Crypto exchange Yobit

Market TheGCCcoin (GCC) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Yobit: gcc_btc
Date Price Volume Open Low High Close
2019-04-20 0.0000 BTC 731.2759 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-19 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-18 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-17 0.0000 BTC 358.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-16 0.0000 BTC 3,549.9643 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-15 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-14 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-13 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-12 0.0000 BTC 335.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-11 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-10 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-09 0.0000 BTC 2,805.5161 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-08 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-07 0.0000 BTC 375.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-06 0.0000 BTC 534,176.3929 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-05 0.0000 BTC 48,855.6667 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-04 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-03 0.0000 BTC 37,417.2000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-02 0.0000 BTC 1,358.8214 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-01 0.0000 BTC 1,095.8571 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-31 0.0000 BTC 10,231.9286 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-30 0.0000 BTC 481.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-29 0.0000 BTC 5,000.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-28 0.0000 BTC 8,848.1071 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-27 0.0000 BTC 7,197.9615 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-26 0.0000 BTC 500.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-25 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-24 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-23 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-22 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-21 0.0000 BTC 375.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-20 0.0000 BTC 7,020.1429 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-19 0.0000 BTC 3,571.3929 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-18 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-17 0.0000 BTC 37,037.0800 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-16 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-15 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-14 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-13 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-12 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-11 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-10 0.0000 BTC 385.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-09 0.0000 BTC 540.5200 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-08 0.0000 BTC 1,597.8000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-07 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-06 0.0000 BTC 2,913.9630 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-05 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-04 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-03 0.0000 BTC 500.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-03-02 0.0000 BTC 6,358.5600 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC