Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2022-02-07 10.5294 EUR 53,852.6168 UNI 10.2180 EUR 9.9850 EUR 11.0370 EUR 10.8310 EUR
2022-02-06 9.8782 EUR 9,226.7833 UNI 9.8839 EUR 9.6400 EUR 10.1200 EUR 9.8470 EUR
2022-02-05 10.0429 EUR 22,717.2403 UNI 9.7484 EUR 9.7057 EUR 10.5000 EUR 9.8592 EUR
2022-02-04 9.4492 EUR 19,919.1458 UNI 9.0866 EUR 9.0367 EUR 9.7269 EUR 9.6485 EUR
2022-02-03 9.0515 EUR 11,494.0679 UNI 9.2823 EUR 8.7415 EUR 9.3370 EUR 9.0449 EUR
2022-02-02 9.7234 EUR 15,971.6324 UNI 9.8868 EUR 9.2098 EUR 10.0480 EUR 9.3373 EUR
2022-02-01 10.0619 EUR 15,533.2501 UNI 10.5040 EUR 9.8243 EUR 10.5500 EUR 9.9069 EUR
2022-01-31 10.0412 EUR 14,076.7692 UNI 9.7112 EUR 9.2397 EUR 10.6410 EUR 10.4290 EUR
2022-01-30 9.9708 EUR 10,346.1052 UNI 10.0210 EUR 9.5650 EUR 10.2860 EUR 9.8117 EUR
2022-01-29 9.8381 EUR 17,013.4312 UNI 9.5630 EUR 9.5131 EUR 10.0880 EUR 9.9265 EUR
2022-01-28 9.2754 EUR 9,318.6058 UNI 9.2741 EUR 8.8682 EUR 9.6400 EUR 9.4649 EUR
2022-01-27 9.2361 EUR 25,525.4975 UNI 9.3733 EUR 8.8201 EUR 9.7853 EUR 9.1818 EUR
2022-01-26 9.7544 EUR 21,195.0106 UNI 9.3063 EUR 9.2491 EUR 10.4530 EUR 9.3834 EUR
2022-01-25 9.4326 EUR 15,810.8808 UNI 9.4321 EUR 9.1990 EUR 9.6787 EUR 9.4132 EUR
2022-01-24 9.1338 EUR 25,644.7525 UNI 10.0530 EUR 8.4804 EUR 10.2500 EUR 9.4829 EUR
2022-01-23 10.0335 EUR 12,425.3647 UNI 9.8530 EUR 9.5756 EUR 10.5820 EUR 10.1450 EUR
2022-01-22 10.1163 EUR 57,155.4167 UNI 11.1590 EUR 9.1990 EUR 11.4380 EUR 9.8360 EUR
2022-01-21 12.2532 EUR 43,818.4964 UNI 12.7650 EUR 10.9110 EUR 12.9890 EUR 11.3770 EUR
2022-01-20 13.7418 EUR 11,035.7373 UNI 13.3790 EUR 12.8270 EUR 14.2730 EUR 12.9070 EUR
2022-01-19 13.7080 EUR 16,442.4282 UNI 14.1220 EUR 13.4210 EUR 14.2590 EUR 13.4750 EUR
2022-01-18 14.8303 EUR 24,867.3055 UNI 14.6780 EUR 13.8080 EUR 15.5360 EUR 14.2880 EUR
2022-01-17 14.7018 EUR 27,638.4269 UNI 15.6850 EUR 14.2900 EUR 15.7520 EUR 14.6040 EUR
2022-01-16 15.4040 EUR 29,809.8878 UNI 14.4450 EUR 14.3300 EUR 15.9370 EUR 15.6360 EUR
2022-01-15 14.4008 EUR 10,395.1454 UNI 13.8600 EUR 13.8370 EUR 14.6610 EUR 14.4890 EUR
2022-01-14 13.7524 EUR 11,090.1170 UNI 13.4780 EUR 13.2500 EUR 13.9230 EUR 13.8740 EUR
2022-01-13 14.0336 EUR 24,459.0997 UNI 14.2320 EUR 13.4930 EUR 14.4730 EUR 13.5380 EUR
2022-01-12 14.3784 EUR 20,232.8935 UNI 14.1270 EUR 14.0770 EUR 14.5780 EUR 14.2600 EUR
2022-01-11 13.8593 EUR 24,930.0109 UNI 13.3010 EUR 13.2760 EUR 14.3690 EUR 14.0600 EUR
2022-01-10 13.5987 EUR 26,509.6128 UNI 13.9240 EUR 12.9700 EUR 14.5290 EUR 13.3830 EUR
2022-01-09 13.9151 EUR 15,703.7399 UNI 13.1430 EUR 13.0850 EUR 14.3550 EUR 13.8670 EUR
2022-01-08 13.4846 EUR 12,548.2431 UNI 13.9260 EUR 12.8180 EUR 14.2830 EUR 13.2870 EUR
2022-01-07 13.9530 EUR 36,691.3661 UNI 15.1510 EUR 13.5000 EUR 15.1630 EUR 13.8350 EUR
2022-01-06 14.8531 EUR 25,432.6028 UNI 15.1260 EUR 14.2540 EUR 15.2470 EUR 15.1170 EUR
2022-01-05 15.9870 EUR 59,150.3507 UNI 16.1930 EUR 14.4230 EUR 17.5320 EUR 15.2010 EUR
2022-01-04 16.4896 EUR 18,374.8938 UNI 16.3330 EUR 15.6960 EUR 16.9690 EUR 16.2070 EUR
2022-01-03 16.3934 EUR 19,816.3847 UNI 16.1850 EUR 15.8090 EUR 16.8830 EUR 16.3240 EUR
2022-01-02 15.5321 EUR 10,770.4329 UNI 15.2780 EUR 14.9820 EUR 16.1990 EUR 16.1710 EUR
2022-01-01 15.1449 EUR 11,671.9569 UNI 15.0240 EUR 14.8790 EUR 15.4480 EUR 15.2190 EUR
2021-12-31 15.8390 EUR 18,971.1560 UNI 15.8140 EUR 14.7580 EUR 16.4810 EUR 15.0450 EUR
2021-12-30 15.3458 EUR 16,942.1886 UNI 15.1150 EUR 14.7580 EUR 15.7950 EUR 15.6140 EUR
2021-12-29 16.4918 EUR 45,021.6627 UNI 16.5130 EUR 15.4010 EUR 17.2160 EUR 15.4490 EUR
2021-12-28 16.3213 EUR 21,926.1085 UNI 16.8590 EUR 15.8230 EUR 17.5420 EUR 16.3920 EUR
2021-12-27 17.1333 EUR 38,695.4574 UNI 16.5210 EUR 16.4010 EUR 17.7300 EUR 17.0740 EUR
2021-12-26 15.7144 EUR 19,338.8488 UNI 15.4370 EUR 14.8120 EUR 16.6000 EUR 16.5070 EUR
2021-12-25 15.4495 EUR 9,612.2063 UNI 15.4640 EUR 15.1250 EUR 15.7420 EUR 15.4300 EUR
2021-12-24 15.8438 EUR 16,502.5696 UNI 16.0400 EUR 15.2840 EUR 16.1580 EUR 15.3160 EUR
2021-12-23 15.2279 EUR 28,742.5264 UNI 14.3060 EUR 14.0520 EUR 16.1250 EUR 16.0320 EUR
2021-12-22 13.7347 EUR 14,194.8050 UNI 13.3480 EUR 13.2620 EUR 14.0670 EUR 14.0520 EUR
2021-12-21 13.1343 EUR 14,926.0967 UNI 12.8570 EUR 12.7160 EUR 13.3370 EUR 13.2700 EUR
2021-12-20 12.8292 EUR 14,712.9411 UNI 13.2310 EUR 12.3890 EUR 13.4760 EUR 12.9290 EUR