Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-04-09 5.4118 EUR 4,614.7823 UNI 5.4590 EUR 5.3629 EUR 5.4651 EUR 5.4570 EUR
2023-04-08 5.5054 EUR 3,493.6290 UNI 5.4880 EUR 5.4200 EUR 5.5544 EUR 5.4458 EUR
2023-04-07 5.5119 EUR 5,037.3391 UNI 5.5635 EUR 5.4614 EUR 5.5752 EUR 5.5216 EUR
2023-04-06 5.6179 EUR 4,390.8349 UNI 5.7086 EUR 5.5453 EUR 5.7170 EUR 5.5705 EUR
2023-04-05 5.7169 EUR 10,734.9022 UNI 5.6139 EUR 5.5960 EUR 5.7859 EUR 5.7143 EUR
2023-04-04 5.5911 EUR 5,103.7205 UNI 5.4534 EUR 5.4093 EUR 5.6619 EUR 5.6166 EUR
2023-04-03 5.4611 EUR 3,717.6816 UNI 5.4995 EUR 5.3643 EUR 5.5819 EUR 5.4560 EUR
2023-04-02 5.5119 EUR 5,601.1089 UNI 5.6399 EUR 5.4525 EUR 5.6399 EUR 5.4893 EUR
2023-04-01 5.6416 EUR 2,796.5491 UNI 5.5952 EUR 5.5554 EUR 5.7120 EUR 5.6220 EUR
2023-03-31 5.5182 EUR 8,604.6346 UNI 5.4183 EUR 5.4079 EUR 5.6330 EUR 5.6104 EUR
2023-03-30 5.4466 EUR 5,708.1818 UNI 5.4875 EUR 5.3590 EUR 5.5909 EUR 5.4176 EUR
2023-03-29 5.4983 EUR 5,450.7309 UNI 5.3975 EUR 5.3975 EUR 5.5522 EUR 5.5006 EUR
2023-03-28 5.2901 EUR 3,543.3052 UNI 5.2143 EUR 5.1777 EUR 5.4256 EUR 5.3696 EUR
2023-03-27 5.2547 EUR 7,678.0640 UNI 5.3765 EUR 5.1220 EUR 5.3951 EUR 5.1918 EUR
2023-03-26 5.3675 EUR 3,349.3836 UNI 5.3093 EUR 5.3093 EUR 5.4496 EUR 5.3772 EUR
2023-03-25 5.4244 EUR 19,864.8077 UNI 5.4804 EUR 5.2920 EUR 5.4984 EUR 5.3310 EUR
2023-03-24 5.5525 EUR 8,568.1924 UNI 5.7791 EUR 5.4180 EUR 5.8045 EUR 5.4830 EUR
2023-03-23 5.7673 EUR 8,970.4115 UNI 5.5958 EUR 5.5628 EUR 5.9226 EUR 5.7605 EUR
2023-03-22 5.7359 EUR 8,465.7463 UNI 5.9727 EUR 5.4769 EUR 5.9893 EUR 5.5877 EUR
2023-03-21 5.9016 EUR 4,136.2313 UNI 5.7715 EUR 5.6900 EUR 6.0498 EUR 5.9751 EUR
2023-03-20 6.0308 EUR 6,377.0707 UNI 6.0742 EUR 5.7895 EUR 6.1638 EUR 5.8060 EUR
2023-03-19 6.1362 EUR 5,732.9379 UNI 6.1321 EUR 6.0214 EUR 6.2800 EUR 6.1710 EUR
2023-03-18 6.0781 EUR 10,929.2380 UNI 6.0120 EUR 5.8929 EUR 6.1967 EUR 6.0590 EUR
2023-03-17 5.8048 EUR 10,409.2214 UNI 5.5571 EUR 5.5507 EUR 5.9630 EUR 5.9630 EUR
2023-03-16 5.5682 EUR 31,246.3058 UNI 5.5942 EUR 5.4675 EUR 5.6426 EUR 5.5697 EUR
2023-03-15 5.6994 EUR 18,170.9758 UNI 5.8910 EUR 5.4390 EUR 5.9612 EUR 5.5685 EUR
2023-03-14 5.8482 EUR 45,288.7290 UNI 5.6281 EUR 5.5070 EUR 6.1392 EUR 5.8850 EUR
2023-03-13 5.5928 EUR 38,553.9969 UNI 5.5471 EUR 5.4252 EUR 5.8102 EUR 5.6067 EUR
2023-03-12 5.2310 EUR 32,042.7637 UNI 5.0957 EUR 5.0779 EUR 5.5230 EUR 5.5068 EUR
2023-03-11 5.1714 EUR 7,866.3852 UNI 5.2999 EUR 4.9400 EUR 5.4430 EUR 5.0984 EUR
2023-03-10 5.2498 EUR 18,801.9041 UNI 5.4133 EUR 5.0800 EUR 5.4133 EUR 5.3050 EUR
2023-03-09 5.5788 EUR 17,763.6236 UNI 5.7765 EUR 5.3439 EUR 5.8618 EUR 5.3968 EUR
2023-03-08 6.0369 EUR 8,707.0712 UNI 6.1160 EUR 5.7634 EUR 6.1518 EUR 5.7634 EUR
2023-03-07 5.9777 EUR 4,149.2310 UNI 5.9360 EUR 5.9179 EUR 6.1101 EUR 6.0505 EUR
2023-03-06 5.9399 EUR 4,502.6684 UNI 6.0060 EUR 5.8832 EUR 6.0272 EUR 5.9359 EUR
2023-03-05 5.9228 EUR 7,486.3257 UNI 5.7751 EUR 5.7746 EUR 6.0036 EUR 5.9513 EUR
2023-03-04 5.7914 EUR 3,981.6019 UNI 5.9091 EUR 5.6844 EUR 5.9091 EUR 5.7780 EUR
2023-03-03 5.8670 EUR 8,355.9065 UNI 6.2582 EUR 5.7530 EUR 6.2582 EUR 5.8469 EUR
2023-03-02 6.2841 EUR 3,617.0223 UNI 6.4609 EUR 6.2039 EUR 6.4645 EUR 6.2524 EUR
2023-03-01 6.3536 EUR 6,712.7783 UNI 6.1513 EUR 6.1397 EUR 6.4353 EUR 6.3905 EUR
2023-02-28 6.1352 EUR 35,012.1279 UNI 6.0730 EUR 6.0475 EUR 6.2489 EUR 6.1200 EUR
2023-02-27 6.1072 EUR 7,082.4418 UNI 6.2393 EUR 6.0103 EUR 6.2717 EUR 6.0838 EUR
2023-02-26 6.2181 EUR 1,407.4388 UNI 6.1125 EUR 6.1125 EUR 6.3054 EUR 6.2470 EUR
2023-02-25 6.1292 EUR 3,126.7382 UNI 6.2348 EUR 5.9770 EUR 6.2815 EUR 6.1080 EUR
2023-02-24 6.3952 EUR 7,026.2482 UNI 6.5526 EUR 6.1400 EUR 6.6320 EUR 6.1841 EUR
2023-02-23 6.5293 EUR 4,944.8513 UNI 6.5500 EUR 6.4480 EUR 6.6310 EUR 6.5484 EUR
2023-02-22 6.4462 EUR 10,199.7243 UNI 6.6085 EUR 6.3160 EUR 6.6085 EUR 6.4812 EUR
2023-02-21 6.6765 EUR 13,717.2456 UNI 6.9041 EUR 6.4880 EUR 6.9600 EUR 6.5762 EUR
2023-02-20 6.7931 EUR 7,980.1845 UNI 6.7331 EUR 6.5484 EUR 6.8844 EUR 6.8423 EUR
2023-02-19 6.7510 EUR 20,867.2364 UNI 6.5172 EUR 6.4718 EUR 7.2000 EUR 6.7926 EUR