Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2022-02-24 0.0000 USDT 58,180,123,329.0840 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-23 0.0000 USDT 26,198,098,985.7110 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-22 0.0000 USDT 25,798,023,419.1740 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-21 0.0000 USDT 38,398,674,403.3510 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-20 0.0000 USDT 39,059,203,114.4440 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-19 0.0000 USDT 31,858,868,780.6060 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-18 0.0000 USDT 36,312,774,503.6940 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-17 0.0000 USDT 44,864,221,085.5060 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-16 0.0000 USDT 29,563,695,384.7040 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-15 0.0000 USDT 36,830,677,057.7070 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-14 0.0000 USDT 26,762,714,290.5740 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-13 0.0000 USDT 27,170,065,070.9590 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-12 0.0000 USDT 33,416,386,118.9430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-11 0.0000 USDT 31,889,039,306.5040 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-10 0.0000 USDT 37,794,271,981.9810 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-09 0.0000 USDT 40,362,163,294.9290 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-08 0.0000 USDT 101,235,535,570.6500 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-07 0.0000 USDT 162,434,052,405.7600 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-06 0.0000 USDT 56,751,816,967.3470 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-05 0.0000 USDT 35,070,457,582.0090 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-04 0.0000 USDT 27,190,761,961.3430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-03 0.0000 USDT 22,593,890,982.6580 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-02 0.0000 USDT 22,315,538,844.4520 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-01 0.0000 USDT 18,937,589,976.9720 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-31 0.0000 USDT 42,001,486,088.6680 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-30 0.0000 USDT 32,922,788,070.6950 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-29 0.0000 USDT 40,123,404,201.8010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-28 0.0000 USDT 35,854,939,040.7350 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-27 0.0000 USDT 54,446,297,911.1020 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-26 0.0000 USDT 53,326,078,443.1510 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-25 0.0000 USDT 87,883,588,182.8930 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-24 0.0000 USDT 190,620,610,044.5100 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-23 0.0000 USDT 149,849,214,812.4700 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-22 0.0000 USDT 196,866,585,256.1700 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-21 0.0000 USDT 110,941,009,401.5300 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-20 0.0000 USDT 30,081,260,692.6680 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-19 0.0000 USDT 59,258,726,766.9150 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-18 0.0000 USDT 106,163,839,257.8300 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-17 0.0000 USDT 47,823,042,707.5970 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-16 0.0000 USDT 50,965,696,851.3440 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-15 0.0000 USDT 51,169,450,703.8360 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-14 0.0000 USDT 103,712,696,516.9200 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-13 0.0000 USDT 105,087,998,634.0700 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-12 0.0000 USDT 85,949,154,270.8380 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-11 0.0000 USDT 78,661,089,500.6400 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-10 0.0000 USDT 81,124,871,151.2440 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-09 0.0000 USDT 53,194,289,506.3440 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-08 0.0000 USDT 88,888,911,990.2930 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-07 0.0000 USDT 103,074,741,159.2700 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-01-06 0.0000 USDT 89,898,361,172.8640 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT