Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2021-12-19 13.5478 EUR 10,372.7340 UNI 13.8170 EUR 13.2150 EUR 14.1520 EUR 13.3060 EUR
2021-12-18 13.8045 EUR 17,311.6625 UNI 13.3580 EUR 13.1240 EUR 14.3390 EUR 13.8680 EUR
2021-12-17 12.7708 EUR 21,107.9798 UNI 12.6890 EUR 12.1350 EUR 13.4200 EUR 13.3590 EUR
2021-12-16 13.2403 EUR 23,545.2922 UNI 13.4610 EUR 12.7010 EUR 13.5760 EUR 12.8730 EUR
2021-12-15 13.3512 EUR 14,098.0259 UNI 13.3150 EUR 12.5870 EUR 13.7280 EUR 13.5030 EUR
2021-12-14 12.9488 EUR 10,754.4878 UNI 12.5160 EUR 12.3510 EUR 13.3820 EUR 13.2310 EUR
2021-12-13 12.9868 EUR 19,088.5300 UNI 14.1700 EUR 12.2320 EUR 14.2050 EUR 12.6620 EUR
2021-12-12 13.9580 EUR 8,321.0268 UNI 14.0890 EUR 13.5370 EUR 14.3190 EUR 14.2890 EUR
2021-12-11 14.0076 EUR 11,972.9307 UNI 13.4350 EUR 13.2710 EUR 14.8020 EUR 14.0100 EUR
2021-12-10 13.9866 EUR 14,489.7458 UNI 14.4580 EUR 13.4820 EUR 14.6420 EUR 13.6600 EUR
2021-12-09 15.2406 EUR 15,573.1568 UNI 16.5480 EUR 14.3000 EUR 16.5650 EUR 14.5200 EUR
2021-12-08 15.8947 EUR 22,961.9506 UNI 15.2480 EUR 15.1430 EUR 16.3890 EUR 16.3770 EUR
2021-12-07 15.3598 EUR 8,825.0350 UNI 15.3660 EUR 15.0180 EUR 15.7020 EUR 15.1550 EUR
2021-12-06 14.5537 EUR 14,579.9698 UNI 14.7060 EUR 13.4580 EUR 15.3910 EUR 15.3440 EUR
2021-12-05 15.0593 EUR 13,273.3701 UNI 15.4450 EUR 14.2000 EUR 16.3420 EUR 14.6470 EUR
2021-12-04 14.6928 EUR 44,310.2449 UNI 17.6860 EUR 11.9560 EUR 17.7410 EUR 15.3910 EUR
2021-12-03 18.7335 EUR 19,971.9088 UNI 19.8490 EUR 17.1390 EUR 20.3910 EUR 17.7740 EUR
2021-12-02 19.6181 EUR 27,102.4114 UNI 18.5470 EUR 18.1840 EUR 20.3630 EUR 19.9790 EUR
2021-12-01 19.2036 EUR 17,824.5974 UNI 18.7860 EUR 18.3550 EUR 19.6800 EUR 18.5960 EUR
2021-11-30 18.3220 EUR 15,308.8217 UNI 17.9450 EUR 17.3030 EUR 18.9440 EUR 18.6690 EUR
2021-11-29 17.8316 EUR 7,017.9229 UNI 17.8510 EUR 17.4490 EUR 18.1990 EUR 17.9710 EUR
2021-11-28 16.9466 EUR 13,984.3044 UNI 17.2690 EUR 16.3500 EUR 17.8450 EUR 17.6220 EUR
2021-11-27 17.4908 EUR 7,080.0924 UNI 17.0800 EUR 17.0210 EUR 17.8300 EUR 17.1500 EUR
2021-11-26 17.3328 EUR 20,029.5038 UNI 19.0990 EUR 16.5010 EUR 19.1460 EUR 17.3180 EUR
2021-11-25 18.9157 EUR 8,853.7131 UNI 18.6030 EUR 18.3610 EUR 19.3150 EUR 19.0910 EUR
2021-11-24 18.9743 EUR 11,326.7577 UNI 19.7960 EUR 18.3660 EUR 19.8330 EUR 18.5630 EUR
2021-11-23 19.2550 EUR 15,846.6547 UNI 18.6620 EUR 18.5140 EUR 19.8590 EUR 19.7720 EUR
2021-11-22 18.9258 EUR 39,648.1939 UNI 19.1580 EUR 18.4440 EUR 19.7420 EUR 18.7350 EUR
2021-11-21 19.3104 EUR 8,185.8808 UNI 19.5710 EUR 19.0280 EUR 19.6810 EUR 19.3900 EUR
2021-11-20 18.9755 EUR 12,143.4230 UNI 18.8510 EUR 18.6210 EUR 19.5490 EUR 19.5090 EUR
2021-11-19 18.4274 EUR 17,462.2142 UNI 17.7280 EUR 17.4530 EUR 18.9440 EUR 18.7800 EUR
2021-11-18 18.2084 EUR 31,126.0934 UNI 19.3150 EUR 17.3110 EUR 19.6590 EUR 17.6220 EUR
2021-11-17 19.1108 EUR 16,719.8336 UNI 19.2300 EUR 18.7060 EUR 19.3810 EUR 19.3360 EUR
2021-11-16 19.1958 EUR 88,995.4540 UNI 21.1180 EUR 17.8930 EUR 21.1180 EUR 19.3730 EUR
2021-11-15 21.4202 EUR 11,973.3324 UNI 21.5330 EUR 20.9500 EUR 21.8200 EUR 21.1540 EUR
2021-11-14 21.4305 EUR 6,103.4820 UNI 21.5680 EUR 21.0700 EUR 21.8530 EUR 21.2480 EUR
2021-11-13 21.4467 EUR 9,398.2269 UNI 21.5070 EUR 21.1690 EUR 21.6890 EUR 21.5870 EUR
2021-11-12 21.5002 EUR 14,270.1811 UNI 22.1810 EUR 20.9050 EUR 22.4660 EUR 21.4980 EUR
2021-11-11 22.3056 EUR 11,298.3915 UNI 22.0310 EUR 21.7120 EUR 22.8060 EUR 22.4030 EUR
2021-11-10 23.0379 EUR 43,012.1381 UNI 22.7100 EUR 20.9510 EUR 24.6870 EUR 21.8480 EUR
2021-11-09 23.3233 EUR 84,990.1250 UNI 22.6650 EUR 22.4280 EUR 23.9820 EUR 22.6430 EUR
2021-11-08 22.3087 EUR 21,647.0439 UNI 21.9750 EUR 21.8310 EUR 22.7560 EUR 22.6880 EUR
2021-11-07 21.9238 EUR 11,433.6676 UNI 21.8000 EUR 21.6230 EUR 22.1240 EUR 21.8730 EUR
2021-11-06 21.7892 EUR 10,929.5392 UNI 22.1660 EUR 21.2450 EUR 22.3610 EUR 21.7900 EUR
2021-11-05 22.1807 EUR 14,985.6467 UNI 22.3020 EUR 21.9370 EUR 22.6430 EUR 22.0830 EUR
2021-11-04 22.8286 EUR 20,580.1733 UNI 23.1440 EUR 21.8720 EUR 23.6810 EUR 22.2790 EUR
2021-11-03 22.7621 EUR 28,756.6325 UNI 22.6400 EUR 21.9430 EUR 23.3490 EUR 22.9020 EUR
2021-11-02 22.2111 EUR 17,375.7085 UNI 22.1150 EUR 21.7210 EUR 22.7000 EUR 22.7000 EUR
2021-11-01 21.9688 EUR 26,755.2225 UNI 21.6660 EUR 20.9680 EUR 22.8440 EUR 22.1140 EUR
2021-10-31 21.3502 EUR 17,754.8660 UNI 21.5090 EUR 20.8180 EUR 21.8770 EUR 21.6330 EUR