Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-04-11 0.0000 USDT 554,392,141.4888 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-10 0.0000 USDT 1,434,285,377.3914 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-09 0.0000 USDT 497,751,947.5424 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-08 0.0000 USDT 1,479,478,199.9390 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-07 0.0000 USDT 1,103,286,616.3371 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-06 0.0000 USDT 2,320,163,088.8572 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-05 0.0000 USDT 1,972,227,854.4274 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-04 0.0000 USDT 4,752,932,187.1796 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-03 0.0000 USDT 10,784,836,213.9660 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-02 0.0000 USDT 7,074,312,184.8272 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-04-01 0.0000 USDT 7,328,489,028.1583 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-31 0.0000 USDT 1,794,092,319.1420 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-30 0.0000 USDT 3,409,599,625.2985 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-29 0.0000 USDT 4,221,962,482.8801 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-28 0.0000 USDT 1,358,579,619.9083 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-27 0.0000 USDT 4,543,488,353.7898 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-26 0.0000 USDT 711,614,253.9306 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-25 0.0000 USDT 2,432,040,504.3233 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-24 0.0000 USDT 1,402,407,737.1361 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-23 0.0000 USDT 1,323,074,080.7126 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-22 0.0000 USDT 4,054,836,214.5364 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-21 0.0000 USDT 3,554,385,462.0721 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-20 0.0000 USDT 1,554,444,890.3862 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-19 0.0000 USDT 923,788,130.1990 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-18 0.0000 USDT 1,768,490,539.2782 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-17 0.0000 USDT 3,942,818,258.6307 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-16 0.0000 USDT 3,066,272,816.3803 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-15 0.0000 USDT 5,779,410,493.6348 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-14 0.0000 USDT 6,732,483,596.2829 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-13 0.0000 USDT 7,843,160,283.9827 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-12 0.0000 USDT 4,528,638,475.4752 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-11 0.0000 USDT 5,713,248,164.7880 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-10 0.0000 USDT 5,084,445,853.2541 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-09 0.0000 USDT 7,552,478,675.6494 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-08 0.0000 USDT 7,205,150,020.9097 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-07 0.0000 USDT 3,430,847,860.7633 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-06 0.0000 USDT 1,694,884,197.5294 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-05 0.0000 USDT 1,510,970,058.3745 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-04 0.0000 USDT 4,955,209,618.3287 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-03 0.0000 USDT 4,912,130,764.3500 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-02 0.0000 USDT 3,833,267,785.1458 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-03-01 0.0000 USDT 509,721,382.0051 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-28 0.0000 USDT 1,153,352,931.4366 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-27 0.0000 USDT 2,102,109,688.8010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-26 0.0000 USDT 6,566,770,046.7950 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-25 0.0000 USDT 1,113,994,907.8552 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-24 0.0000 USDT 3,713,444,059.8147 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-23 0.0000 USDT 8,761,691,715.2249 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-22 0.0000 USDT 2,579,283,071.7904 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-21 0.0000 USDT 9,051,832,033.0289 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT