Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-10 9.5629 EUR 141,516.5758 UNI 10.3150 EUR 9.1245 EUR 10.5210 EUR 9.3100 EUR
2024-04-09 10.4467 EUR 22,047.4548 UNI 10.7180 EUR 10.1740 EUR 10.7210 EUR 10.3110 EUR
2024-04-08 10.7304 EUR 19,060.2580 UNI 10.4770 EUR 10.4020 EUR 10.8900 EUR 10.6830 EUR
2024-04-07 10.4534 EUR 11,787.8727 UNI 10.3840 EUR 10.3420 EUR 10.5720 EUR 10.4440 EUR
2024-04-06 10.2690 EUR 10,455.6696 UNI 10.0620 EUR 10.0510 EUR 10.3970 EUR 10.3310 EUR
2024-04-05 9.9277 EUR 18,247.0033 UNI 10.1390 EUR 9.6500 EUR 10.1990 EUR 10.1170 EUR
2024-04-04 10.2092 EUR 20,602.5045 UNI 10.0440 EUR 9.8890 EUR 10.3910 EUR 10.0670 EUR
2024-04-03 10.1528 EUR 61,087.2005 UNI 10.5200 EUR 9.8567 EUR 10.6300 EUR 10.0500 EUR
2024-04-02 10.6675 EUR 52,861.5696 UNI 11.5560 EUR 10.3940 EUR 11.5640 EUR 10.5500 EUR
2024-04-01 11.5342 EUR 22,708.2650 UNI 12.0090 EUR 11.2210 EUR 12.0100 EUR 11.5620 EUR
2024-03-31 12.1261 EUR 15,458.6394 UNI 11.6870 EUR 11.6870 EUR 12.3560 EUR 12.0160 EUR
2024-03-30 11.7725 EUR 7,068.6401 UNI 11.6840 EUR 11.5910 EUR 11.9790 EUR 11.7040 EUR
2024-03-29 11.8694 EUR 26,171.5056 UNI 11.8450 EUR 11.5530 EUR 12.1860 EUR 11.7390 EUR
2024-03-28 11.5943 EUR 24,160.0957 UNI 11.3110 EUR 11.2590 EUR 11.9350 EUR 11.8110 EUR
2024-03-27 11.5034 EUR 24,358.9885 UNI 11.6690 EUR 11.1780 EUR 11.8260 EUR 11.4170 EUR
2024-03-26 11.6433 EUR 26,666.9933 UNI 11.4450 EUR 11.4170 EUR 11.8810 EUR 11.7290 EUR
2024-03-25 11.4782 EUR 34,770.9484 UNI 11.1100 EUR 11.0620 EUR 11.7590 EUR 11.4330 EUR
2024-03-24 10.9738 EUR 3,754.4936 UNI 10.8620 EUR 10.7210 EUR 11.1700 EUR 11.1210 EUR
2024-03-23 10.9876 EUR 11,079.5300 UNI 10.7880 EUR 10.7290 EUR 11.1170 EUR 10.9240 EUR
2024-03-22 10.8547 EUR 18,370.0159 UNI 11.1470 EUR 10.4780 EUR 11.2660 EUR 10.8400 EUR
2024-03-21 10.9818 EUR 40,372.9930 UNI 10.8660 EUR 10.5630 EUR 11.2770 EUR 11.1790 EUR
2024-03-20 10.2762 EUR 66,802.9924 UNI 9.7610 EUR 9.4798 EUR 10.9400 EUR 10.8580 EUR
2024-03-19 10.0827 EUR 69,821.1809 UNI 10.9060 EUR 9.5700 EUR 11.0330 EUR 9.8300 EUR
2024-03-18 11.1442 EUR 21,656.5768 UNI 11.3810 EUR 10.6550 EUR 11.5680 EUR 10.8450 EUR
2024-03-17 11.1035 EUR 53,147.0891 UNI 11.0480 EUR 10.4220 EUR 11.6640 EUR 11.4760 EUR
2024-03-16 11.5357 EUR 27,955.4829 UNI 12.0180 EUR 10.9650 EUR 12.0870 EUR 11.0870 EUR
2024-03-15 11.9017 EUR 70,581.4298 UNI 12.8320 EUR 11.1670 EUR 12.9510 EUR 11.9400 EUR
2024-03-14 12.8008 EUR 51,103.0627 UNI 13.0120 EUR 12.1340 EUR 13.2130 EUR 12.8080 EUR
2024-03-13 13.0045 EUR 61,313.6884 UNI 12.8240 EUR 12.6000 EUR 13.4810 EUR 12.9640 EUR
2024-03-12 12.8276 EUR 101,148.8458 UNI 13.1690 EUR 11.8970 EUR 13.2800 EUR 12.7200 EUR
2024-03-11 12.9458 EUR 85,126.1848 UNI 12.9940 EUR 12.3430 EUR 13.1810 EUR 13.0880 EUR
2024-03-10 12.8804 EUR 62,610.5110 UNI 12.9970 EUR 12.3640 EUR 13.1710 EUR 12.7150 EUR
2024-03-09 13.1435 EUR 110,752.6762 UNI 13.3440 EUR 12.7200 EUR 13.7380 EUR 13.0150 EUR
2024-03-08 13.5745 EUR 102,733.9551 UNI 13.5990 EUR 12.9990 EUR 14.1040 EUR 13.3880 EUR
2024-03-07 13.7234 EUR 158,618.8403 UNI 14.1880 EUR 13.3650 EUR 14.2640 EUR 13.5130 EUR
2024-03-06 14.1753 EUR 415,920.3271 UNI 12.1520 EUR 11.6060 EUR 15.8310 EUR 14.2470 EUR
2024-03-05 11.8598 EUR 341,608.3513 UNI 11.3880 EUR 10.5320 EUR 12.9540 EUR 11.5670 EUR
2024-03-04 11.5141 EUR 75,448.6973 UNI 11.6760 EUR 11.1130 EUR 12.0320 EUR 11.5270 EUR
2024-03-03 11.5481 EUR 88,400.3649 UNI 11.6340 EUR 10.5690 EUR 12.1560 EUR 11.7420 EUR
2024-03-02 11.3933 EUR 222,339.7106 UNI 10.6810 EUR 10.4570 EUR 12.4220 EUR 11.5700 EUR
2024-03-01 10.5384 EUR 178,755.1093 UNI 10.2860 EUR 10.0000 EUR 11.1300 EUR 10.7210 EUR
2024-02-29 10.3335 EUR 372,199.8129 UNI 10.0690 EUR 9.6289 EUR 11.0840 EUR 10.1270 EUR
2024-02-28 9.8474 EUR 282,486.4834 UNI 10.0200 EUR 9.0000 EUR 10.3720 EUR 9.9754 EUR
2024-02-27 9.9014 EUR 219,124.6515 UNI 9.7553 EUR 9.5529 EUR 10.3090 EUR 9.9250 EUR
2024-02-26 9.9592 EUR 385,490.0794 UNI 10.2470 EUR 9.5850 EUR 10.6420 EUR 9.7263 EUR
2024-02-25 9.9072 EUR 360,449.4694 UNI 10.4250 EUR 9.3219 EUR 10.7250 EUR 9.8828 EUR
2024-02-24 10.9434 EUR 888,588.0452 UNI 10.5220 EUR 10.0970 EUR 11.9060 EUR 10.3910 EUR
2024-02-23 10.0423 EUR 1,992,303.0957 UNI 6.7970 EUR 6.5100 EUR 11.7340 EUR 10.4790 EUR
2024-02-22 6.8494 EUR 18,693.8967 UNI 6.8002 EUR 6.7324 EUR 6.9470 EUR 6.8334 EUR
2024-02-21 6.6968 EUR 28,713.3508 UNI 6.9823 EUR 6.5600 EUR 6.9823 EUR 6.8289 EUR