Crypto exchange OKEx

Market Siacoin (SC) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: SC-BTC
123...3233
Date Price Volume Open Low High Close
2022-12-12 0.0000 BTC 52,490,299.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-11 0.0000 BTC 48,940,189.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-10 0.0000 BTC 69,319,508.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-09 0.0000 BTC 56,100,215.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-08 0.0000 BTC 63,575,805.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-07 0.0000 BTC 59,456,318.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-06 0.0000 BTC 11,877,466.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-05 0.0000 BTC 39,647,716.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-04 0.0000 BTC 60,925,591.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-03 0.0000 BTC 65,762,776.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-02 0.0000 BTC 54,073,836.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-01 0.0000 BTC 39,553,845.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-30 0.0000 BTC 78,351,134.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-29 0.0000 BTC 32,151,228.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-28 0.0000 BTC 91,202,457.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-27 0.0000 BTC 135,812,156.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-26 0.0000 BTC 172,016,827.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-25 0.0000 BTC 20,753,405.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-24 0.0000 BTC 116,183,793.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-23 0.0000 BTC 120,758,960.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-22 0.0000 BTC 144,176,759.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-21 0.0000 BTC 175,190,849.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-20 0.0000 BTC 194,571,073.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-19 0.0000 BTC 193,050,403.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-18 0.0000 BTC 138,129,116.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-17 0.0000 BTC 138,660,789.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-16 0.0000 BTC 113,247,416.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-15 0.0000 BTC 151,417,320.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-14 0.0000 BTC 145,980,692.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-13 0.0000 BTC 107,491,741.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-12 0.0000 BTC 102,432,967.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-11 0.0000 BTC 121,373,513.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-10 0.0000 BTC 113,405,023.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-09 0.0000 BTC 145,803,680.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-08 0.0000 BTC 70,441,340.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-07 0.0000 BTC 21,088,494.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-06 0.0000 BTC 14,680,022.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-05 0.0000 BTC 84,012,237.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-04 0.0000 BTC 94,143,512.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-03 0.0000 BTC 167,785,049.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-02 0.0000 BTC 103,750,921.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-01 0.0000 BTC 46,475,498.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-31 0.0000 BTC 132,666,763.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-30 0.0000 BTC 143,787,333.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-29 0.0000 BTC 152,826,285.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-28 0.0000 BTC 42,547,562.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-27 0.0000 BTC 80,645,479.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-26 0.0000 BTC 87,019,823.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-25 0.0000 BTC 59,117,669.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-24 0.0000 BTC 45,074,110.0000 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...3233