Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-03-14 5.8482 EUR 45,288.7290 UNI 5.6281 EUR 5.5070 EUR 6.1392 EUR 5.8850 EUR
2023-03-13 5.5928 EUR 38,553.9969 UNI 5.5471 EUR 5.4252 EUR 5.8102 EUR 5.6067 EUR
2023-03-12 5.2310 EUR 32,042.7637 UNI 5.0957 EUR 5.0779 EUR 5.5230 EUR 5.5068 EUR
2023-03-11 5.1714 EUR 7,866.3852 UNI 5.2999 EUR 4.9400 EUR 5.4430 EUR 5.0984 EUR
2023-03-10 5.2498 EUR 18,801.9041 UNI 5.4133 EUR 5.0800 EUR 5.4133 EUR 5.3050 EUR
2023-03-09 5.5788 EUR 17,763.6236 UNI 5.7765 EUR 5.3439 EUR 5.8618 EUR 5.3968 EUR
2023-03-08 6.0369 EUR 8,707.0712 UNI 6.1160 EUR 5.7634 EUR 6.1518 EUR 5.7634 EUR
2023-03-07 5.9777 EUR 4,149.2310 UNI 5.9360 EUR 5.9179 EUR 6.1101 EUR 6.0505 EUR
2023-03-06 5.9399 EUR 4,502.6684 UNI 6.0060 EUR 5.8832 EUR 6.0272 EUR 5.9359 EUR
2023-03-05 5.9228 EUR 7,486.3257 UNI 5.7751 EUR 5.7746 EUR 6.0036 EUR 5.9513 EUR
2023-03-04 5.7914 EUR 3,981.6019 UNI 5.9091 EUR 5.6844 EUR 5.9091 EUR 5.7780 EUR
2023-03-03 5.8670 EUR 8,355.9065 UNI 6.2582 EUR 5.7530 EUR 6.2582 EUR 5.8469 EUR
2023-03-02 6.2841 EUR 3,617.0223 UNI 6.4609 EUR 6.2039 EUR 6.4645 EUR 6.2524 EUR
2023-03-01 6.3536 EUR 6,712.7783 UNI 6.1513 EUR 6.1397 EUR 6.4353 EUR 6.3905 EUR
2023-02-28 6.1352 EUR 35,012.1279 UNI 6.0730 EUR 6.0475 EUR 6.2489 EUR 6.1200 EUR
2023-02-27 6.1072 EUR 7,082.4418 UNI 6.2393 EUR 6.0103 EUR 6.2717 EUR 6.0838 EUR
2023-02-26 6.2181 EUR 1,407.4388 UNI 6.1125 EUR 6.1125 EUR 6.3054 EUR 6.2470 EUR
2023-02-25 6.1292 EUR 3,126.7382 UNI 6.2348 EUR 5.9770 EUR 6.2815 EUR 6.1080 EUR
2023-02-24 6.3952 EUR 7,026.2482 UNI 6.5526 EUR 6.1400 EUR 6.6320 EUR 6.1841 EUR
2023-02-23 6.5293 EUR 4,944.8513 UNI 6.5500 EUR 6.4480 EUR 6.6310 EUR 6.5484 EUR
2023-02-22 6.4462 EUR 10,199.7243 UNI 6.6085 EUR 6.3160 EUR 6.6085 EUR 6.4812 EUR
2023-02-21 6.6765 EUR 13,717.2456 UNI 6.9041 EUR 6.4880 EUR 6.9600 EUR 6.5762 EUR
2023-02-20 6.7931 EUR 7,980.1845 UNI 6.7331 EUR 6.5484 EUR 6.8844 EUR 6.8423 EUR
2023-02-19 6.7510 EUR 20,867.2364 UNI 6.5172 EUR 6.4718 EUR 7.2000 EUR 6.7926 EUR
2023-02-18 6.5146 EUR 10,755.4982 UNI 6.2978 EUR 6.2870 EUR 6.6765 EUR 6.5461 EUR
2023-02-17 6.2231 EUR 15,043.7206 UNI 6.0682 EUR 6.0574 EUR 6.3845 EUR 6.3055 EUR
2023-02-16 6.3580 EUR 13,628.2235 UNI 6.4853 EUR 6.1187 EUR 6.5552 EUR 6.1276 EUR
2023-02-15 6.2789 EUR 11,500.0385 UNI 6.1301 EUR 6.0751 EUR 6.4908 EUR 6.4772 EUR
2023-02-14 6.0079 EUR 7,174.4218 UNI 5.8320 EUR 5.8180 EUR 6.1301 EUR 6.1301 EUR
2023-02-13 5.8033 EUR 8,871.0756 UNI 5.9440 EUR 5.6991 EUR 5.9683 EUR 5.8383 EUR
2023-02-12 6.0875 EUR 3,890.4123 UNI 6.0690 EUR 5.9091 EUR 6.1508 EUR 5.9457 EUR
2023-02-11 5.9987 EUR 3,642.9244 UNI 5.9503 EUR 5.9306 EUR 6.0950 EUR 6.0815 EUR
2023-02-10 5.9413 EUR 7,555.2925 UNI 5.8722 EUR 5.8462 EUR 6.0358 EUR 5.9511 EUR
2023-02-09 6.1195 EUR 12,925.1112 UNI 6.3668 EUR 5.8421 EUR 6.3895 EUR 5.9303 EUR
2023-02-08 6.3973 EUR 12,321.0262 UNI 6.5185 EUR 6.1500 EUR 6.5682 EUR 6.3506 EUR
2023-02-07 6.3788 EUR 9,274.6955 UNI 6.2017 EUR 6.2011 EUR 6.5066 EUR 6.5066 EUR
2023-02-06 6.3509 EUR 13,633.1766 UNI 6.4127 EUR 6.2267 EUR 6.4614 EUR 6.2987 EUR
2023-02-05 6.4580 EUR 22,292.4608 UNI 6.6862 EUR 6.2734 EUR 6.7802 EUR 6.3960 EUR
2023-02-04 6.7109 EUR 12,881.1640 UNI 6.5444 EUR 6.5096 EUR 6.8044 EUR 6.7223 EUR
2023-02-03 6.5142 EUR 17,150.6267 UNI 6.5603 EUR 6.3900 EUR 6.6988 EUR 6.5495 EUR
2023-02-02 6.5575 EUR 28,410.0419 UNI 6.1921 EUR 6.1785 EUR 6.8897 EUR 6.6229 EUR
2023-02-01 6.0069 EUR 8,870.8567 UNI 6.0445 EUR 5.7971 EUR 6.2829 EUR 6.2210 EUR
2023-01-31 6.0349 EUR 5,392.2960 UNI 6.0019 EUR 5.9437 EUR 6.1150 EUR 6.0000 EUR
2023-01-30 6.1366 EUR 10,600.9606 UNI 6.3914 EUR 5.8606 EUR 6.4400 EUR 5.9586 EUR
2023-01-29 6.3354 EUR 20,907.3829 UNI 6.1071 EUR 6.0487 EUR 6.4260 EUR 6.3820 EUR
2023-01-28 6.1439 EUR 6,837.2767 UNI 6.3519 EUR 6.0423 EUR 6.3618 EUR 6.0760 EUR
2023-01-27 6.2209 EUR 10,917.7827 UNI 6.1898 EUR 6.0830 EUR 6.3248 EUR 6.2934 EUR
2023-01-26 6.0721 EUR 13,044.3688 UNI 6.0531 EUR 5.9499 EUR 6.2264 EUR 6.2210 EUR
2023-01-25 5.8459 EUR 14,380.4655 UNI 5.7853 EUR 5.6150 EUR 6.1416 EUR 5.9645 EUR
2023-01-24 6.1035 EUR 21,817.3401 UNI 6.1958 EUR 5.7129 EUR 6.2584 EUR 5.7541 EUR