Crypto exchange Kucoin

Market Gas (GAS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: GAS-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-23 0.0001 BTC 299.1556 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-22 0.0001 BTC 146.5714 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-21 0.0001 BTC 1,198.0149 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-20 0.0001 BTC 257.6830 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-19 0.0001 BTC 881.0028 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-18 0.0001 BTC 859.7626 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-17 0.0001 BTC 1,727.3820 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-16 0.0001 BTC 230.1840 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-15 0.0001 BTC 1,885.9547 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-14 0.0001 BTC 158.3517 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-13 0.0001 BTC 3,366.6195 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-12 0.0001 BTC 6,811.7635 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-11 0.0001 BTC 1,347.0364 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-10 0.0001 BTC 1,382.4564 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-09 0.0001 BTC 42.1247 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-08 0.0001 BTC 1,298.5175 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-07 0.0001 BTC 463.2448 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-06 0.0001 BTC 145.0565 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-05 0.0001 BTC 312.4754 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-04 0.0001 BTC 542.7490 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-03 0.0001 BTC 1,374.6083 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-02 0.0001 BTC 970.3226 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-01 0.0001 BTC 2,278.5131 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-31 0.0001 BTC 385.9824 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-30 0.0001 BTC 1,232.4533 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-29 0.0001 BTC 96.5755 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-28 0.0001 BTC 230.5235 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-27 0.0001 BTC 2,147.9887 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-26 0.0001 BTC 1,320.7795 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-25 0.0001 BTC 657.8659 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-24 0.0001 BTC 288.2579 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-23 0.0001 BTC 438.9387 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-22 0.0001 BTC 1,288.3441 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-21 0.0001 BTC 1,837.4054 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-20 0.0001 BTC 2,469.2606 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-19 0.0001 BTC 685.3558 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-18 0.0001 BTC 475.7379 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-17 0.0001 BTC 616.8021 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-16 0.0001 BTC 1,591.2920 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-15 0.0001 BTC 1,512.5939 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-14 0.0001 BTC 2,432.8719 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-13 0.0001 BTC 983.7066 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-12 0.0001 BTC 886.1361 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-11 0.0001 BTC 2,749.0526 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-10 0.0001 BTC 475.9415 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-09 0.0001 BTC 979.2958 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-08 0.0001 BTC 1,004.4496 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-07 0.0001 BTC 299.7479 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-06 0.0001 BTC 343.9137 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-05 0.0001 BTC 2,442.0271 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC