Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
123...1314
Date Price Volume Open Low High Close
2023-09-26 0.0000 USDT 225,813,244.3186 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-25 0.0000 USDT 1,833,731,421.6185 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-24 0.0000 USDT 492,594,919.8449 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-23 0.0000 USDT 1,643,525,239.7340 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-22 0.0000 USDT 1,587,269,644.9141 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-21 0.0000 USDT 1,297,346,228.3832 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-20 0.0000 USDT 1,486,144,211.8752 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-19 0.0000 USDT 2,123,363,802.0783 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-18 0.0000 USDT 891,977,186.2691 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-17 0.0000 USDT 676,562,615.3797 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-16 0.0000 USDT 299,303,539.9314 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-15 0.0000 USDT 963,714,622.9060 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-14 0.0000 USDT 872,370,656.2761 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-13 0.0000 USDT 1,269,809,160.2525 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-12 0.0000 USDT 1,525,766,362.9767 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-11 0.0000 USDT 1,998,433,512.8972 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-10 0.0000 USDT 2,123,723,457.9765 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-09 0.0000 USDT 788,673,811.3480 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-08 0.0000 USDT 405,375,426.3069 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-07 0.0000 USDT 1,803,632,416.1343 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-06 0.0000 USDT 821,119,764.3420 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-05 0.0000 USDT 1,090,915,121.0485 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-04 0.0000 USDT 698,437,202.4616 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-03 0.0000 USDT 918,559,616.5131 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-02 0.0000 USDT 411,455,144.8058 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-09-01 0.0000 USDT 1,158,483,729.3026 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-31 0.0000 USDT 1,902,641,244.9396 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-30 0.0000 USDT 741,448,833.5594 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-29 0.0000 USDT 2,068,571,622.6923 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-28 0.0000 USDT 494,328,089.0815 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-27 0.0000 USDT 456,520,010.4293 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-26 0.0000 USDT 190,047,714.3181 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-25 0.0000 USDT 1,441,952,263.8252 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-24 0.0000 USDT 1,674,457,907.6988 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-23 0.0000 USDT 1,841,601,641.8969 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-22 0.0000 USDT 3,283,977,827.2097 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-21 0.0000 USDT 18,883,376,560.4860 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-20 0.0000 USDT 558,243,963.9829 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-19 0.0000 USDT 1,167,393,184.2237 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-18 0.0000 USDT 3,675,348,142.7024 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-17 0.0000 USDT 10,096,598,911.1390 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-16 0.0000 USDT 5,854,228,410.8148 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-15 0.0000 USDT 5,756,603,065.4914 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-14 0.0000 USDT 2,290,999,540.2306 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-13 0.0000 USDT 2,248,123,794.4552 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-12 0.0000 USDT 5,492,006,908.7818 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-11 0.0000 USDT 2,452,236,342.5760 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-10 0.0000 USDT 1,008,392,238.1908 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-09 0.0000 USDT 2,458,438,308.0229 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-08-08 0.0000 USDT 3,162,058,788.6482 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
123...1314