Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2022-08-20 0.0000 USDT 26,837,249,097.2000 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-19 0.0000 USDT 55,487,732,731.2700 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-18 0.0000 USDT 15,162,655,165.3170 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-17 0.0000 USDT 45,465,155,324.4960 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-16 0.0000 USDT 70,539,350,009.2220 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-15 0.0000 USDT 115,712,190,979.5500 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-14 0.0000 USDT 163,249,529,092.1200 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-13 0.0000 USDT 23,041,408,202.7990 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-12 0.0000 USDT 22,529,330,154.5850 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-11 0.0000 USDT 24,796,316,780.9590 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-10 0.0000 USDT 13,588,950,907.9290 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-09 0.0000 USDT 64,889,712,409.2410 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-08 0.0000 USDT 59,413,183,656.6610 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-07 0.0000 USDT 21,226,860,694.1710 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-06 0.0000 USDT 21,636,159,743.8940 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-05 0.0000 USDT 11,166,098,566.7010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-04 0.0000 USDT 3,548,590,933.7481 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-03 0.0000 USDT 1,884,219,199.6996 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-02 0.0000 USDT 16,822,658,730.7880 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-01 0.0000 USDT 71,925,053,782.5450 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-31 0.0000 USDT 8,711,778,292.3645 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-30 0.0000 USDT 46,837,462,786.5540 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-29 0.0000 USDT 25,436,498,099.5300 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-28 0.0000 USDT 32,022,860,609.4230 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-27 0.0000 USDT 30,542,992,250.5710 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-26 0.0000 USDT 23,621,166,474.6140 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-25 0.0000 USDT 22,359,613,401.6790 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-24 0.0000 USDT 5,506,907,655.6923 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-23 0.0000 USDT 12,411,758,466.0410 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-22 0.0000 USDT 21,661,608,489.6430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-21 0.0000 USDT 20,040,112,183.8520 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-20 0.0000 USDT 67,191,359,132.6740 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-19 0.0000 USDT 71,981,783,079.2130 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-18 0.0000 USDT 78,273,011,945.2180 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-17 0.0000 USDT 20,887,365,691.5610 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-16 0.0000 USDT 17,017,509,011.7280 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-15 0.0000 USDT 56,899,587,943.9320 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-14 0.0000 USDT 37,147,539,970.0590 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-13 0.0000 USDT 9,220,453,474.6371 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-12 0.0000 USDT 23,677,241,786.8250 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-11 0.0000 USDT 39,971,365,610.5480 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-10 0.0000 USDT 43,863,126,184.1700 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-09 0.0000 USDT 67,220,096,153.7310 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-08 0.0000 USDT 88,090,603,375.8980 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-07 0.0000 USDT 73,713,091,566.0610 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-06 0.0000 USDT 27,405,257,359.9420 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-05 0.0000 USDT 55,284,097,207.2920 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-04 0.0000 USDT 22,379,773,351.0040 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-03 0.0000 USDT 13,976,059,624.8280 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-07-02 0.0000 USDT 10,144,656,743.2050 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT