Crypto exchange OKEx

Market Siacoin (SC) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: SC-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2023-01-20 0.0000 BTC 23,025,284.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-19 0.0000 BTC 37,645,680.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-18 0.0000 BTC 66,538,411.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-17 0.0000 BTC 63,798,888.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-16 0.0000 BTC 69,647,898.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-15 0.0000 BTC 64,432,907.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-14 0.0000 BTC 93,773,080.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-13 0.0000 BTC 68,001,177.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-12 0.0000 BTC 84,308,473.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-11 0.0000 BTC 28,133,644.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-10 0.0000 BTC 52,333,430.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-09 0.0000 BTC 63,500,415.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-08 0.0000 BTC 17,269,757.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-07 0.0000 BTC 11,992,931.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-06 0.0000 BTC 41,596,548.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-05 0.0000 BTC 53,233,715.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-04 0.0000 BTC 19,049,859.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-03 0.0000 BTC 19,579,484.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-02 0.0000 BTC 22,860,686.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-01 0.0000 BTC 13,206,102.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-31 0.0000 BTC 44,470,019.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-30 0.0000 BTC 41,306,685.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-29 0.0000 BTC 74,183,731.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-28 0.0000 BTC 49,899,474.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-27 0.0000 BTC 25,026,000.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-26 0.0000 BTC 28,105,711.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-25 0.0000 BTC 23,062,470.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-24 0.0000 BTC 18,171,625.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-23 0.0000 BTC 38,934,246.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-22 0.0000 BTC 16,681,726.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-21 0.0000 BTC 55,739,561.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-20 0.0000 BTC 108,172,752.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-19 0.0000 BTC 70,022,025.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-18 0.0000 BTC 10,829,480.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-17 0.0000 BTC 78,251,778.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-16 0.0000 BTC 70,800,129.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-15 0.0000 BTC 94,822,198.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-14 0.0000 BTC 205,216,794.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-13 0.0000 BTC 195,474,350.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-12 0.0000 BTC 52,490,299.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-11 0.0000 BTC 48,940,189.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-10 0.0000 BTC 69,319,508.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-09 0.0000 BTC 56,100,215.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-08 0.0000 BTC 63,575,805.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-07 0.0000 BTC 59,456,318.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-06 0.0000 BTC 11,877,466.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-05 0.0000 BTC 39,647,716.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-04 0.0000 BTC 60,925,591.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-03 0.0000 BTC 65,762,776.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-02 0.0000 BTC 54,073,836.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC