Crypto exchange OKEx

Market YOU COIN (YOU) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: YOU-BTC
12...242526
Date Price Volume Open Low High Close
2018-06-26 0.0000 BTC 5,150,282.1591 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-25 0.0000 BTC 5,066,512.8240 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-24 0.0000 BTC 5,441,026.5981 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-23 0.0000 BTC 5,084,353.5856 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-22 0.0000 BTC 4,945,846.2235 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-21 0.0000 BTC 6,816,583.4614 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-20 0.0000 BTC 5,889,756.5397 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-19 0.0000 BTC 5,846,041.7484 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-18 0.0000 BTC 6,847,520.3588 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-17 0.0000 BTC 6,593,135.2752 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-16 0.0000 BTC 6,008,513.2038 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-15 0.0000 BTC 6,648,396.9722 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-14 0.0000 BTC 10,200,279.9173 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-13 0.0000 BTC 9,692,578.1705 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-12 0.0000 BTC 9,054,606.5993 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-11 0.0000 BTC 9,400,304.9476 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-10 0.0000 BTC 10,181,261.3992 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-09 0.0000 BTC 9,428,592.6969 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-08 0.0000 BTC 8,990,733.1876 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-07 0.0000 BTC 10,231,947.6558 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-06 0.0000 BTC 10,116,269.1596 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-05 0.0000 BTC 11,991,477.9308 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-04 0.0000 BTC 12,407,297.0392 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-03 0.0000 BTC 12,775,534.2427 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-02 0.0000 BTC 11,945,926.6132 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-01 0.0000 BTC 9,713,998.8355 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-31 0.0000 BTC 10,378,341.3897 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-30 0.0000 BTC 8,297,229.3420 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-29 0.0000 BTC 10,534,879.8747 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-28 0.0000 BTC 10,113,377.3734 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-27 0.0000 BTC 9,499,443.3541 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-26 0.0000 BTC 10,947,898.7647 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-25 0.0000 BTC 5,081,507.2794 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-24 0.0000 BTC 1,987,371.0604 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-23 0.0000 BTC 475,966.7484 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-22 0.0000 BTC 289,482.8902 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-21 0.0000 BTC 608,110.5589 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-05-20 0.0000 BTC 525,986.1669 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
12...242526