Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-01-16 0.0000 USDT 40,614,685,799.2180 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-15 0.0000 USDT 15,325,023,396.3920 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-14 0.0000 USDT 50,488,742,553.9470 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-13 0.0000 USDT 37,466,328,703.4150 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-12 0.0000 USDT 44,664,061,498.4640 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-11 0.0000 USDT 20,819,018,593.8590 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-10 0.0000 USDT 50,690,731,171.0850 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-09 0.0000 USDT 23,024,652,968.0720 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-08 0.0000 USDT 2,834,628,202.9077 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-07 0.0000 USDT 9,443,814,250.9346 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-06 0.0000 USDT 4,008,339,455.2149 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-05 0.0000 USDT 6,446,714,582.4177 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-04 0.0000 USDT 5,345,531,878.1941 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-03 0.0000 USDT 802,508,420.8100 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-02 0.0000 USDT 2,454,135,596.7622 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-01 0.0000 USDT 1,661,454,393.5919 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-31 0.0000 USDT 1,072,424,712.9741 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-30 0.0000 USDT 3,213,204,259.7660 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-29 0.0000 USDT 1,081,495,261.8467 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-28 0.0000 USDT 2,349,243,817.8707 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-27 0.0000 USDT 978,892,246.0474 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-26 0.0000 USDT 304,873,138.8036 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-25 0.0000 USDT 1,701,105,422.3072 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-24 0.0000 USDT 670,711,008.6940 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-23 0.0000 USDT 1,073,980,293.3212 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-22 0.0000 USDT 1,286,756,789.7403 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-21 0.0000 USDT 707,520,491.7691 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-20 0.0000 USDT 415,213,716.0082 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-19 0.0000 USDT 19,606,727,859.3560 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-18 0.0000 USDT 26,419,630,949.3930 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-17 0.0000 USDT 8,177,258,706.9979 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-16 0.0000 USDT 4,686,325,827.9586 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-15 0.0000 USDT 2,115,439,004.8684 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-14 0.0000 USDT 11,903,421,951.0850 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-13 0.0000 USDT 11,558,174,770.3150 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-12 0.0000 USDT 9,925,002,033.8118 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-11 0.0000 USDT 1,350,777,026.0613 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-10 0.0000 USDT 460,433,478.9928 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-09 0.0000 USDT 853,316,565.8886 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-08 0.0000 USDT 911,707,785.1984 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-07 0.0000 USDT 3,214,411,696.1850 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-06 0.0000 USDT 2,134,675,113.3230 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-05 0.0000 USDT 18,062,890,309.3010 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-04 0.0000 USDT 656,694,879.6142 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-03 0.0000 USDT 4,459,908,014.8415 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-02 0.0000 USDT 1,061,303,560.9853 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-01 0.0000 USDT 1,023,181,306.1354 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-11-30 0.0000 USDT 6,446,887,179.0199 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-11-29 0.0000 USDT 3,973,701,301.4704 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-11-28 0.0000 USDT 2,901,123,654.1728 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT