Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2022-04-13 0.0000 USDT 52,132,348,151.1500 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-12 0.0000 USDT 90,759,675,928.3380 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-11 0.0000 USDT 13,351,388,995.1000 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-10 0.0000 USDT 13,438,591,065.4660 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-09 0.0000 USDT 5,657,144,145.7733 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-08 0.0000 USDT 4,323,005,940.0291 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-07 0.0000 USDT 16,737,909,281.4990 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-06 0.0000 USDT 27,804,091,506.4280 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-05 0.0000 USDT 26,909,274,775.0770 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-04 0.0000 USDT 44,346,290,451.0570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-03 0.0000 USDT 18,605,800,758.7760 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-02 0.0000 USDT 40,727,759,427.1940 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-04-01 0.0000 USDT 18,133,468,555.1890 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-31 0.0000 USDT 38,548,346,318.8880 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-30 0.0000 USDT 51,933,312,615.5140 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-29 0.0000 USDT 61,035,063,343.5070 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-28 0.0000 USDT 97,750,781,040.1670 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-27 0.0000 USDT 28,905,855,251.6600 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-26 0.0000 USDT 33,251,200,376.5540 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-25 0.0000 USDT 33,101,028,126.8670 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-24 0.0000 USDT 58,790,515,385.0960 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-23 0.0000 USDT 55,024,542,712.7760 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-22 0.0000 USDT 37,778,270,834.6570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-21 0.0000 USDT 23,657,216,985.6550 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-20 0.0000 USDT 73,841,527,064.1010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-19 0.0000 USDT 65,890,588,834.6230 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-18 0.0000 USDT 40,872,166,412.8970 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-17 0.0000 USDT 32,080,214,899.6320 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-16 0.0000 USDT 13,550,327,836.2590 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-15 0.0000 USDT 14,457,762,009.8610 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-14 0.0000 USDT 32,577,288,913.1210 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-13 0.0000 USDT 41,729,633,711.8190 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-12 0.0000 USDT 24,923,053,654.1050 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-11 0.0000 USDT 34,091,305,886.3560 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-10 0.0000 USDT 17,670,188,825.7800 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-09 0.0000 USDT 20,125,026,055.6250 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-08 0.0000 USDT 20,961,408,393.5750 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-07 0.0000 USDT 11,961,366,208.3630 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-06 0.0000 USDT 8,793,844,832.2933 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-05 0.0000 USDT 20,014,876,514.1010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-04 0.0000 USDT 12,799,565,304.5270 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-03 0.0000 USDT 13,996,384,676.6240 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-02 0.0000 USDT 16,764,743,541.4390 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-01 0.0000 USDT 22,968,630,991.9570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-28 0.0000 USDT 24,460,842,757.5740 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-27 0.0000 USDT 10,976,745,001.2570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-26 0.0000 USDT 20,382,374,822.7610 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-25 0.0000 USDT 11,085,645,162.2840 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-24 0.0000 USDT 58,180,123,329.0840 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-23 0.0000 USDT 26,198,098,985.7110 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT