Crypto exchange Kucoin

Market Gas (GAS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: GAS-BTC
123...4748
Date Price Volume Open Low High Close
2024-07-13 0.0001 BTC 10.1454 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-12 0.0001 BTC 22.7848 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-11 0.0001 BTC 631.3782 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-10 0.0001 BTC 605.8361 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-09 0.0001 BTC 20.4173 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-08 0.0001 BTC 71.1046 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-07 0.0001 BTC 66.8406 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-06 0.0001 BTC 146.3093 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-05 0.0001 BTC 2,010.1274 GAS 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-04 0.0001 BTC 556.7993 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-03 0.0001 BTC 60.1871 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-02 0.0001 BTC 39.7822 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-07-01 0.0001 BTC 99.3475 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-30 0.0001 BTC 216.2514 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-29 0.0001 BTC 650.9750 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-28 0.0001 BTC 1,253.1223 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-27 0.0001 BTC 18.9922 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-26 0.0001 BTC 74.7659 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-25 0.0001 BTC 130.3489 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-24 0.0001 BTC 66.0773 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-23 0.0001 BTC 191.9665 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-22 0.0001 BTC 869.9063 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-21 0.0001 BTC 2,877.5442 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-20 0.0001 BTC 990.6548 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-19 0.0001 BTC 539.3063 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-18 0.0001 BTC 1,429.6177 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-17 0.0001 BTC 3,845.1183 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-16 0.0001 BTC 20.1475 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-15 0.0001 BTC 16.7576 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-14 0.0001 BTC 741.5141 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-13 0.0001 BTC 567.8361 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-12 0.0001 BTC 209.0975 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-11 0.0001 BTC 208.4038 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-10 0.0001 BTC 37.0662 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-09 0.0001 BTC 427.6438 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-08 0.0001 BTC 441.9179 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-07 0.0001 BTC 804.5423 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-06 0.0001 BTC 718.1787 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-05 0.0001 BTC 39.9632 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-04 0.0001 BTC 46.8444 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-03 0.0001 BTC 1,326.1781 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-02 0.0001 BTC 176.4703 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-06-01 0.0001 BTC 45.7524 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-31 0.0001 BTC 94.6989 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-30 0.0001 BTC 376.2467 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-29 0.0001 BTC 41.9141 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-28 0.0001 BTC 349.1439 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-27 0.0001 BTC 21.1265 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-26 0.0001 BTC 19.2620 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-25 0.0001 BTC 227.2808 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
123...4748