Crypto exchange Bitvavo

Market Gas (GAS) / EUR

Identifier on Bitvavo: GAS-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-02-26 5.8059 EUR 27,642.4138 GAS 5.8592 EUR 5.6600 EUR 5.9032 EUR 5.8722 EUR
2024-02-25 5.8033 EUR 10,364.4615 GAS 5.8511 EUR 5.7525 EUR 5.8622 EUR 5.8592 EUR
2024-02-24 5.7805 EUR 18,005.2124 GAS 5.7103 EUR 5.6726 EUR 5.8590 EUR 5.8315 EUR
2024-02-23 5.6992 EUR 36,013.3930 GAS 5.7882 EUR 5.5961 EUR 5.8343 EUR 5.7083 EUR
2024-02-22 5.8209 EUR 41,480.0136 GAS 5.7670 EUR 5.6705 EUR 6.0692 EUR 5.7822 EUR
2024-02-21 5.6853 EUR 48,474.1993 GAS 5.9200 EUR 5.5636 EUR 5.9581 EUR 5.7724 EUR
2024-02-20 5.8675 EUR 51,088.7157 GAS 6.0863 EUR 5.6000 EUR 6.0941 EUR 5.9200 EUR
2024-02-19 6.0292 EUR 39,708.9905 GAS 6.0204 EUR 5.9557 EUR 6.1019 EUR 6.0391 EUR
2024-02-18 6.0160 EUR 47,404.6574 GAS 5.9975 EUR 5.9298 EUR 6.1000 EUR 6.0059 EUR
2024-02-17 5.9458 EUR 27,633.5367 GAS 6.1185 EUR 5.7775 EUR 6.1772 EUR 5.9870 EUR
2024-02-16 6.1231 EUR 148,691.1247 GAS 6.1020 EUR 5.8673 EUR 6.4165 EUR 6.0694 EUR
2024-02-15 6.2001 EUR 322,015.6794 GAS 5.6915 EUR 5.6236 EUR 6.7025 EUR 6.0001 EUR
2024-02-14 5.6394 EUR 24,073.4205 GAS 5.5283 EUR 5.5043 EUR 5.7342 EUR 5.7090 EUR
2024-02-13 5.5600 EUR 29,615.3104 GAS 5.6342 EUR 5.4307 EUR 5.6480 EUR 5.5299 EUR
2024-02-12 5.5569 EUR 44,041.1502 GAS 5.5631 EUR 5.4160 EUR 5.6667 EUR 5.6294 EUR
2024-02-11 5.5843 EUR 46,725.1123 GAS 5.4952 EUR 5.4875 EUR 5.7100 EUR 5.5642 EUR
2024-02-10 5.4307 EUR 35,797.7850 GAS 5.4431 EUR 5.3211 EUR 5.4968 EUR 5.4674 EUR
2024-02-09 5.4005 EUR 49,944.5984 GAS 5.3202 EUR 5.3100 EUR 5.4598 EUR 5.4505 EUR
2024-02-08 5.3285 EUR 17,611.1296 GAS 5.3401 EUR 5.2779 EUR 5.3684 EUR 5.3277 EUR
2024-02-07 5.3038 EUR 10,507.4739 GAS 5.2627 EUR 5.1688 EUR 5.3647 EUR 5.3447 EUR
2024-02-06 5.2835 EUR 11,171.5689 GAS 5.2080 EUR 5.1870 EUR 5.3217 EUR 5.2841 EUR
2024-02-05 5.2085 EUR 4,751.8142 GAS 5.1700 EUR 5.0419 EUR 5.2596 EUR 5.2057 EUR
2024-02-04 5.2105 EUR 7,025.8917 GAS 5.2473 EUR 5.1608 EUR 5.2635 EUR 5.2234 EUR
2024-02-03 5.2864 EUR 10,647.1100 GAS 5.3559 EUR 5.2459 EUR 5.4000 EUR 5.2664 EUR
2024-02-02 5.2958 EUR 11,730.4495 GAS 5.3394 EUR 5.2317 EUR 5.3671 EUR 5.3533 EUR
2024-02-01 5.3008 EUR 46,759.3752 GAS 5.4220 EUR 5.1881 EUR 5.4282 EUR 5.3310 EUR
2024-01-31 5.5819 EUR 260,901.6731 GAS 5.3021 EUR 5.2413 EUR 5.9213 EUR 5.3791 EUR
2024-01-30 5.4555 EUR 42,666.0961 GAS 5.3757 EUR 5.3314 EUR 5.5269 EUR 5.4389 EUR
2024-01-29 5.3233 EUR 21,725.5019 GAS 5.3488 EUR 5.2000 EUR 5.4303 EUR 5.3927 EUR
2024-01-28 5.3394 EUR 53,194.9020 GAS 5.2614 EUR 5.1935 EUR 5.4713 EUR 5.3461 EUR
2024-01-27 5.2277 EUR 14,105.0395 GAS 5.2828 EUR 5.1388 EUR 5.2966 EUR 5.2727 EUR
2024-01-26 5.1925 EUR 26,760.6375 GAS 5.1266 EUR 5.1214 EUR 5.2900 EUR 5.2674 EUR
2024-01-25 5.1121 EUR 35,963.3813 GAS 5.2232 EUR 4.9932 EUR 5.2922 EUR 5.1000 EUR
2024-01-24 5.1139 EUR 46,824.2668 GAS 5.2000 EUR 5.0355 EUR 5.2393 EUR 5.2246 EUR
2024-01-23 5.0435 EUR 73,899.8686 GAS 5.3734 EUR 4.8189 EUR 5.4092 EUR 5.1808 EUR
2024-01-22 5.5343 EUR 72,841.4048 GAS 5.8027 EUR 5.2708 EUR 6.0474 EUR 5.3487 EUR
2024-01-21 5.8843 EUR 81,920.8522 GAS 6.0525 EUR 5.7502 EUR 6.0828 EUR 5.8209 EUR
2024-01-20 6.1029 EUR 168,896.7075 GAS 5.8862 EUR 5.6369 EUR 6.3448 EUR 6.0311 EUR
2024-01-19 6.4099 EUR 706,610.7553 GAS 6.4824 EUR 5.7340 EUR 7.1379 EUR 5.8603 EUR
2024-01-18 6.4490 EUR 1,255,537.8446 GAS 5.6600 EUR 5.6171 EUR 6.8861 EUR 6.4424 EUR
2024-01-17 5.5813 EUR 109,802.4626 GAS 5.4592 EUR 5.2971 EUR 5.6909 EUR 5.6193 EUR
2024-01-16 5.3396 EUR 22,460.6915 GAS 5.3328 EUR 5.2331 EUR 5.4582 EUR 5.4203 EUR
2024-01-15 5.3342 EUR 6,371.0882 GAS 5.3015 EUR 5.2647 EUR 5.4000 EUR 5.3361 EUR
2024-01-14 5.4127 EUR 21,489.0031 GAS 5.5240 EUR 5.2694 EUR 5.5240 EUR 5.2997 EUR
2024-01-13 5.4977 EUR 66,872.6942 GAS 5.3997 EUR 5.3843 EUR 5.6500 EUR 5.5083 EUR
2024-01-12 5.3767 EUR 95,818.7921 GAS 5.5690 EUR 5.0014 EUR 5.6087 EUR 5.2612 EUR
2024-01-11 5.5873 EUR 214,559.2140 GAS 5.3500 EUR 5.3500 EUR 5.7820 EUR 5.5321 EUR
2024-01-10 5.2206 EUR 245,638.7386 GAS 4.9137 EUR 4.7742 EUR 5.7000 EUR 5.2683 EUR
2024-01-09 4.8194 EUR 59,516.2114 GAS 5.1335 EUR 4.6854 EUR 5.1335 EUR 4.9095 EUR
2024-01-08 4.9164 EUR 58,016.1544 GAS 5.0267 EUR 4.5761 EUR 5.1210 EUR 5.1136 EUR