Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2022-03-25 0.0000 USDT 33,101,028,126.8670 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-24 0.0000 USDT 58,790,515,385.0960 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-23 0.0000 USDT 55,024,542,712.7760 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-22 0.0000 USDT 37,778,270,834.6570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-21 0.0000 USDT 23,657,216,985.6550 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-20 0.0000 USDT 73,841,527,064.1010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-19 0.0000 USDT 65,890,588,834.6230 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-18 0.0000 USDT 40,872,166,412.8970 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-17 0.0000 USDT 32,080,214,899.6320 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-16 0.0000 USDT 13,550,327,836.2590 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-15 0.0000 USDT 14,457,762,009.8610 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-14 0.0000 USDT 32,577,288,913.1210 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-13 0.0000 USDT 41,729,633,711.8190 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-12 0.0000 USDT 24,923,053,654.1050 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-11 0.0000 USDT 34,091,305,886.3560 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-10 0.0000 USDT 17,670,188,825.7800 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-09 0.0000 USDT 20,125,026,055.6250 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-08 0.0000 USDT 20,961,408,393.5750 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-07 0.0000 USDT 11,961,366,208.3630 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-06 0.0000 USDT 8,793,844,832.2933 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-05 0.0000 USDT 20,014,876,514.1010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-04 0.0000 USDT 12,799,565,304.5270 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-03 0.0000 USDT 13,996,384,676.6240 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-02 0.0000 USDT 16,764,743,541.4390 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-03-01 0.0000 USDT 22,968,630,991.9570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-28 0.0000 USDT 24,460,842,757.5740 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-27 0.0000 USDT 10,976,745,001.2570 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-26 0.0000 USDT 20,382,374,822.7610 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-25 0.0000 USDT 11,085,645,162.2840 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-24 0.0000 USDT 58,180,123,329.0840 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-23 0.0000 USDT 26,198,098,985.7110 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-22 0.0000 USDT 25,798,023,419.1740 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-21 0.0000 USDT 38,398,674,403.3510 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-20 0.0000 USDT 39,059,203,114.4440 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-19 0.0000 USDT 31,858,868,780.6060 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-18 0.0000 USDT 36,312,774,503.6940 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-17 0.0000 USDT 44,864,221,085.5060 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-16 0.0000 USDT 29,563,695,384.7040 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-15 0.0000 USDT 36,830,677,057.7070 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-14 0.0000 USDT 26,762,714,290.5740 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-13 0.0000 USDT 27,170,065,070.9590 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-12 0.0000 USDT 33,416,386,118.9430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-11 0.0000 USDT 31,889,039,306.5040 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-10 0.0000 USDT 37,794,271,981.9810 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-09 0.0000 USDT 40,362,163,294.9290 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-08 0.0000 USDT 101,235,535,570.6500 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-07 0.0000 USDT 162,434,052,405.7600 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-06 0.0000 USDT 56,751,816,967.3470 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-05 0.0000 USDT 35,070,457,582.0090 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-02-04 0.0000 USDT 27,190,761,961.3430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT