Crypto exchange Binance

Market Binance USD (BUSD) / Dai (DAI)

Identifier on Binance: BUSDDAI
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-17 1.0000 DAI 2,603,864.3000 BUSD 1.0000 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2021-10-16 0.9998 DAI 2,904,665.7000 BUSD 0.9997 DAI 0.9992 DAI 0.9995 DAI 1.0000 DAI
2021-10-15 0.9997 DAI 6,619,706.7000 BUSD 0.9996 DAI 0.9991 DAI 0.9995 DAI 0.9999 DAI
2021-10-14 0.9997 DAI 2,650,414.3000 BUSD 0.9997 DAI 0.9990 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI
2021-10-13 1.0000 DAI 2,104,392.4000 BUSD 1.0000 DAI 0.9996 DAI 0.9999 DAI 0.9999 DAI
2021-10-12 1.0000 DAI 2,213,398.5000 BUSD 0.9999 DAI 0.9997 DAI 0.9998 DAI 0.9999 DAI
2021-10-11 0.9993 DAI 2,452,722.5000 BUSD 0.9995 DAI 0.9964 DAI 0.9994 DAI 0.9999 DAI
2021-10-10 0.9998 DAI 2,528,452.0000 BUSD 0.9995 DAI 0.9993 DAI 0.9995 DAI 0.9995 DAI
2021-10-09 0.9996 DAI 1,417,227.6000 BUSD 0.9997 DAI 0.9994 DAI 0.9996 DAI 0.9996 DAI
2021-10-08 0.9996 DAI 3,140,154.8000 BUSD 0.9996 DAI 0.9992 DAI 0.9996 DAI 0.9995 DAI
2021-10-07 0.9995 DAI 3,790,278.5000 BUSD 0.9994 DAI 0.9990 DAI 0.9993 DAI 0.9994 DAI
2021-10-06 0.9995 DAI 3,671,163.9000 BUSD 0.9992 DAI 0.9989 DAI 0.9992 DAI 0.9995 DAI
2021-10-05 0.9998 DAI 2,379,646.9000 BUSD 0.9995 DAI 0.9991 DAI 0.9992 DAI 0.9991 DAI
2021-10-04 0.9992 DAI 3,797,314.3000 BUSD 0.9994 DAI 0.9976 DAI 0.9992 DAI 0.9999 DAI
2021-10-03 0.9995 DAI 1,262,437.0000 BUSD 0.9994 DAI 0.9993 DAI 0.9993 DAI 0.9993 DAI
2021-10-02 0.9994 DAI 1,446,090.9000 BUSD 0.9996 DAI 0.9992 DAI 0.9994 DAI 0.9994 DAI
2021-10-01 0.9999 DAI 3,042,659.0000 BUSD 0.9998 DAI 0.9995 DAI 0.9996 DAI 0.9995 DAI
2021-09-30 0.9996 DAI 3,904,544.3000 BUSD 0.9997 DAI 0.9991 DAI 0.9995 DAI 0.9999 DAI
2021-09-29 0.9997 DAI 1,888,014.1000 BUSD 0.9997 DAI 0.9995 DAI 0.9997 DAI 0.9997 DAI
2021-09-28 0.9997 DAI 2,695,253.2000 BUSD 0.9997 DAI 0.9994 DAI 0.9996 DAI 0.9998 DAI
2021-09-27 0.9995 DAI 2,874,913.1000 BUSD 0.9994 DAI 0.9993 DAI 0.9995 DAI 0.9997 DAI
2021-09-26 0.9994 DAI 3,203,469.4000 BUSD 0.9993 DAI 0.9991 DAI 0.9993 DAI 0.9995 DAI
2021-09-25 0.9996 DAI 4,080,156.3000 BUSD 0.9994 DAI 0.9992 DAI 0.9992 DAI 0.9992 DAI
2021-09-24 0.9997 DAI 4,095,151.2000 BUSD 0.9996 DAI 0.9992 DAI 0.9995 DAI 0.9996 DAI
2021-09-23 0.9995 DAI 3,079,829.0000 BUSD 0.9998 DAI 0.9990 DAI 0.9996 DAI 0.9997 DAI
2021-09-22 0.9997 DAI 2,114,555.6000 BUSD 1.0000 DAI 0.9993 DAI 0.9997 DAI 0.9998 DAI
2021-09-21 1.0001 DAI 5,612,212.1000 BUSD 1.0000 DAI 0.9996 DAI 1.0000 DAI 0.9997 DAI
2021-09-20 0.9997 DAI 5,022,231.7000 BUSD 0.9998 DAI 0.9971 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI
2021-09-19 0.9997 DAI 2,796,228.7000 BUSD 0.9998 DAI 0.9992 DAI 0.9994 DAI 0.9997 DAI
2021-09-18 0.9997 DAI 881,543.1000 BUSD 0.9997 DAI 0.9995 DAI 0.9996 DAI 1.0000 DAI
2021-09-17 0.9997 DAI 2,120,771.5000 BUSD 0.9999 DAI 0.9995 DAI 0.9997 DAI 0.9997 DAI
2021-09-16 0.9999 DAI 4,106,819.4000 BUSD 0.9998 DAI 0.9996 DAI 0.9997 DAI 0.9998 DAI
2021-09-15 0.9999 DAI 2,161,273.9000 BUSD 1.0001 DAI 0.9995 DAI 0.9998 DAI 0.9999 DAI
2021-09-14 0.9999 DAI 2,061,413.1000 BUSD 1.0000 DAI 0.9995 DAI 0.9998 DAI 1.0002 DAI
2021-09-13 0.9994 DAI 4,714,481.3000 BUSD 0.9998 DAI 0.9987 DAI 0.9997 DAI 1.0000 DAI
2021-09-12 1.0001 DAI 1,612,446.7000 BUSD 1.0003 DAI 0.9997 DAI 0.9998 DAI 0.9999 DAI
2021-09-11 1.0001 DAI 2,275,962.4000 BUSD 1.0002 DAI 0.9997 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2021-09-10 1.0000 DAI 2,920,370.8000 BUSD 0.9996 DAI 0.9992 DAI 0.9999 DAI 1.0003 DAI
2021-09-09 0.9998 DAI 1,820,027.8000 BUSD 0.9998 DAI 0.9996 DAI 0.9998 DAI 0.9998 DAI
2021-09-08 1.0000 DAI 6,325,207.5000 BUSD 1.0002 DAI 0.9992 DAI 0.9994 DAI 0.9998 DAI
2021-09-07 1.0000 DAI 8,529,065.5000 BUSD 0.9998 DAI 0.9994 DAI 0.9996 DAI 1.0002 DAI
2021-09-06 0.9997 DAI 2,494,251.1000 BUSD 0.9998 DAI 0.9995 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI
2021-09-05 0.9998 DAI 1,833,193.2000 BUSD 0.9999 DAI 0.9995 DAI 0.9998 DAI 0.9998 DAI
2021-09-04 0.9997 DAI 1,542,998.9000 BUSD 0.9999 DAI 0.9995 DAI 0.9996 DAI 0.9997 DAI
2021-09-03 0.9997 DAI 2,336,907.8000 BUSD 0.9998 DAI 0.9994 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI
2021-09-02 0.9996 DAI 3,655,907.3000 BUSD 0.9995 DAI 0.9993 DAI 0.9994 DAI 0.9996 DAI
2021-09-01 0.9998 DAI 3,922,443.0000 BUSD 0.9997 DAI 0.9995 DAI 0.9995 DAI 0.9995 DAI
2021-08-31 0.9997 DAI 7,212,882.0000 BUSD 0.9994 DAI 0.9993 DAI 0.9996 DAI 0.9996 DAI
2021-08-30 0.9994 DAI 4,215,128.9000 BUSD 0.9990 DAI 0.9989 DAI 0.9992 DAI 0.9994 DAI
2021-08-29 0.9992 DAI 2,825,446.8000 BUSD 0.9993 DAI 0.9987 DAI 0.9990 DAI 0.9991 DAI