Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-07-09 0.0000 USDT 2,923,368,282.9169 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-07-08 0.0000 USDT 797,648,927.9603 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-07-07 0.0000 USDT 360,056,817.1821 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-07-06 0.0000 USDT 1,603,224,875.1627 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-07-05 0.0000 USDT 533,510,036.5981 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-07-04 0.0000 USDT 1,077,779,702.7645 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-07-03 0.0000 USDT 1,138,062,862.0471 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-07-02 0.0000 USDT 986,081,909.7161 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-07-01 0.0000 USDT 497,099,131.9083 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-30 0.0000 USDT 2,096,815,753.2532 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-29 0.0000 USDT 602,789,116.5596 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-28 0.0000 USDT 530,235,282.3528 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-27 0.0000 USDT 644,919,382.8712 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-26 0.0000 USDT 819,040,098.8689 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-25 0.0000 USDT 135,971,774.7112 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-24 0.0000 USDT 480,558,467.7243 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-23 0.0000 USDT 1,745,472,391.9337 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-22 0.0000 USDT 2,654,527,825.9654 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-21 0.0000 USDT 1,108,616,082.2517 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-20 0.0000 USDT 259,700,631.2666 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-19 0.0000 USDT 164,544,763.4523 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-18 0.0000 USDT 1,192,441,276.5783 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-17 0.0000 USDT 182,387,712.9250 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-16 0.0000 USDT 461,126,430.1767 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-15 0.0000 USDT 580,063,150.9788 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-14 0.0000 USDT 818,938,857.7726 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-13 0.0000 USDT 544,164,622.6591 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-12 0.0000 USDT 1,531,073,311.2285 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-11 0.0000 USDT 2,192,857,750.7607 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-10 0.0000 USDT 12,383,873,360.5100 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-09 0.0000 USDT 369,018,178.1346 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-08 0.0000 USDT 557,901,459.7698 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-07 0.0000 USDT 1,027,362,345.4482 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-06 0.0000 USDT 980,967,459.6736 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-05 0.0000 USDT 2,300,338,739.6464 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-04 0.0000 USDT 201,133,745.1839 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-03 0.0000 USDT 456,572,524.8679 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-02 0.0000 USDT 985,470,629.8914 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-06-01 0.0000 USDT 531,787,235.5796 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-31 0.0000 USDT 1,247,702,598.3681 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-30 0.0000 USDT 762,091,477.7655 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-29 0.0000 USDT 791,784,518.3177 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-28 0.0000 USDT 1,694,530,611.3902 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-27 0.0000 USDT 1,295,994,660.3614 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-26 0.0000 USDT 887,448,908.2436 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-25 0.0000 USDT 1,689,725,646.8041 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-24 0.0000 USDT 1,127,527,093.5684 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-23 0.0000 USDT 2,427,945,090.4162 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-22 0.0000 USDT 871,454,665.7681 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-05-21 0.0000 USDT 1,731,643,451.5756 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT