Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-05-18 0.0000 USDT 728,908,745.2191 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-17 0.0000 USDT 266,329,478.5476 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-16 0.0000 USDT 253,921,323.2423 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-15 0.0000 USDT 652,326,916.8912 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-14 0.0000 USDT 266,238,817.4118 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-13 0.0000 USDT 310,631,917.2892 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-12 0.0000 USDT 668,432,228.8992 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-11 0.0000 USDT 883,459,889.2643 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-10 0.0000 USDT 1,279,576,331.2571 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-09 0.0000 USDT 2,522,054,513.1096 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-08 0.0000 USDT 15,680,954,841.1780 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-07 0.0000 USDT 742,312,735.7427 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-06 0.0000 USDT 4,334,122,122.1489 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-05 0.0000 USDT 3,058,201,270.9212 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-04 0.0000 USDT 234,106,094.9105 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-03 0.0000 USDT 349,229,869.6023 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-02 0.0000 USDT 1,716,391,905.4751 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-01 0.0000 USDT 2,605,149,086.0018 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-30 0.0000 USDT 91,087,923.7915 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-29 0.0000 USDT 383,814,471.8282 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-28 0.0000 USDT 538,587,270.7721 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-27 0.0000 USDT 1,579,791,610.6289 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-26 0.0000 USDT 1,418,217,109.2488 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-25 0.0000 USDT 1,758,409,225.5583 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-24 0.0000 USDT 147,402,260.9815 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-23 0.0000 USDT 1,872,868,673.5114 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-22 0.0000 USDT 909,824,615.5597 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-21 0.0000 USDT 2,904,469,526.2046 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-20 0.0000 USDT 4,103,616,259.9437 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-19 0.0000 USDT 11,812,080,747.3350 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-18 0.0000 USDT 1,407,826,288.4026 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-17 0.0000 USDT 3,466,833,182.4196 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-16 0.0000 USDT 3,756,427,383.8378 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-15 0.0000 USDT 1,376,593,848.3304 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-14 0.0000 USDT 3,675,747,722.1688 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-13 0.0000 USDT 1,093,680,750.0938 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-12 0.0000 USDT 2,104,270,721.3174 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-11 0.0000 USDT 554,392,141.4888 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-10 0.0000 USDT 1,434,285,377.3914 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-09 0.0000 USDT 497,751,947.5424 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-08 0.0000 USDT 1,479,478,199.9390 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-07 0.0000 USDT 1,103,286,616.3371 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-06 0.0000 USDT 2,320,163,088.8572 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-05 0.0000 USDT 1,972,227,854.4274 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-04 0.0000 USDT 4,752,932,187.1796 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-03 0.0000 USDT 10,784,836,213.9660 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-02 0.0000 USDT 7,074,312,184.8272 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-01 0.0000 USDT 7,328,489,028.1583 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-31 0.0000 USDT 1,794,092,319.1420 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-30 0.0000 USDT 3,409,599,625.2985 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT