Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-02-17 0.0000 USDT 5,516,173,208.2400 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-16 0.0000 USDT 14,352,350,224.6070 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-15 0.0000 USDT 8,619,969,346.6243 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-14 0.0000 USDT 6,488,414,606.2567 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-13 0.0000 USDT 5,262,039,578.9689 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-12 0.0000 USDT 12,538,196,985.4700 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-11 0.0000 USDT 15,626,274,594.6420 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-10 0.0000 USDT 17,983,259,257.1000 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-09 0.0000 USDT 15,536,984,001.6510 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-08 0.0000 USDT 4,347,692,138.4365 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-07 0.0000 USDT 7,727,657,611.1167 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-06 0.0000 USDT 19,763,885,463.0280 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-05 0.0000 USDT 29,824,532,831.8870 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-04 0.0000 USDT 50,977,451,873.6040 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-03 0.0000 USDT 14,086,119,654.0710 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-02 0.0000 USDT 26,992,281,240.7690 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-02-01 0.0000 USDT 11,206,359,508.6240 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-31 0.0000 USDT 9,528,379,614.3788 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-30 0.0000 USDT 15,201,295,446.1050 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-29 0.0000 USDT 5,701,386,411.8306 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-28 0.0000 USDT 17,007,631,540.8430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-27 0.0000 USDT 7,720,441,605.0301 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-26 0.0000 USDT 6,459,067,381.0089 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-25 0.0000 USDT 6,537,210,885.5667 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-24 0.0000 USDT 9,149,675,943.2192 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-23 0.0000 USDT 9,526,801,529.0249 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-22 0.0000 USDT 18,218,833,375.9430 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-21 0.0000 USDT 35,004,523,588.1940 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-20 0.0000 USDT 15,862,399,934.5150 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-19 0.0000 USDT 12,266,962,806.8210 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-18 0.0000 USDT 111,655,436,070.2400 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-17 0.0000 USDT 22,562,245,287.1680 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-16 0.0000 USDT 40,614,685,799.2180 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-15 0.0000 USDT 15,325,023,396.3920 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-14 0.0000 USDT 50,488,742,553.9470 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-13 0.0000 USDT 37,466,328,703.4150 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-12 0.0000 USDT 44,664,061,498.4640 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-11 0.0000 USDT 20,819,018,593.8590 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-10 0.0000 USDT 50,690,731,171.0850 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-09 0.0000 USDT 23,024,652,968.0720 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-08 0.0000 USDT 2,834,628,202.9077 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-07 0.0000 USDT 9,443,814,250.9346 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-06 0.0000 USDT 4,008,339,455.2149 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-05 0.0000 USDT 6,446,714,582.4177 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-04 0.0000 USDT 5,345,531,878.1941 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-03 0.0000 USDT 802,508,420.8100 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-02 0.0000 USDT 2,454,135,596.7622 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2023-01-01 0.0000 USDT 1,661,454,393.5919 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-31 0.0000 USDT 1,072,424,712.9741 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2022-12-30 0.0000 USDT 3,213,204,259.7660 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT