Verasity markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
VRA BTC Kucoin 0.00 72,300,676.09 VRA 0.00 BTC
VRA USDT Kucoin 0.00 422,166,397.23 VRA 0.04 USDT
VRA BTC Bittrex 0.00 4,849,819.45 VRA 0.00 BTC
VRA USDT Bittrex 0.00 22,290,692.48 VRA 0.04 USDT
VRA USDT OKEx 0.00 246,696,554.27 VRA 0.04 USDT
VRA ETH Bittrex 0.00 13,232.00 VRA 0.00 ETH