Crypto exchange Kucoin

Market Gas (GAS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: GAS-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2024-03-04 0.0001 BTC 752.0378 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-03 0.0001 BTC 3,005.7333 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-02 0.0001 BTC 2,930.8119 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-03-01 0.0001 BTC 2,245.2734 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-29 0.0001 BTC 665.2497 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-28 0.0001 BTC 2,165.1070 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-27 0.0001 BTC 1,221.8576 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-26 0.0001 BTC 2,245.7969 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-25 0.0001 BTC 148.2360 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-24 0.0001 BTC 108.8084 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-23 0.0001 BTC 576.0459 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-22 0.0001 BTC 1,112.1125 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-21 0.0001 BTC 167.7390 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-20 0.0001 BTC 674.0786 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-19 0.0001 BTC 763.2299 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-18 0.0001 BTC 144.3730 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-17 0.0001 BTC 523.3009 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-16 0.0001 BTC 1,358.8734 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-15 0.0001 BTC 1,254.1881 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-14 0.0001 BTC 1,027.6622 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-13 0.0001 BTC 497.1633 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-12 0.0001 BTC 114.3740 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-11 0.0001 BTC 358.0946 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-10 0.0001 BTC 565.1456 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-09 0.0001 BTC 247.4344 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-08 0.0001 BTC 196.1334 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-07 0.0001 BTC 42.1139 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-06 0.0001 BTC 23.1519 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-05 0.0001 BTC 42.0686 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-04 0.0001 BTC 120.6391 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-03 0.0001 BTC 1,121.6748 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-02 0.0001 BTC 137.2193 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-02-01 0.0001 BTC 1,539.4155 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-31 0.0001 BTC 2,619.3356 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0001 BTC
2024-01-30 0.0001 BTC 120.8220 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-29 0.0001 BTC 355.8311 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-28 0.0001 BTC 523.6809 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-27 0.0001 BTC 149.6320 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-26 0.0001 BTC 713.6504 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-25 0.0001 BTC 531.9375 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-24 0.0001 BTC 25.1387 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-23 0.0001 BTC 744.8625 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-22 0.0002 BTC 2,100.9774 GAS 0.0002 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0001 BTC
2024-01-21 0.0002 BTC 240.8723 GAS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2024-01-20 0.0002 BTC 2,860.3728 GAS 0.0002 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2024-01-19 0.0002 BTC 4,879.3034 GAS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2024-01-18 0.0002 BTC 5,070.4592 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2024-01-17 0.0001 BTC 423.4980 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-16 0.0001 BTC 253.3470 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-01-15 0.0001 BTC 43.2276 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC