Crypto exchange Binance

Market Binance USD (BUSD) / Dai (DAI)

Identifier on Binance: BUSDDAI
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-22 0.9997 DAI 6,266,464.1800 BUSD 0.9998 DAI 0.9990 DAI 0.9993 DAI 0.9997 DAI
2021-04-21 0.9999 DAI 19,304,903.2200 BUSD 0.9997 DAI 0.9986 DAI 0.9996 DAI 0.9998 DAI
2021-04-20 0.9996 DAI 6,864,038.1900 BUSD 1.0001 DAI 0.9986 DAI 0.9993 DAI 1.0000 DAI
2021-04-19 0.9996 DAI 29,106,203.7700 BUSD 0.9989 DAI 0.9984 DAI 0.9992 DAI 0.9999 DAI
2021-04-18 0.9967 DAI 15,570,645.1900 BUSD 0.9993 DAI 0.9892 DAI 0.9987 DAI 0.9988 DAI
2021-04-17 0.9992 DAI 7,316,948.9700 BUSD 0.9985 DAI 0.9982 DAI 0.9988 DAI 0.9992 DAI
2021-04-16 0.9988 DAI 17,549,764.4300 BUSD 0.9994 DAI 0.9974 DAI 0.9983 DAI 0.9990 DAI
2021-04-15 0.9993 DAI 5,858,754.4000 BUSD 0.9999 DAI 0.9989 DAI 0.9992 DAI 0.9991 DAI
2021-04-14 0.9995 DAI 6,973,152.5700 BUSD 0.9997 DAI 0.9988 DAI 0.9994 DAI 0.9994 DAI
2021-04-13 0.9996 DAI 8,673,609.3500 BUSD 1.0003 DAI 0.9989 DAI 0.9996 DAI 0.9999 DAI
2021-04-12 1.0002 DAI 5,437,783.5300 BUSD 1.0003 DAI 0.9996 DAI 1.0003 DAI 1.0002 DAI
2021-04-11 1.0001 DAI 4,548,691.6500 BUSD 0.9995 DAI 0.9987 DAI 1.0000 DAI 1.0002 DAI
2021-04-10 0.9999 DAI 4,725,921.5000 BUSD 0.9997 DAI 0.9992 DAI 0.9997 DAI 1.0000 DAI
2021-04-09 0.9997 DAI 4,070,381.8900 BUSD 0.9997 DAI 0.9990 DAI 0.9995 DAI 0.9996 DAI
2021-04-08 0.9998 DAI 6,818,362.0400 BUSD 1.0001 DAI 0.9991 DAI 0.9996 DAI 0.9998 DAI
2021-04-07 0.9999 DAI 6,200,953.4100 BUSD 0.9998 DAI 0.9993 DAI 0.9998 DAI 1.0000 DAI
2021-04-06 0.9995 DAI 5,229,458.8800 BUSD 0.9994 DAI 0.9986 DAI 0.9994 DAI 0.9998 DAI
2021-04-05 0.9990 DAI 5,257,944.2500 BUSD 0.9992 DAI 0.9985 DAI 0.9990 DAI 0.9995 DAI
2021-04-04 0.9992 DAI 1,755,021.1200 BUSD 0.9993 DAI 0.9991 DAI 0.9992 DAI 0.9992 DAI
2021-04-03 0.9998 DAI 3,761,581.1600 BUSD 0.9990 DAI 0.9990 DAI 0.9994 DAI 0.9998 DAI
2021-04-02 0.9996 DAI 3,695,841.2200 BUSD 0.9997 DAI 0.9990 DAI 0.9993 DAI 0.9995 DAI
2021-04-01 0.9995 DAI 4,201,846.3200 BUSD 0.9995 DAI 0.9989 DAI 0.9994 DAI 0.9998 DAI
2021-03-31 0.9991 DAI 2,909,127.2700 BUSD 0.9990 DAI 0.9988 DAI 0.9989 DAI 0.9994 DAI
2021-03-30 0.9993 DAI 3,456,729.4800 BUSD 0.9993 DAI 0.9988 DAI 0.9990 DAI 0.9990 DAI
2021-03-29 0.9994 DAI 6,726,239.3300 BUSD 0.9991 DAI 0.9986 DAI 0.9988 DAI 0.9995 DAI
2021-03-28 0.9990 DAI 1,324,737.2600 BUSD 0.9987 DAI 0.9986 DAI 0.9989 DAI 0.9989 DAI
2021-03-27 0.9986 DAI 1,941,492.8100 BUSD 0.9986 DAI 0.9983 DAI 0.9985 DAI 0.9987 DAI
2021-03-26 0.9988 DAI 2,596,276.8500 BUSD 0.9989 DAI 0.9981 DAI 0.9986 DAI 0.9986 DAI
2021-03-25 0.9990 DAI 3,459,247.6900 BUSD 0.9991 DAI 0.9985 DAI 0.9988 DAI 0.9989 DAI
2021-03-24 0.9989 DAI 4,229,390.2000 BUSD 0.9982 DAI 0.9981 DAI 0.9988 DAI 0.9992 DAI
2021-03-23 0.9985 DAI 3,616,982.2600 BUSD 0.9984 DAI 0.9980 DAI 0.9981 DAI 0.9982 DAI
2021-03-22 0.9988 DAI 3,348,767.7900 BUSD 0.9990 DAI 0.9981 DAI 0.9984 DAI 0.9984 DAI
2021-03-21 0.9988 DAI 2,610,431.6700 BUSD 0.9988 DAI 0.9982 DAI 0.9984 DAI 0.9989 DAI
2021-03-20 0.9985 DAI 2,204,199.9000 BUSD 0.9990 DAI 0.9981 DAI 0.9983 DAI 0.9988 DAI
2021-03-19 0.9987 DAI 2,505,612.8800 BUSD 0.9988 DAI 0.9981 DAI 0.9984 DAI 0.9989 DAI
2021-03-18 0.9986 DAI 2,322,660.3600 BUSD 0.9984 DAI 0.9980 DAI 0.9982 DAI 0.9987 DAI
2021-03-17 0.9987 DAI 3,051,313.6900 BUSD 0.9984 DAI 0.9981 DAI 0.9982 DAI 0.9982 DAI
2021-03-16 0.9983 DAI 3,026,168.7700 BUSD 0.9978 DAI 0.9978 DAI 0.9983 DAI 0.9983 DAI
2021-03-15 0.9984 DAI 8,991,126.9700 BUSD 0.9979 DAI 0.9974 DAI 0.9980 DAI 0.9978 DAI
2021-03-14 0.9978 DAI 10,394,732.6300 BUSD 0.9987 DAI 0.9966 DAI 0.9978 DAI 0.9977 DAI
2021-03-13 0.9985 DAI 6,010,234.1400 BUSD 0.9988 DAI 0.9975 DAI 0.9983 DAI 0.9987 DAI
2021-03-12 0.9991 DAI 6,787,622.1100 BUSD 0.9994 DAI 0.9974 DAI 0.9988 DAI 0.9988 DAI
2021-03-11 0.9993 DAI 14,096,640.8900 BUSD 0.9992 DAI 0.9961 DAI 0.9992 DAI 0.9996 DAI
2021-03-10 0.9976 DAI 10,782,559.8000 BUSD 0.9994 DAI 0.1992 DAI 0.9991 DAI 0.9992 DAI
2021-03-09 0.9991 DAI 7,515,652.8900 BUSD 0.9988 DAI 0.9980 DAI 0.9989 DAI 0.9997 DAI
2021-03-08 0.9992 DAI 5,627,774.9400 BUSD 0.9990 DAI 0.9985 DAI 0.9990 DAI 0.9993 DAI
2021-03-07 0.9990 DAI 5,656,003.6200 BUSD 0.9990 DAI 0.9971 DAI 0.9990 DAI 0.9993 DAI
2021-03-06 0.9988 DAI 6,078,686.0900 BUSD 0.9984 DAI 0.9976 DAI 0.9984 DAI 0.9990 DAI
2021-03-05 0.9985 DAI 7,405,306.7600 BUSD 0.9983 DAI 0.9970 DAI 0.9983 DAI 0.9984 DAI
2021-03-04 0.9985 DAI 11,078,696.0200 BUSD 0.9991 DAI 0.9966 DAI 0.9983 DAI 0.9986 DAI