Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
123...2021
Date Price Volume Open Low High Close
2024-07-25 0.0000 USDT 999,318.2220 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-24 0.0000 USDT 1,634,085,557.3793 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-23 0.0000 USDT 1,553,672,079.7217 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-22 0.0000 USDT 760,514,659.9853 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-21 0.0000 USDT 2,434,379,763.6379 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-20 0.0000 USDT 432,651,692.2676 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-19 0.0000 USDT 2,751,124,312.3309 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-18 0.0000 USDT 10,635,338,930.9570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-17 0.0000 USDT 1,659,442,658.4574 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-16 0.0000 USDT 8,089,181,473.9449 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-15 0.0000 USDT 919,678,037.1966 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-14 0.0000 USDT 868,149,814.1826 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-13 0.0000 USDT 1,358,609,176.6209 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-12 0.0000 USDT 2,739,527,412.8197 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-11 0.0000 USDT 491,926,023.6149 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-10 0.0000 USDT 676,198,697.4158 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-09 0.0000 USDT 396,774,848.5669 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-08 0.0000 USDT 12,164,620,951.7990 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-07 0.0000 USDT 533,999,252.4399 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-06 0.0000 USDT 7,577,097,032.2218 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-05 0.0000 USDT 8,798,511,978.2857 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-04 0.0000 USDT 2,682,235,178.4908 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-03 0.0000 USDT 639,363,482.8016 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-02 0.0000 USDT 484,833,051.0948 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-07-01 0.0000 USDT 424,522,692.9602 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-30 0.0000 USDT 64,050,721.1773 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-29 0.0000 USDT 178,105,980.4975 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-28 0.0000 USDT 3,217,215,481.1835 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-27 0.0000 USDT 310,140,519.0007 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-26 0.0000 USDT 137,268,313.2061 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-25 0.0000 USDT 2,000,681,702.2405 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-24 0.0000 USDT 961,818,377.2709 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-23 0.0000 USDT 159,286,492.2639 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-22 0.0000 USDT 245,153,242.4931 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-21 0.0000 USDT 797,915,514.9067 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-20 0.0000 USDT 498,647,211.7038 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-19 0.0000 USDT 1,433,389,353.1854 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-18 0.0000 USDT 2,092,462,543.8543 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-17 0.0000 USDT 5,655,741,325.1857 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-16 0.0000 USDT 3,982,833,180.5245 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-15 0.0000 USDT 8,817,425,196.0935 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-14 0.0000 USDT 3,768,185,042.8664 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-13 0.0000 USDT 2,783,578,104.2197 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-12 0.0000 USDT 3,930,860,152.9821 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-11 0.0000 USDT 3,811,827,614.3956 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-10 0.0000 USDT 264,538,111.6211 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-09 0.0000 USDT 292,765,605.9066 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-08 0.0000 USDT 842,418,994.2438 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-07 0.0000 USDT 2,860,925,940.9484 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-06 0.0000 USDT 1,821,429,796.5830 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
123...2021