Crypto exchange OKEx

Market Siacoin (SC) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: SC-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2018-12-12 0.0000 BTC 745,052.2087 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-11 0.0000 BTC 592,237.3809 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-10 0.0000 BTC 1,110,953.9616 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-09 0.0000 BTC 1,950,650.7954 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-08 0.0000 BTC 11,199.5559 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-07 0.0000 BTC 1,416,759.6079 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-06 0.0000 BTC 4,217,605.1750 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-05 0.0000 BTC 1,642,505.5096 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-04 0.0000 BTC 708,340.7759 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-03 0.0000 BTC 190,239.2861 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-02 0.0000 BTC 935,226.0353 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-12-01 0.0000 BTC 7,426,033.2421 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-30 0.0000 BTC 271,538.5812 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-29 0.0000 BTC 346,806.4320 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-28 0.0000 BTC 676,066.0924 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-27 0.0000 BTC 780,366.3645 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-26 0.0000 BTC 393.5902 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-25 0.0000 BTC 2,213,726.8119 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-24 0.0000 BTC 862,573.6651 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-23 0.0000 BTC 1,574,459.8639 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-22 0.0000 BTC 2,320,984.3770 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-21 0.0000 BTC 2,701,416.9163 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-20 0.0000 BTC 2,463,065.3082 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-19 0.0000 BTC 10,539,852.8514 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-18 0.0000 BTC 679,933.3036 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-17 0.0000 BTC 855,780.8199 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-16 0.0000 BTC 48,560.2320 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-15 0.0000 BTC 1,564,626.9053 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-14 0.0000 BTC 7,121,648.7996 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-13 0.0000 BTC 2,733,592.5249 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-12 0.0000 BTC 2,433,985.5543 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-11 0.0000 BTC 3,786,755.2888 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-10 0.0000 BTC 207,622.9675 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-09 0.0000 BTC 867,391.9703 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-08 0.0000 BTC 1,157,737.5231 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-07 0.0000 BTC 731,038.4513 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-06 0.0000 BTC 3,507,567.6730 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-05 0.0000 BTC 577,894.8375 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-04 0.0000 BTC 1,880,037.7692 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-03 0.0000 BTC 8,080,528.0454 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-02 0.0000 BTC 5,808,888.7377 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-11-01 0.0000 BTC 947,391.8772 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-31 0.0000 BTC 2,890,767.8713 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-30 0.0000 BTC 10,656,266.5206 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-29 0.0000 BTC 4,114,643.5133 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-28 0.0000 BTC 8,332,228.1847 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-27 0.0000 BTC 3,868,375.8504 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-26 0.0000 BTC 293,441.7185 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-25 0.0000 BTC 1,952,253.3381 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-24 0.0000 BTC 4,491,459.6065 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC