Crypto exchange Bitvavo

Market GoldMaxCoin (GMX) / EUR

Identifier on Bitvavo: GMX-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-12-05 47.2588 EUR 4,058.8865 GMX 47.5310 EUR 45.5450 EUR 48.7500 EUR 48.4190 EUR
2023-12-04 48.5556 EUR 1,159.2885 GMX 47.7400 EUR 47.3660 EUR 49.7120 EUR 47.3660 EUR
2023-12-03 47.6531 EUR 479.2533 GMX 48.2510 EUR 46.9200 EUR 48.3150 EUR 47.7000 EUR
2023-12-02 47.8755 EUR 1,430.5874 GMX 46.7080 EUR 46.6980 EUR 48.6330 EUR 48.1590 EUR
2023-12-01 46.6965 EUR 1,551.0772 GMX 44.9890 EUR 44.9890 EUR 47.2080 EUR 46.7760 EUR
2023-11-30 44.6614 EUR 417.1034 GMX 44.4840 EUR 44.3010 EUR 44.8980 EUR 44.8200 EUR
2023-11-29 44.9387 EUR 174.2157 GMX 45.1330 EUR 43.9130 EUR 46.6620 EUR 44.2400 EUR
2023-11-28 44.7980 EUR 563.4661 GMX 44.4710 EUR 43.9730 EUR 45.9860 EUR 45.1680 EUR
2023-11-27 44.9625 EUR 727.4838 GMX 46.9600 EUR 43.5980 EUR 46.9600 EUR 44.4770 EUR
2023-11-26 46.7655 EUR 1,202.2560 GMX 47.5980 EUR 45.1070 EUR 48.4240 EUR 46.9800 EUR
2023-11-25 47.9606 EUR 919.3624 GMX 48.0930 EUR 46.5400 EUR 49.6500 EUR 47.6220 EUR
2023-11-24 48.4783 EUR 514.1688 GMX 47.5060 EUR 47.5060 EUR 49.0720 EUR 47.6550 EUR
2023-11-23 47.4241 EUR 284.7349 GMX 47.0600 EUR 46.6400 EUR 47.8260 EUR 47.3630 EUR
2023-11-22 46.4759 EUR 1,470.2510 GMX 44.3270 EUR 44.3270 EUR 47.8920 EUR 47.3140 EUR
2023-11-21 45.1504 EUR 2,451.9919 GMX 47.3950 EUR 44.0000 EUR 49.3580 EUR 44.4090 EUR
2023-11-20 48.1085 EUR 1,121.0738 GMX 47.5070 EUR 47.0630 EUR 48.7700 EUR 47.3710 EUR
2023-11-19 46.8300 EUR 158.7084 GMX 46.7490 EUR 46.0860 EUR 48.8890 EUR 47.4610 EUR
2023-11-18 46.2360 EUR 838.5673 GMX 46.5930 EUR 44.9000 EUR 46.8860 EUR 46.4610 EUR
2023-11-17 46.8565 EUR 1,211.6273 GMX 47.3110 EUR 44.9180 EUR 48.2560 EUR 46.6800 EUR
2023-11-16 48.7337 EUR 1,744.7153 GMX 49.9400 EUR 46.5000 EUR 50.9020 EUR 47.5470 EUR
2023-11-15 49.1409 EUR 2,243.6100 GMX 47.0190 EUR 47.0190 EUR 50.3310 EUR 50.0080 EUR
2023-11-14 47.9121 EUR 1,183.1691 GMX 49.0950 EUR 45.8530 EUR 49.9750 EUR 46.9270 EUR
2023-11-13 50.6767 EUR 1,223.1437 GMX 51.0290 EUR 49.1500 EUR 52.1230 EUR 49.4120 EUR
2023-11-12 51.2124 EUR 1,182.9230 GMX 50.9050 EUR 50.3250 EUR 51.9270 EUR 50.6840 EUR
2023-11-11 50.5654 EUR 1,963.9089 GMX 50.0990 EUR 49.0560 EUR 52.2000 EUR 51.1000 EUR
2023-11-10 50.0950 EUR 1,623.9088 GMX 50.1840 EUR 49.0160 EUR 51.0000 EUR 50.3130 EUR
2023-11-09 47.5047 EUR 7,742.2872 GMX 46.2560 EUR 43.3270 EUR 49.7540 EUR 49.7540 EUR
2023-11-08 46.5094 EUR 1,332.5435 GMX 44.9710 EUR 44.6000 EUR 47.0500 EUR 46.2690 EUR
2023-11-07 43.8828 EUR 1,184.5315 GMX 45.0360 EUR 43.0030 EUR 45.2020 EUR 44.5170 EUR
2023-11-06 44.5725 EUR 613.3326 GMX 44.0580 EUR 43.5300 EUR 45.4230 EUR 44.9440 EUR
2023-11-05 44.2037 EUR 589.3684 GMX 44.3440 EUR 43.2060 EUR 45.4660 EUR 44.2630 EUR
2023-11-04 44.4226 EUR 489.7215 GMX 44.3250 EUR 43.7390 EUR 44.9880 EUR 44.2040 EUR
2023-11-03 43.6280 EUR 361.7880 GMX 42.0000 EUR 41.8000 EUR 45.9940 EUR 44.6800 EUR
2023-11-02 43.2733 EUR 998.6907 GMX 45.0340 EUR 41.9110 EUR 45.4300 EUR 42.7020 EUR
2023-11-01 43.1597 EUR 1,179.7606 GMX 42.7440 EUR 41.4310 EUR 45.9940 EUR 45.0060 EUR
2023-10-31 41.8792 EUR 910.8848 GMX 42.5790 EUR 41.1500 EUR 43.4460 EUR 42.3320 EUR
2023-10-30 43.1581 EUR 1,099.4722 GMX 43.0500 EUR 41.9150 EUR 44.2000 EUR 42.6250 EUR
2023-10-29 43.2374 EUR 672.8981 GMX 43.3810 EUR 42.8010 EUR 44.3490 EUR 43.5030 EUR
2023-10-28 43.6285 EUR 1,817.8776 GMX 41.5100 EUR 41.5100 EUR 44.5080 EUR 43.1970 EUR
2023-10-27 41.1223 EUR 1,006.2301 GMX 40.8060 EUR 39.8990 EUR 41.5830 EUR 41.3270 EUR
2023-10-26 41.8269 EUR 2,082.7149 GMX 40.3450 EUR 39.6220 EUR 43.7250 EUR 41.3460 EUR
2023-10-25 39.7256 EUR 1,808.0249 GMX 38.0030 EUR 37.4900 EUR 40.9940 EUR 39.9740 EUR
2023-10-24 39.0004 EUR 885.0334 GMX 38.9510 EUR 37.2250 EUR 40.4710 EUR 38.5650 EUR
2023-10-23 37.8909 EUR 979.6379 GMX 36.7830 EUR 36.2210 EUR 39.8200 EUR 38.7810 EUR
2023-10-22 36.3822 EUR 159.8573 GMX 36.5410 EUR 35.2840 EUR 37.2430 EUR 36.3600 EUR
2023-10-21 36.1129 EUR 225.2428 GMX 35.2040 EUR 34.9430 EUR 37.3120 EUR 36.8110 EUR
2023-10-20 34.9321 EUR 1,224.3842 GMX 33.1970 EUR 33.1970 EUR 35.4330 EUR 35.3570 EUR
2023-10-19 32.9496 EUR 50.8369 GMX 33.3750 EUR 32.6900 EUR 33.3750 EUR 33.0530 EUR
2023-10-18 33.7266 EUR 126.7522 GMX 33.5130 EUR 33.3520 EUR 34.0200 EUR 33.4910 EUR
2023-10-17 33.9624 EUR 129.5314 GMX 34.3480 EUR 33.0000 EUR 34.4420 EUR 33.4160 EUR