Crypto exchange OKEx

Market YOU COIN (YOU) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: YOU-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-16 0.0000 BTC 56,430,663.0009 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-15 0.0000 BTC 42,253,794.0440 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-14 0.0000 BTC 10,973,938.7631 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-13 0.0000 BTC 4,351,799.0502 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-12 0.0000 BTC 4,422,170.6783 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-11 0.0000 BTC 8,541,563.4795 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-10 0.0000 BTC 24,905,205.7952 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-09 0.0000 BTC 1,690,447.5960 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-08 0.0000 BTC 3,836,842.8807 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-07 0.0000 BTC 5,079,373.7912 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-06 0.0000 BTC 12,002,474.5278 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-05 0.0000 BTC 34,748,429.3076 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-04 0.0000 BTC 31,374,300.7730 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-03 0.0000 BTC 11,166,712.6011 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-02 0.0000 BTC 8,564,034.7093 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-01 0.0000 BTC 21,221,653.6635 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-30 0.0000 BTC 29,217,410.7256 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-29 0.0000 BTC 29,929,861.4529 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-28 0.0000 BTC 52,802,925.5806 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-27 0.0000 BTC 41,051,674.1655 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-26 0.0000 BTC 44,911,474.4919 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-25 0.0000 BTC 41,186,284.5902 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-24 0.0000 BTC 44,860,805.6025 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-23 0.0000 BTC 65,391,297.0060 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-22 0.0000 BTC 47,524,144.3903 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-21 0.0000 BTC 30,391,328.1260 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-20 0.0000 BTC 27,644,627.9430 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-19 0.0000 BTC 17,619,711.8681 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-18 0.0000 BTC 8,389,579.4420 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-17 0.0000 BTC 18,638,919.4323 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-16 0.0000 BTC 13,303,571.3063 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-15 0.0000 BTC 25,202,668.9252 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-14 0.0000 BTC 22,486,734.1692 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-13 0.0000 BTC 47,937,103.8084 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-12 0.0000 BTC 9,641,328.5538 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-11 0.0000 BTC 40,002,461.9532 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-10 0.0000 BTC 24,351,661.0273 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-09 0.0000 BTC 27,101,839.7091 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-08 0.0000 BTC 48,343,327.9020 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-07 0.0000 BTC 32,206,274.1499 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-06 0.0000 BTC 62,187,205.3908 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-05 0.0000 BTC 45,747,847.5146 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-04 0.0000 BTC 34,041,909.6704 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-03 0.0000 BTC 63,535,486.8714 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-02 0.0000 BTC 46,444,539.5991 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-01 0.0000 BTC 31,125,429.8850 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-31 0.0000 BTC 54,307,757.4538 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-30 0.0000 BTC 25,112,113.6810 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-29 0.0000 BTC 16,086,813.0529 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-28 0.0000 BTC 10,996,821.4333 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC