Crypto exchange Bitvavo

Market GoldMaxCoin (GMX) / EUR

Identifier on Bitvavo: GMX-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-01-14 49.0948 EUR 780.3825 GMX 50.4930 EUR 47.8400 EUR 50.4930 EUR 47.8540 EUR
2024-01-13 50.2205 EUR 466.4448 GMX 50.1770 EUR 48.6280 EUR 50.7670 EUR 50.7460 EUR
2024-01-12 51.6757 EUR 3,691.9880 GMX 50.8840 EUR 48.0000 EUR 54.0000 EUR 49.9600 EUR
2024-01-11 51.3031 EUR 2,424.2276 GMX 50.4120 EUR 49.0270 EUR 52.9140 EUR 50.9180 EUR
2024-01-10 48.5835 EUR 2,785.3409 GMX 46.8930 EUR 46.3660 EUR 51.4150 EUR 50.4520 EUR
2024-01-09 45.9954 EUR 1,374.0456 GMX 47.5610 EUR 42.6730 EUR 48.4650 EUR 45.7690 EUR
2024-01-08 45.7889 EUR 2,080.8718 GMX 45.0000 EUR 43.0640 EUR 47.8340 EUR 47.4650 EUR
2024-01-07 46.9293 EUR 613.5540 GMX 46.7300 EUR 45.1000 EUR 49.4950 EUR 45.1000 EUR
2024-01-06 47.0239 EUR 1,084.8229 GMX 49.0040 EUR 46.1380 EUR 49.0040 EUR 46.5910 EUR
2024-01-05 50.3785 EUR 4,333.6773 GMX 53.0260 EUR 47.6070 EUR 53.3810 EUR 49.1590 EUR
2024-01-04 52.9321 EUR 2,736.7022 GMX 52.8990 EUR 51.6820 EUR 54.7660 EUR 53.1770 EUR
2024-01-03 54.0219 EUR 12,063.1577 GMX 55.4720 EUR 40.7210 EUR 58.6080 EUR 52.8330 EUR
2024-01-02 56.5988 EUR 10,750.3091 GMX 52.2870 EUR 52.0060 EUR 58.9720 EUR 55.8330 EUR
2024-01-01 51.8264 EUR 3,009.3859 GMX 50.3950 EUR 49.9570 EUR 53.4990 EUR 52.6180 EUR
2023-12-31 51.2701 EUR 3,963.2086 GMX 51.6220 EUR 49.0180 EUR 52.6030 EUR 50.3650 EUR
2023-12-30 51.5829 EUR 21,671.0909 GMX 47.0410 EUR 45.5790 EUR 53.9140 EUR 51.8110 EUR
2023-12-29 54.5653 EUR 17,235.9190 GMX 45.3600 EUR 44.6470 EUR 100.0000 EUR 46.7040 EUR
2023-12-28 46.2690 EUR 5,257.5592 GMX 46.7480 EUR 45.0720 EUR 47.8220 EUR 45.2970 EUR
2023-12-27 45.5049 EUR 9,621.2120 GMX 41.7850 EUR 40.9570 EUR 50.0000 EUR 46.3530 EUR
2023-12-26 42.0676 EUR 1,196.1157 GMX 42.9830 EUR 38.2260 EUR 43.9440 EUR 41.7180 EUR
2023-12-25 43.2032 EUR 2,409.6422 GMX 42.1080 EUR 41.8960 EUR 44.4240 EUR 43.1000 EUR
2023-12-24 42.2893 EUR 2,209.5091 GMX 42.1890 EUR 41.3480 EUR 43.3270 EUR 42.2030 EUR
2023-12-23 42.5234 EUR 758.8792 GMX 43.3850 EUR 41.7510 EUR 43.3850 EUR 42.1000 EUR
2023-12-22 41.9241 EUR 3,667.8806 GMX 39.7610 EUR 39.5640 EUR 43.9700 EUR 43.2590 EUR
2023-12-21 39.3316 EUR 2,173.3289 GMX 39.6000 EUR 38.5000 EUR 39.9570 EUR 39.7320 EUR
2023-12-20 40.3934 EUR 2,379.3209 GMX 39.5960 EUR 39.1290 EUR 41.3300 EUR 39.7790 EUR
2023-12-19 40.1329 EUR 1,511.7783 GMX 40.9700 EUR 38.5200 EUR 41.4770 EUR 39.2380 EUR
2023-12-18 39.9922 EUR 834.1559 GMX 41.0000 EUR 38.7200 EUR 41.2630 EUR 40.9830 EUR
2023-12-17 41.9102 EUR 562.3977 GMX 42.6540 EUR 41.2220 EUR 42.7690 EUR 41.6500 EUR
2023-12-16 43.2518 EUR 952.2130 GMX 43.0890 EUR 42.3370 EUR 44.1640 EUR 42.4900 EUR
2023-12-15 44.0562 EUR 1,038.4900 GMX 44.9790 EUR 42.7550 EUR 44.9790 EUR 42.9130 EUR
2023-12-14 44.5787 EUR 1,507.7756 GMX 44.5910 EUR 43.5520 EUR 45.6840 EUR 45.2630 EUR
2023-12-13 43.9854 EUR 2,140.5900 GMX 44.7950 EUR 42.5000 EUR 45.3130 EUR 44.6150 EUR
2023-12-12 45.1633 EUR 1,953.4154 GMX 46.2120 EUR 43.5010 EUR 46.6630 EUR 44.7840 EUR
2023-12-11 46.1957 EUR 2,842.0747 GMX 49.3000 EUR 42.6000 EUR 50.2530 EUR 45.9930 EUR
2023-12-10 50.2145 EUR 882.7553 GMX 49.7200 EUR 48.7370 EUR 51.1120 EUR 50.2230 EUR
2023-12-09 50.6148 EUR 1,135.3229 GMX 50.4300 EUR 49.6770 EUR 52.2310 EUR 50.2370 EUR
2023-12-08 49.7257 EUR 1,265.0206 GMX 49.5340 EUR 49.1000 EUR 50.6330 EUR 50.3810 EUR
2023-12-07 47.7444 EUR 2,276.5804 GMX 46.7360 EUR 45.8910 EUR 49.5020 EUR 48.8760 EUR
2023-12-06 48.2319 EUR 1,286.8045 GMX 48.8490 EUR 46.9430 EUR 49.5690 EUR 47.2030 EUR
2023-12-05 47.2588 EUR 4,058.8865 GMX 47.5310 EUR 45.5450 EUR 48.7500 EUR 48.4190 EUR
2023-12-04 48.5556 EUR 1,159.2885 GMX 47.7400 EUR 47.3660 EUR 49.7120 EUR 47.3660 EUR
2023-12-03 47.6531 EUR 479.2533 GMX 48.2510 EUR 46.9200 EUR 48.3150 EUR 47.7000 EUR
2023-12-02 47.8755 EUR 1,430.5874 GMX 46.7080 EUR 46.6980 EUR 48.6330 EUR 48.1590 EUR
2023-12-01 46.6965 EUR 1,551.0772 GMX 44.9890 EUR 44.9890 EUR 47.2080 EUR 46.7760 EUR
2023-11-30 44.6614 EUR 417.1034 GMX 44.4840 EUR 44.3010 EUR 44.8980 EUR 44.8200 EUR
2023-11-29 44.9387 EUR 174.2157 GMX 45.1330 EUR 43.9130 EUR 46.6620 EUR 44.2400 EUR
2023-11-28 44.7980 EUR 563.4661 GMX 44.4710 EUR 43.9730 EUR 45.9860 EUR 45.1680 EUR
2023-11-27 44.9625 EUR 727.4838 GMX 46.9600 EUR 43.5980 EUR 46.9600 EUR 44.4770 EUR
2023-11-26 46.7655 EUR 1,202.2560 GMX 47.5980 EUR 45.1070 EUR 48.4240 EUR 46.9800 EUR