Crypto exchange Binance

Market Binance USD (BUSD) / Dai (DAI)

Identifier on Binance: BUSDDAI
123...1314
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-27 1.0001 DAI 3,394,092.6000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-05-26 1.0000 DAI 2,246,652.4000 BUSD 1.0000 DAI 0.9997 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2022-05-25 1.0000 DAI 1,607,906.1000 BUSD 1.0002 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-05-24 1.0000 DAI 1,988,814.6000 BUSD 1.0001 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2022-05-23 0.9999 DAI 2,054,324.5000 BUSD 0.9998 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI 0.9999 DAI
2022-05-22 0.9996 DAI 4,138,552.8000 BUSD 0.9994 DAI 0.9993 DAI 0.9996 DAI 0.9999 DAI
2022-05-21 0.9997 DAI 3,648,484.6000 BUSD 0.9999 DAI 0.9994 DAI 0.9997 DAI 0.9997 DAI
2022-05-20 0.9997 DAI 4,352,850.1000 BUSD 0.9995 DAI 0.9993 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI
2022-05-19 0.9998 DAI 3,547,776.6000 BUSD 1.0000 DAI 0.9979 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI
2022-05-18 1.0001 DAI 2,495,315.4000 BUSD 1.0002 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-05-17 1.0001 DAI 1,911,541.0000 BUSD 1.0004 DAI 0.9999 DAI 1.0002 DAI 1.0001 DAI
2022-05-16 1.0001 DAI 4,249,584.1000 BUSD 1.0001 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI
2022-05-15 0.9996 DAI 6,964,833.3000 BUSD 1.0001 DAI 0.9992 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-05-14 1.0000 DAI 3,135,129.3000 BUSD 1.0002 DAI 0.9997 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-05-13 1.0000 DAI 12,541,257.3000 BUSD 1.0002 DAI 0.9996 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2022-05-12 1.0013 DAI 81,100,560.5000 BUSD 1.0005 DAI 0.9926 DAI 1.0002 DAI 0.9999 DAI
2022-05-11 1.0007 DAI 35,717,707.4000 BUSD 1.0002 DAI 0.9996 DAI 1.0002 DAI 0.9999 DAI
2022-05-10 1.0002 DAI 2,426,396.0000 BUSD 1.0002 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0004 DAI
2022-05-09 1.0000 DAI 2,717,224.5000 BUSD 1.0001 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-05-08 1.0001 DAI 3,671,906.8000 BUSD 1.0000 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI 1.0003 DAI
2022-05-07 1.0001 DAI 952,915.0000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-05-06 1.0001 DAI 2,557,463.4000 BUSD 1.0002 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-05-05 1.0001 DAI 3,083,221.3000 BUSD 1.0001 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-05-04 1.0002 DAI 1,716,976.6000 BUSD 1.0002 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0003 DAI
2022-05-03 1.0000 DAI 2,937,603.6000 BUSD 1.0003 DAI 0.9998 DAI 1.0002 DAI 1.0003 DAI
2022-05-02 1.0001 DAI 1,764,686.9000 BUSD 1.0001 DAI 0.9998 DAI 0.9999 DAI 1.0003 DAI
2022-05-01 1.0001 DAI 770,042.6000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-04-30 1.0000 DAI 1,810,009.8000 BUSD 1.0000 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-04-29 1.0003 DAI 2,442,051.6000 BUSD 1.0003 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-04-28 1.0002 DAI 2,673,755.9000 BUSD 1.0002 DAI 1.0001 DAI 1.0003 DAI 1.0002 DAI
2022-04-27 1.0002 DAI 2,337,980.3000 BUSD 1.0003 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-04-26 1.0003 DAI 757,932.9000 BUSD 1.0003 DAI 1.0001 DAI 1.0002 DAI 1.0005 DAI
2022-04-25 1.0002 DAI 4,036,612.7000 BUSD 1.0003 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI 1.0003 DAI
2022-04-24 1.0002 DAI 974,132.9000 BUSD 1.0002 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI 1.0002 DAI
2022-04-23 1.0002 DAI 1,222,896.7000 BUSD 1.0001 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0003 DAI
2022-04-22 1.0000 DAI 3,563,240.1000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-04-21 1.0000 DAI 2,322,690.8000 BUSD 1.0001 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-04-20 1.0000 DAI 2,948,278.3000 BUSD 1.0000 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2022-04-19 1.0001 DAI 1,477,897.9000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-04-18 1.0000 DAI 1,348,778.4000 BUSD 1.0000 DAI 0.9997 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-04-17 0.9999 DAI 1,041,067.4000 BUSD 1.0002 DAI 0.9995 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI
2022-04-16 1.0002 DAI 462,403.0000 BUSD 1.0000 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0002 DAI
2022-04-15 1.0002 DAI 1,694,577.1000 BUSD 1.0002 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2022-04-14 1.0001 DAI 1,056,995.3000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2022-04-13 1.0001 DAI 1,461,272.9000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-04-12 1.0000 DAI 2,851,703.8000 BUSD 1.0000 DAI 0.9998 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI
2022-04-11 1.0000 DAI 1,792,030.0000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-04-10 1.0000 DAI 1,745,504.8000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 0.9999 DAI 0.9999 DAI
2022-04-09 1.0000 DAI 1,265,958.8000 BUSD 1.0001 DAI 0.9998 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI
2022-04-08 1.0003 DAI 3,633,645.3000 BUSD 1.0002 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
123...1314