Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2022-10-09 0.0000 USDT 7,297,493,056.2001 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-10-08 0.0000 USDT 5,098,214,825.7048 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-10-07 0.0000 USDT 2,007,445,704.4207 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-10-06 0.0000 USDT 3,293,064,340.0259 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-10-05 0.0000 USDT 8,308,395,720.2856 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-10-04 0.0000 USDT 2,361,316,557.2991 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-10-03 0.0000 USDT 3,360,440,934.9711 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-10-02 0.0000 USDT 2,892,998,431.0261 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-10-01 0.0000 USDT 6,162,063,454.9604 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-30 0.0000 USDT 14,167,888,897.0010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-29 0.0000 USDT 2,869,565,729.2625 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-28 0.0000 USDT 16,921,550,855.0380 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-27 0.0000 USDT 4,462,196,670.7490 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-26 0.0000 USDT 3,174,687,137.5516 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-25 0.0000 USDT 4,759,718,054.1423 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-24 0.0000 USDT 40,613,120,167.2570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-23 0.0000 USDT 5,163,066,548.5246 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-22 0.0000 USDT 3,236,099,943.6194 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-21 0.0000 USDT 7,857,204,753.2316 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-20 0.0000 USDT 6,501,265,827.4112 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-19 0.0000 USDT 27,544,082,392.8230 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-18 0.0000 USDT 34,981,120,809.8330 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-17 0.0000 USDT 19,038,957,799.2220 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-16 0.0000 USDT 10,925,451,695.2650 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-15 0.0000 USDT 16,141,842,711.6000 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-14 0.0000 USDT 15,287,891,070.2700 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-13 0.0000 USDT 24,186,106,128.6370 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-12 0.0000 USDT 23,622,921,389.3560 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-11 0.0000 USDT 32,001,755,750.1810 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-10 0.0000 USDT 32,010,952,853.9100 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-09 0.0000 USDT 26,548,484,512.1180 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-08 0.0000 USDT 7,024,274,460.3161 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-07 0.0000 USDT 9,677,873,037.5162 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-06 0.0000 USDT 23,648,787,048.1340 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-05 0.0000 USDT 9,966,649,919.2065 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-04 0.0000 USDT 28,121,353,424.0420 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-03 0.0000 USDT 9,441,965,860.6816 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-02 0.0000 USDT 8,035,758,097.6694 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-09-01 0.0000 USDT 9,658,900,695.7125 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-31 0.0000 USDT 3,728,528,384.5392 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-30 0.0000 USDT 11,132,586,753.4450 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-29 0.0000 USDT 3,408,612,972.0539 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-28 0.0000 USDT 2,971,249,756.2378 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-27 0.0000 USDT 9,818,277,968.9623 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-26 0.0000 USDT 17,444,248,434.1860 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-25 0.0000 USDT 45,963,810,827.3340 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-24 0.0000 USDT 5,578,531,828.1124 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-23 0.0000 USDT 1,972,768,498.4681 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-22 0.0000 USDT 7,119,209,823.8967 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-08-21 0.0000 USDT 9,943,259,707.5579 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT