Crypto exchange Bitfinex

Market SHIBA INU (SHIB) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSHIB:UST
123...1920
Date Price Volume Open Low High Close
2024-06-24 0.0000 USDT 523,806,793.3283 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-23 0.0000 USDT 159,286,492.2639 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-22 0.0000 USDT 245,153,242.4931 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-21 0.0000 USDT 797,915,514.9067 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-20 0.0000 USDT 498,647,211.7038 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-19 0.0000 USDT 1,433,389,353.1854 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-18 0.0000 USDT 2,092,462,543.8543 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-17 0.0000 USDT 5,655,741,325.1857 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-16 0.0000 USDT 3,982,833,180.5245 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-15 0.0000 USDT 8,817,425,196.0935 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-14 0.0000 USDT 3,768,185,042.8664 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-13 0.0000 USDT 2,783,578,104.2197 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-12 0.0000 USDT 3,930,860,152.9821 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-11 0.0000 USDT 3,811,827,614.3956 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-10 0.0000 USDT 264,538,111.6211 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-09 0.0000 USDT 292,765,605.9066 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-08 0.0000 USDT 842,418,994.2438 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-07 0.0000 USDT 2,860,925,940.9484 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-06 0.0000 USDT 1,821,429,796.5830 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-05 0.0000 USDT 2,560,647,951.9569 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-04 0.0000 USDT 1,797,176,217.2953 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-03 0.0000 USDT 1,311,316,919.8913 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-02 0.0000 USDT 429,198,829.0127 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-06-01 0.0000 USDT 1,576,887,553.0151 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-31 0.0000 USDT 1,374,751,589.7969 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-30 0.0000 USDT 5,399,076,344.0363 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-29 0.0000 USDT 16,118,584,150.5960 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-28 0.0000 USDT 7,852,676,443.0587 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-27 0.0000 USDT 5,682,915,000.4289 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-26 0.0000 USDT 217,765,007.3481 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-25 0.0000 USDT 593,248,928.6522 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-24 0.0000 USDT 1,653,280,665.2564 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-23 0.0000 USDT 2,189,955,526.6447 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-22 0.0000 USDT 2,840,112,098.3397 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-21 0.0000 USDT 1,485,180,091.7978 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-20 0.0000 USDT 3,161,549,552.6003 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-19 0.0000 USDT 1,806,196,588.0273 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-18 0.0000 USDT 1,521,016,964.9895 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-17 0.0000 USDT 1,397,523,661.5411 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-16 0.0000 USDT 5,666,190,880.7262 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-15 0.0000 USDT 4,301,051,683.3963 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-14 0.0000 USDT 4,792,740,436.5223 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-13 0.0000 USDT 3,384,095,123.1649 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-12 0.0000 USDT 78,311,790.2994 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-11 0.0000 USDT 78,268,744.1919 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-10 0.0000 USDT 824,319,598.1409 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-09 0.0000 USDT 254,816,312.7896 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-08 0.0000 USDT 1,359,007,564.3588 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-07 0.0000 USDT 928,658,281.0148 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
2024-05-06 0.0000 USDT 5,758,512,461.5365 SHIB 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT 0.0000 USDT
123...1920