Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2022-01-05 0.0000 USDT 68,887,777,445.2620 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-04 0.0000 USDT 27,152,450,764.4210 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-03 0.0000 USDT 30,364,135,733.7250 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-02 0.0000 USDT 28,716,341,850.5350 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-01 0.0000 USDT 38,312,388,667.2790 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-31 0.0000 USDT 44,000,306,107.1290 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-30 0.0000 USDT 28,490,163,525.5880 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-29 0.0000 USDT 49,970,712,682.7950 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-28 0.0000 USDT 74,198,962,941.0550 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-27 0.0000 USDT 34,694,845,947.0910 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-26 0.0000 USDT 40,322,644,561.1120 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-25 0.0000 USDT 50,238,405,155.8240 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-24 0.0000 USDT 64,052,129,978.9460 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-23 0.0000 USDT 80,053,565,804.3910 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-22 0.0000 USDT 117,237,943,019.5300 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-21 0.0000 USDT 81,018,594,661.8430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-20 0.0000 USDT 114,814,652,996.4300 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-19 0.0000 USDT 29,857,695,508.0940 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-18 0.0000 USDT 46,932,014,008.1780 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-17 0.0000 USDT 82,095,177,269.8960 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-16 0.0000 USDT 59,843,522,860.2760 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-15 0.0000 USDT 67,524,531,632.7660 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-14 0.0000 USDT 92,545,107,462.0900 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-13 0.0000 USDT 88,855,930,336.0280 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-12 0.0000 USDT 54,813,234,764.8400 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-11 0.0000 USDT 50,326,850,953.0430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-10 0.0000 USDT 49,536,740,643.8310 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-09 0.0000 USDT 22,337,067,284.8490 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-08 0.0000 USDT 5,726,834,856.7702 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-07 0.0000 USDT 12,514,741,519.5480 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-06 0.0000 USDT 17,580,582,706.4010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-05 0.0000 USDT 63,865,367,207.6070 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-04 0.0000 USDT 99,622,576,673.8050 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-03 0.0000 USDT 49,208,025,253.5880 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-02 0.0000 USDT 47,435,732,422.3280 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-12-01 0.0000 USDT 58,254,999,672.3010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-30 0.0000 USDT 53,908,322,610.7900 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0001 USDT 0.0000 USDT
2021-11-29 0.0000 USDT 23,603,483,862.7960 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-28 0.0000 USDT 28,512,309,242.2860 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-27 0.0000 USDT 37,865,187,444.2540 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-26 0.0000 USDT 71,849,137,651.7750 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-25 0.0000 USDT 61,714,989,810.2780 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-24 0.0000 USDT 50,909,643,665.4580 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-23 0.0000 USDT 38,058,684,038.7270 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-22 0.0000 USDT 44,740,939,491.6020 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-21 0.0000 USDT 55,451,905,060.4510 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-20 0.0000 USDT 57,337,416,532.0390 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-19 0.0000 USDT 49,667,297,042.9460 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0001 USDT 0.0000 USDT
2021-11-18 0.0000 USDT 47,810,615,528.5550 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2021-11-17 0.0000 USDT 26,480,141,855.5580 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT