USDC 412,805.9216 TON 2.2150 USDC 2.2000 USDC 2.3880 USDC 2.2690 USDC
2023-01-13 2.1761 USDC 348,970.6974 TON 2.1770 USDC 2.1510 USDC 2.2170 USDC 2.2140 USDC
2023-01-12 2.1794 USDC 458,047.1700 TON 2.1910 USDC 2.1480 USDC 2.2120 USDC 2.1760 USDC
2023-01-11 2.1277 USDC 355,639.2784 TON 2.1200 USDC 2.0910 USDC 2.2040 USDC 2.1910 USDC
2023-01-10 2.1511 USDC 481,239.3786 TON 2.2080 USDC 2.1020 USDC 2.2140 USDC 2.1210 USDC
2023-01-09 2.2335 USDC 506,094.8785 TON 2.1840 USDC 2.1730 USDC 2.2900 USDC 2.2070 USDC
2023-01-08 2.1646 USDC 478,016.1916 TON 2.1480 USDC 2.1390 USDC 2.2030 USDC 2.1840 USDC
2023-01-07 2.1544 USDC 489,511.8050 TON 2.1640 USDC 2.1350 USDC 2.1830 USDC 2.1480 USDC
2023-01-06 2.1564 USDC 456,776.2441 TON 2.1890 USDC 2.1140 USDC 2.1920 USDC 2.1650 USDC
2023-01-05 2.1918 USDC 446,504.7721 TON 2.2350 USDC 2.1640 USDC 2.2390 USDC 2.1860 USDC
2023-01-04 2.2208 USDC 475,276.9964 TON 2.2140 USDC 2.1950 USDC 2.2660 USDC 2.2360 USDC
2023-01-03 2.1876 USDC 504,127.3690 TON 2.2450 USDC 2.1210 USDC 2.2470 USDC 2.2130 USDC
2023-01-02 2.2219 USDC 577,687.0341 TON 2.3070 USDC 2.0750 USDC 2.3150 USDC 2.2430 USDC
2023-01-01 2.2594 USDC 463,621.7120 TON 2.1780 USDC 2.1570 USDC 2.3540 USDC 2.3060 USDC
2022-12-31 2.1368 USDC 472,166.9270 TON 2.1000 USDC 2.0660 USDC 2.1950 USDC 2.1780 USDC
2022-12-30 2.0668 USDC 433,440.1047 TON 2.1110 USDC 2.0010 USDC 2.1220 USDC 2.1020 USDC
2022-12-29 2.0594 USDC 484,620.4436 TON 1.9530 USDC 1.9360 USDC 2.2240 USDC 2.1080 USDC
2022-12-28 2.0607 USDC 440,412.3662 TON 2.1590 USDC 1.9420 USDC 2.1590 USDC 1.9530 USDC
2022-12-27 2.2274 USDC 400,715.5655 TON 2.3020 USDC 2.0850 USDC 2.3370 USDC 2.1600 USDC
2022-12-26 2.3790 USDC 423,773.2980 TON 2.4170 USDC 2.2750 USDC 2.4720 USDC 2.3010 USDC
2022-12-25 2.4314 USDC 394,620.6045 TON 2.4410 USDC 2.4120 USDC 2.4620 USDC 2.4170 USDC
2022-12-24 2.3909 USDC 357,674.6466 TON 2.3680 USDC 2.3550 USDC 2.5670 USDC 2.4420 USDC
2022-12-23 2.3935 USDC 390,521.3697 TON 2.3820 USDC 2.3570 USDC 2.4490 USDC 2.3680 USDC
2022-12-22 2.4207 USDC 621,842.6546 TON 2.5040 USDC 2.3040 USDC 2.5590 USDC 2.3820 USDC
2022-12-21 2.4976 USDC 434,223.5645 TON 2.3960 USDC 2.3810 USDC 2.6370 USDC 2.5040 USDC
2022-12-20 2.3772 USDC 692,667.8266 TON 2.2750 USDC 2.2330 USDC 2.4880 USDC 2.3950 USDC
2022-12-19 2.5158 USDC 579,997.2354 TON 2.6630 USDC 2.2640 USDC 2.8900 USDC 2.2760 USDC
2022-12-18 2.5747 USDC 166,203.4321 TON 2.5240 USDC 2.5170 USDC 2.6790 USDC 2.6630 USDC
2022-12-17 2.4435 USDC 577,080.7536 TON 2.3630 USDC 2.2720 USDC 2.5640 USDC 2.5170 USDC
2022-12-16 2.3883 USDC 817,231.2603 TON 2.2310 USDC 2.2290 USDC 2.5650 USDC 2.3620 USDC
2022-12-15 2.3694 USDC 782,825.2727 TON 2.4520 USDC 2.2020 USDC 2.5480 USDC 2.2300 USDC
2022-12-14 2.5464 USDC 912,941.5084 TON 2.3400 USDC 2.3350 USDC 2.9000 USDC 2.4550 USDC