Crypto exchange HitBTC

Market Monero (XMR) / EOS (EOS)

Identifier on HitBTC: XMREOS
123...1415
Date Price Volume Open Low High Close
2020-10-19 49.3408 EOS 3.3450 XMR 48.6899 EOS 48.6899 EOS 49.6474 EOS 49.2482 EOS
2020-10-18 48.2571 EOS 0.7520 XMR 48.0130 EOS 48.0130 EOS 48.3139 EOS 48.2555 EOS
2020-10-17 47.7611 EOS 3.0930 XMR 47.7467 EOS 47.6137 EOS 47.8410 EOS 47.7885 EOS
2020-10-16 49.7410 EOS 3.0560 XMR 49.7410 EOS 49.7410 EOS 49.7410 EOS 49.7410 EOS
2020-10-15 48.8477 EOS 0.3570 XMR 49.0374 EOS 48.7574 EOS 49.7667 EOS 49.7667 EOS
2020-10-14 49.5702 EOS 1.0790 XMR 50.3488 EOS 49.2677 EOS 50.3488 EOS 49.2677 EOS
2020-10-13 47.8463 EOS 0.5970 XMR 49.1422 EOS 47.5173 EOS 49.1422 EOS 47.5173 EOS
2020-10-12 49.5652 EOS 10.7310 XMR 48.0000 EOS 48.0000 EOS 50.0000 EOS 49.3608 EOS
2020-10-11 45.3088 EOS 1.9330 XMR 44.1597 EOS 44.1597 EOS 47.4225 EOS 47.4225 EOS
2020-10-10 43.7451 EOS 0.0150 XMR 43.7451 EOS 43.7451 EOS 43.7451 EOS 43.7451 EOS
2020-10-09 44.0540 EOS 0.0930 XMR 43.9234 EOS 43.9234 EOS 44.5305 EOS 44.5305 EOS
2020-10-08 42.2611 EOS 0.1570 XMR 42.0385 EOS 42.0385 EOS 43.5147 EOS 42.5500 EOS
2020-10-07 40.7352 EOS 2.2010 XMR 39.2647 EOS 39.2647 EOS 42.5009 EOS 42.2816 EOS
2020-10-06 40.0396 EOS 9.2480 XMR 44.3579 EOS 38.3228 EOS 44.3579 EOS 39.4849 EOS
2020-10-05 43.8480 EOS 1.4920 XMR 41.9659 EOS 41.9659 EOS 45.3069 EOS 45.3069 EOS
2020-10-03 41.3817 EOS 4.1080 XMR 41.1625 EOS 40.5851 EOS 41.8877 EOS 41.8877 EOS
2020-10-02 38.7769 EOS 0.5750 XMR 38.7320 EOS 38.7320 EOS 40.9414 EOS 40.9414 EOS
2020-10-01 41.5708 EOS 6.6980 XMR 43.0000 EOS 41.1666 EOS 43.3645 EOS 41.4026 EOS
2020-09-30 39.1923 EOS 0.4760 XMR 39.0000 EOS 38.8726 EOS 42.6676 EOS 42.6676 EOS
2020-09-29 37.7586 EOS 0.8380 XMR 37.4543 EOS 37.3743 EOS 38.6342 EOS 38.6342 EOS
2020-09-28 37.7737 EOS 0.6660 XMR 37.7737 EOS 37.7737 EOS 37.7737 EOS 37.7737 EOS
2020-09-27 38.2524 EOS 0.0660 XMR 37.5837 EOS 37.5837 EOS 38.3675 EOS 38.3675 EOS
2020-09-25 36.8129 EOS 0.0060 XMR 36.8129 EOS 36.8129 EOS 36.8129 EOS 36.8129 EOS
2020-09-24 36.2619 EOS 1.0490 XMR 36.2205 EOS 36.0315 EOS 36.3397 EOS 36.0315 EOS
2020-09-23 35.3776 EOS 2.7060 XMR 35.9875 EOS 35.2494 EOS 36.0579 EOS 36.0579 EOS
2020-09-22 36.3936 EOS 1.4410 XMR 35.5515 EOS 34.5426 EOS 37.1292 EOS 36.3988 EOS
2020-09-21 34.8938 EOS 0.5070 XMR 34.7421 EOS 34.3443 EOS 35.7568 EOS 35.7568 EOS
2020-09-20 34.6427 EOS 0.0120 XMR 34.7421 EOS 34.3443 EOS 34.9427 EOS 34.5426 EOS
2020-09-19 34.7560 EOS 4.0870 XMR 34.5426 EOS 33.9511 EOS 35.1445 EOS 34.9427 EOS
2020-09-18 34.3016 EOS 10.3280 XMR 33.7562 EOS 33.7562 EOS 35.1031 EOS 34.3443 EOS
2020-09-17 32.8322 EOS 4.9420 XMR 32.2366 EOS 32.2366 EOS 34.3443 EOS 34.0057 EOS
2020-09-16 33.9390 EOS 6.3710 XMR 33.6789 EOS 32.1276 EOS 34.8950 EOS 32.5200 EOS
2020-09-15 32.7626 EOS 4.3070 XMR 33.9511 EOS 32.3076 EOS 34.0000 EOS 33.5624 EOS
2020-09-14 31.8522 EOS 1.2220 XMR 31.3217 EOS 31.1419 EOS 33.8356 EOS 33.7448 EOS
2020-09-13 31.7676 EOS 0.3280 XMR 30.9631 EOS 30.9631 EOS 32.5768 EOS 31.5399 EOS
2020-09-12 30.1688 EOS 1.1010 XMR 30.2582 EOS 29.9118 EOS 31.0382 EOS 30.7853 EOS
2020-09-11 30.2160 EOS 0.1120 XMR 30.6179 EOS 29.9118 EOS 30.6179 EOS 29.9795 EOS
2020-09-10 30.6356 EOS 0.2060 XMR 30.6086 EOS 30.4329 EOS 30.9290 EOS 30.9231 EOS
2020-09-09 30.4489 EOS 4.5560 XMR 30.7356 EOS 30.1416 EOS 30.7853 EOS 30.7853 EOS
2020-09-08 30.0846 EOS 16.5480 XMR 29.1117 EOS 29.1117 EOS 30.9251 EOS 30.5401 EOS
2020-09-07 28.5269 EOS 9.9550 XMR 27.8699 EOS 27.8699 EOS 29.1102 EOS 29.0015 EOS
2020-09-06 27.4612 EOS 4.9270 XMR 26.6434 EOS 26.4631 EOS 27.8692 EOS 27.8393 EOS
2020-09-05 26.3698 EOS 8.8280 XMR 27.1210 EOS 25.5994 EOS 27.3297 EOS 26.4989 EOS
2020-09-04 27.9965 EOS 25.7210 XMR 29.4779 EOS 25.6008 EOS 29.9118 EOS 27.5595 EOS
2020-09-03 29.6897 EOS 21.2220 XMR 29.2308 EOS 28.4273 EOS 30.4890 EOS 29.4994 EOS
2020-09-02 29.4048 EOS 128.0290 XMR 27.8353 EOS 27.4845 EOS 30.6086 EOS 29.3996 EOS
2020-09-01 28.6136 EOS 8.9860 XMR 28.9322 EOS 27.4302 EOS 29.2308 EOS 27.8208 EOS
2020-08-31 29.2778 EOS 0.7750 XMR 29.5929 EOS 28.9212 EOS 29.6201 EOS 29.0053 EOS
2020-08-30 29.2560 EOS 0.3950 XMR 29.3996 EOS 29.0250 EOS 29.9118 EOS 29.5694 EOS
2020-08-29 30.1074 EOS 7.0340 XMR 30.3263 EOS 29.3386 EOS 30.8673 EOS 29.5694 EOS
123...1415