Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2024-06-02 0.0000 USDT 429,198,829.0127 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-01 0.0000 USDT 1,576,887,553.0151 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-31 0.0000 USDT 1,374,751,589.7969 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-30 0.0000 USDT 5,399,076,344.0363 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-29 0.0000 USDT 16,118,584,150.5960 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-28 0.0000 USDT 7,852,676,443.0587 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-27 0.0000 USDT 5,682,915,000.4289 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-26 0.0000 USDT 217,765,007.3481 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-25 0.0000 USDT 593,248,928.6522 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-24 0.0000 USDT 1,653,280,665.2564 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-23 0.0000 USDT 2,189,955,526.6447 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-22 0.0000 USDT 2,840,112,098.3397 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-21 0.0000 USDT 1,485,180,091.7978 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-20 0.0000 USDT 3,161,549,552.6003 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-19 0.0000 USDT 1,806,196,588.0273 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-18 0.0000 USDT 1,521,016,964.9895 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-17 0.0000 USDT 1,397,523,661.5411 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-16 0.0000 USDT 5,666,190,880.7262 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-15 0.0000 USDT 4,301,051,683.3963 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-14 0.0000 USDT 4,792,740,436.5223 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-13 0.0000 USDT 3,384,095,123.1649 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-12 0.0000 USDT 78,311,790.2994 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-11 0.0000 USDT 78,268,744.1919 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-10 0.0000 USDT 824,319,598.1409 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-09 0.0000 USDT 254,816,312.7896 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-08 0.0000 USDT 1,359,007,564.3588 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-07 0.0000 USDT 928,658,281.0148 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-06 0.0000 USDT 5,758,512,461.5365 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-05 0.0000 USDT 1,147,300,246.6907 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-04 0.0000 USDT 1,577,170,218.6402 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-03 0.0000 USDT 1,241,474,490.9940 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-02 0.0000 USDT 3,815,642,751.8936 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-01 0.0000 USDT 4,085,981,830.0804 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-30 0.0000 USDT 3,842,405,161.0361 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-29 0.0000 USDT 1,429,260,766.1791 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-28 0.0000 USDT 252,534,042.6891 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-27 0.0000 USDT 938,186,651.4801 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-26 0.0000 USDT 957,203,470.0829 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-25 0.0000 USDT 1,173,808,317.3664 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-24 0.0000 USDT 1,725,189,715.1702 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-23 0.0000 USDT 1,403,821,632.7266 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-22 0.0000 USDT 2,329,954,389.3283 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-21 0.0000 USDT 3,107,348,207.2645 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-20 0.0000 USDT 1,666,944,185.8261 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-19 0.0000 USDT 2,337,896,972.4883 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-18 0.0000 USDT 5,648,138,936.7848 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-17 0.0000 USDT 1,043,586,718.4697 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-16 0.0000 USDT 2,861,568,379.7843 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-15 0.0000 USDT 2,181,928,003.1018 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-04-14 0.0000 USDT 5,833,580,918.9630 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT