Crypto exchange Kucoin

Market Gas (GAS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: GAS-BTC
123...4647
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-21 0.0001 BTC 227.6847 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-20 0.0001 BTC 380.9233 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-19 0.0001 BTC 306.5611 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-18 0.0001 BTC 67.3234 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-17 0.0001 BTC 36.0988 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-16 0.0001 BTC 375.1420 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-15 0.0001 BTC 58.9091 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-14 0.0001 BTC 147.9178 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-13 0.0001 BTC 722.5940 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-12 0.0001 BTC 426.8164 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-11 0.0001 BTC 18.6821 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-10 0.0001 BTC 58.8554 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-09 0.0001 BTC 81.0949 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-08 0.0001 BTC 936.7925 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-07 0.0001 BTC 412.9556 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-06 0.0001 BTC 438.8532 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-05 0.0001 BTC 2,821.5477 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-04 0.0001 BTC 289.2984 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-03 0.0001 BTC 87.6046 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-02 0.0001 BTC 72.6895 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-05-01 0.0001 BTC 159.9535 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-30 0.0001 BTC 587.9274 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-29 0.0001 BTC 43.5708 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-28 0.0001 BTC 32.4692 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-27 0.0001 BTC 254.8328 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-26 0.0001 BTC 53.1499 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-25 0.0001 BTC 1,129.5643 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-24 0.0001 BTC 646.1610 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-23 0.0001 BTC 299.1556 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-22 0.0001 BTC 146.5714 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-21 0.0001 BTC 1,198.0149 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-20 0.0001 BTC 257.6830 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-19 0.0001 BTC 881.0028 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-18 0.0001 BTC 859.7626 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-17 0.0001 BTC 1,727.3820 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-16 0.0001 BTC 230.1840 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-15 0.0001 BTC 1,885.9547 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-14 0.0001 BTC 158.3517 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-13 0.0001 BTC 3,366.6195 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-12 0.0001 BTC 6,811.7635 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-11 0.0001 BTC 1,347.0364 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-10 0.0001 BTC 1,382.4564 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-09 0.0001 BTC 42.1247 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-08 0.0001 BTC 1,298.5175 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-07 0.0001 BTC 463.2448 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-06 0.0001 BTC 145.0565 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-05 0.0001 BTC 312.4754 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-04 0.0001 BTC 542.7490 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-03 0.0001 BTC 1,374.6083 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2024-04-02 0.0001 BTC 970.3226 GAS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
123...4647