Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2023-03-09 2.3556 USDC 502,405.8672 TON 2.3680 USDC 2.2570 USDC 2.4390 USDC 2.3200 USDC
2023-03-08 2.3339 USDC 480,336.7431 TON 2.3070 USDC 2.2250 USDC 2.3920 USDC 2.3710 USDC
2023-03-07 2.3305 USDC 280,162.8984 TON 2.3880 USDC 2.2530 USDC 2.4130 USDC 2.3070 USDC
2023-03-06 2.3910 USDC 297,559.6345 TON 2.3900 USDC 2.3620 USDC 2.4290 USDC 2.3870 USDC
2023-03-05 2.3518 USDC 478,388.8884 TON 2.3610 USDC 2.3110 USDC 2.3940 USDC 2.3900 USDC
2023-03-04 2.3890 USDC 372,982.0260 TON 2.3920 USDC 2.3470 USDC 2.4450 USDC 2.3610 USDC
2023-03-03 2.3820 USDC 398,456.6082 TON 2.4170 USDC 2.3430 USDC 2.4400 USDC 2.3900 USDC
2023-03-02 2.4622 USDC 227,514.9662 TON 2.5240 USDC 2.4010 USDC 2.5350 USDC 2.4170 USDC
2023-03-01 2.5158 USDC 159,532.5659 TON 2.5070 USDC 2.4490 USDC 2.5800 USDC 2.5290 USDC
2023-02-28 2.4951 USDC 396,512.2304 TON 2.4510 USDC 2.4340 USDC 2.5630 USDC 2.5100 USDC
2023-02-27 2.4211 USDC 453,273.0598 TON 2.4140 USDC 2.3950 USDC 2.4720 USDC 2.4460 USDC
2023-02-26 2.4141 USDC 455,704.9224 TON 2.3900 USDC 2.3690 USDC 2.5220 USDC 2.4140 USDC
2023-02-25 2.3541 USDC 258,168.8815 TON 2.3490 USDC 2.3310 USDC 2.4040 USDC 2.3890 USDC
2023-02-24 2.4100 USDC 381,735.0000 TON 2.4510 USDC 2.3390 USDC 2.4770 USDC 2.3490 USDC
2023-02-23 2.4728 USDC 390,691.9444 TON 2.4670 USDC 2.4110 USDC 2.5710 USDC 2.4530 USDC
2023-02-22 2.4081 USDC 340,896.4661 TON 2.3570 USDC 2.3130 USDC 2.4990 USDC 2.4670 USDC
2023-02-21 2.3636 USDC 303,196.7172 TON 2.3690 USDC 2.3310 USDC 2.4200 USDC 2.3580 USDC
2023-02-20 2.3431 USDC 274,101.3396 TON 2.3430 USDC 2.3080 USDC 2.3830 USDC 2.3690 USDC
2023-02-19 2.3440 USDC 164,026.1075 TON 2.3570 USDC 2.3200 USDC 2.3680 USDC 2.3410 USDC
2023-02-18 2.3410 USDC 194,205.9228 TON 2.3070 USDC 2.2980 USDC 2.3690 USDC 2.3580 USDC
2023-02-17 2.3144 USDC 170,044.4162 TON 2.2960 USDC 2.2920 USDC 2.3310 USDC 2.3060 USDC
2023-02-16 2.3409 USDC 205,433.2116 TON 2.3410 USDC 2.2940 USDC 2.3980 USDC 2.2970 USDC
2023-02-15 2.3018 USDC 235,099.1136 TON 2.2960 USDC 2.2590 USDC 2.3460 USDC 2.3410 USDC
2023-02-14 2.2975 USDC 181,012.8817 TON 2.3170 USDC 2.2620 USDC 2.3480 USDC 2.2960 USDC
2023-02-13 2.2985 USDC 298,386.3644 TON 2.3090 USDC 2.2060 USDC 2.3830 USDC 2.3170 USDC
2023-02-12 2.2547 USDC 333,766.0882 TON 2.2200 USDC 2.2200 USDC 2.3460 USDC 2.3100 USDC
2023-02-11 2.1999 USDC 311,165.2249 TON 2.1680 USDC 2.1580 USDC 2.2510 USDC 2.2200 USDC
2023-02-10 2.1271 USDC 427,231.5940 TON 2.1950 USDC 2.0010 USDC 2.2010 USDC 2.1710 USDC
2023-02-09 2.2583 USDC 379,878.7952 TON 2.2930 USDC 2.1770 USDC 2.3080 USDC 2.1940 USDC
2023-02-08 2.3040 USDC 548,877.1590 TON 2.3630 USDC 2.2530 USDC 2.3840 USDC 2.2940 USDC
2023-02-07 2.3463 USDC 385,138.0258 TON 2.2720 USDC 2.2650 USDC 2.3860 USDC 2.3630 USDC
2023-02-06 2.2774 USDC 125,947.3531 TON 2.3080 USDC 2.2500 USDC 2.3200 USDC 2.2720 USDC
2023-02-05 2.3269 USDC 238,389.2281 TON 2.3160 USDC 2.2650 USDC 2.3700 USDC 2.3040 USDC
2023-02-04 2.3369 USDC 290,789.9435 TON 2.3720 USDC 2.3120 USDC 2.3780 USDC 2.3170 USDC
2023-02-03 2.3553 USDC 370,921.1233 TON 2.3670 USDC 2.3140 USDC 2.3920 USDC 2.3760 USDC
2023-02-02 2.4279 USDC 470,449.5919 TON 2.3960 USDC 2.3390 USDC 2.5000 USDC 2.3710 USDC
2023-02-01 2.3230 USDC 423,762.2245 TON 2.3110 USDC 2.2560 USDC 2.4310 USDC 2.3930 USDC
2023-01-31 2.2991 USDC 421,067.9775 TON 2.2780 USDC 2.2460 USDC 2.3320 USDC 2.3110 USDC
2023-01-30 2.3610 USDC 428,498.8448 TON 2.4700 USDC 2.2320 USDC 2.4900 USDC 2.2830 USDC
2023-01-29 2.4812 USDC 413,705.6255 TON 2.4980 USDC 2.4250 USDC 2.5610 USDC 2.4680 USDC
2023-01-28 2.5453 USDC 403,102.7453 TON 2.5580 USDC 2.4770 USDC 2.6470 USDC 2.4990 USDC
2023-01-27 2.4527 USDC 416,263.2664 TON 2.3900 USDC 2.3760 USDC 2.5550 USDC 2.5540 USDC
2023-01-26 2.3537 USDC 424,751.2654 TON 2.3330 USDC 2.3180 USDC 2.3920 USDC 2.3920 USDC
2023-01-25 2.2743 USDC 376,725.1969 TON 2.2800 USDC 2.2250 USDC 2.3750 USDC 2.3290 USDC
2023-01-24 2.3005 USDC 324,783.7723 TON 2.3050 USDC 2.2670 USDC 2.3200 USDC 2.2800 USDC
2023-01-23 2.2849 USDC 419,583.6816 TON 2.2760 USDC 2.2570 USDC 2.3170 USDC 2.3030 USDC
2023-01-22 2.2707 USDC 418,375.9674 TON 2.2720 USDC 2.2510 USDC 2.3070 USDC 2.2750 USDC
2023-01-21 2.2896 USDC 404,789.2112 TON 2.3090 USDC 2.2520 USDC 2.3240 USDC 2.2730 USDC
2023-01-20 2.2329 USDC 511,801.6657 TON 2.2470 USDC 2.1930 USDC 2.3110 USDC 2.3080 USDC
2023-01-19 2.2401 USDC 370,712.6946 TON 2.2230 USDC 2.2000 USDC 2.2980 USDC 2.2480 USDC