Crypto exchange OKEx

Market YOU COIN (YOU) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: YOU-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2018-08-15 0.0000 BTC 865,533.6602 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-14 0.0000 BTC 4,267,174.0205 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-13 0.0000 BTC 23,011,150.9750 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-12 0.0000 BTC 33,830,772.5096 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-11 0.0000 BTC 29,800,602.2584 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-10 0.0000 BTC 25,689,515.8789 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-09 0.0000 BTC 28,985,716.7045 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-08 0.0000 BTC 25,695,771.7592 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-07 0.0000 BTC 11,509,353.9774 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-06 0.0000 BTC 14,363,461.6267 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-05 0.0000 BTC 11,422,465.5289 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-04 0.0000 BTC 14,109,584.4278 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-03 0.0000 BTC 9,095,879.2422 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-02 0.0000 BTC 13,170,304.7193 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-01 0.0000 BTC 15,750,509.5563 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-31 0.0000 BTC 15,577,035.9712 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-30 0.0000 BTC 11,695,164.8260 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-29 0.0000 BTC 10,488,080.6414 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-28 0.0000 BTC 10,768,094.3756 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-27 0.0000 BTC 15,067,529.5700 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-26 0.0000 BTC 18,714,619.9987 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-25 0.0000 BTC 11,133,938.3404 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-24 0.0000 BTC 8,180,506.5665 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-23 0.0000 BTC 12,575,484.9037 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-22 0.0000 BTC 16,387,937.7189 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-21 0.0000 BTC 5,568,564.0837 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-20 0.0000 BTC 352,538.2387 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-19 0.0000 BTC 298,599.7096 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-18 0.0000 BTC 380,624.2213 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-17 0.0000 BTC 9,186,964.8009 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-16 0.0000 BTC 7,623,747.6878 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-15 0.0000 BTC 3,640,436.1336 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-14 0.0000 BTC 1,241,826.7491 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-13 0.0000 BTC 28,653.5787 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-12 0.0000 BTC 92,000.6713 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-11 0.0000 BTC 952,346.6216 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-10 0.0000 BTC 213,591.7163 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-09 0.0000 BTC 1,497,549.8876 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-08 0.0000 BTC 2,691,625.3494 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-07 0.0000 BTC 4,517,299.2623 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-06 0.0000 BTC 5,127,785.5349 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-05 0.0000 BTC 5,686,964.9017 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-04 0.0000 BTC 4,981,124.4364 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-03 0.0000 BTC 5,072,557.5118 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-02 0.0000 BTC 5,774,041.2154 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-01 0.0000 BTC 5,330,422.1349 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-30 0.0000 BTC 5,763,031.6840 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-29 0.0000 BTC 4,819,708.8287 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-28 0.0000 BTC 4,895,324.2997 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-27 0.0000 BTC 5,114,782.3351 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC