Crypto exchange Binance

Market Binance USD (BUSD) / Dai (DAI)

Identifier on Binance: BUSDDAI
123...1617
Date Price Volume Open Low High Close
2022-12-08 1.0001 DAI 768,413.2000 BUSD 1.0001 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-12-07 1.0001 DAI 2,742,279.3000 BUSD 1.0001 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-12-06 1.0001 DAI 2,528,801.5000 BUSD 1.0000 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-12-05 1.0001 DAI 2,159,530.7000 BUSD 0.9999 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-12-04 0.9998 DAI 4,586,494.5000 BUSD 1.0000 DAI 0.9995 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-12-03 1.0000 DAI 2,131,039.2000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-12-02 1.0001 DAI 872,742.2000 BUSD 1.0000 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-12-01 1.0001 DAI 3,775,461.4000 BUSD 1.0000 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-11-30 1.0001 DAI 2,612,132.4000 BUSD 1.0001 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-11-29 1.0002 DAI 2,460,502.2000 BUSD 1.0000 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0002 DAI
2022-11-28 1.0001 DAI 3,131,566.6000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-11-27 1.0002 DAI 2,529,240.0000 BUSD 1.0001 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-11-26 1.0001 DAI 842,665.1000 BUSD 1.0001 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-11-25 1.0000 DAI 1,668,653.6000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-11-24 1.0000 DAI 2,243,312.2000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-11-23 1.0000 DAI 4,130,081.3000 BUSD 1.0001 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI
2022-11-22 1.0000 DAI 3,924,217.5000 BUSD 1.0001 DAI 0.9997 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI
2022-11-21 1.0000 DAI 3,463,900.8000 BUSD 1.0005 DAI 0.9995 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-11-20 1.0004 DAI 4,205,886.9000 BUSD 1.0002 DAI 1.0002 DAI 1.0003 DAI 1.0005 DAI
2022-11-19 1.0001 DAI 1,235,782.5000 BUSD 0.9999 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0003 DAI
2022-11-18 0.9999 DAI 3,026,479.3000 BUSD 1.0000 DAI 0.9997 DAI 1.0000 DAI 0.9999 DAI
2022-11-17 1.0000 DAI 4,800,357.8000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-11-16 1.0000 DAI 3,866,078.6000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-11-15 1.0000 DAI 2,582,033.2000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-11-14 0.9999 DAI 4,106,786.1000 BUSD 0.9997 DAI 0.9997 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI
2022-11-13 0.9999 DAI 4,396,944.6000 BUSD 1.0000 DAI 0.9994 DAI 0.9998 DAI 0.9997 DAI
2022-11-12 1.0001 DAI 6,929,647.3000 BUSD 0.9998 DAI 0.9998 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-11-11 1.0000 DAI 5,412,197.1000 BUSD 0.9999 DAI 0.9995 DAI 0.9999 DAI 0.9997 DAI
2022-11-10 0.9999 DAI 20,841,858.1000 BUSD 0.9997 DAI 0.9955 DAI 0.9998 DAI 0.9999 DAI
2022-11-09 0.9999 DAI 15,920,567.2000 BUSD 1.0000 DAI 0.9900 DAI 0.9998 DAI 0.9997 DAI
2022-11-08 1.0000 DAI 8,231,467.4000 BUSD 1.0001 DAI 0.9995 DAI 1.0000 DAI 0.9999 DAI
2022-11-07 1.0000 DAI 1,246,143.1000 BUSD 1.0002 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-11-06 1.0003 DAI 1,297,674.7000 BUSD 1.0003 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2022-11-05 1.0003 DAI 561,632.1000 BUSD 0.9999 DAI 0.9998 DAI 0.9999 DAI 1.0002 DAI
2022-11-04 0.9999 DAI 1,023,454.4000 BUSD 1.0002 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI 0.9999 DAI
2022-11-03 1.0002 DAI 721,266.9000 BUSD 1.0002 DAI 1.0001 DAI 1.0002 DAI 1.0001 DAI
2022-11-02 1.0001 DAI 1,640,285.3000 BUSD 1.0000 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-11-01 1.0002 DAI 1,908,989.1000 BUSD 1.0000 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-10-31 1.0001 DAI 3,271,122.1000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-10-30 1.0001 DAI 415,676.7000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-10-29 1.0003 DAI 4,643,455.5000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-10-28 1.0001 DAI 3,594,705.8000 BUSD 0.9999 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI 1.0000 DAI
2022-10-27 1.0006 DAI 2,200,895.5000 BUSD 0.9999 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI 0.9999 DAI
2022-10-26 1.0000 DAI 1,231,860.5000 BUSD 1.0000 DAI 0.9997 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
2022-10-25 1.0000 DAI 1,541,677.0000 BUSD 1.0002 DAI 0.9995 DAI 0.9999 DAI 0.9999 DAI
2022-10-24 1.0001 DAI 719,680.3000 BUSD 1.0001 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0000 DAI
2022-10-23 1.0001 DAI 475,085.5000 BUSD 1.0002 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI 1.0001 DAI
2022-10-22 1.0003 DAI 2,186,596.0000 BUSD 1.0000 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2022-10-21 0.9999 DAI 1,172,150.8000 BUSD 1.0001 DAI 0.9997 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI
2022-10-20 1.0001 DAI 465,926.6000 BUSD 1.0001 DAI 0.9999 DAI 1.0000 DAI 1.0001 DAI
123...1617