Crypto exchange Yobit

Market TheGCCcoin (GCC) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Yobit: gcc_btc
Date Price Volume Open Low High Close
2019-09-17 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-16 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-15 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-14 0.0000 BTC 3,955.6000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-13 0.0000 BTC 4,500.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-12 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-11 0.0000 BTC 3,850.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-10 0.0000 BTC 1,062.2400 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-09 0.0000 BTC 1,062.2400 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-08 0.0000 BTC 3,850.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-07 0.0000 BTC 3,850.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-06 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-05 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-04 0.0000 BTC 20,308.1200 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-03 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-02 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-09-01 0.0000 BTC 21,387.7600 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-31 0.0000 BTC 450.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-30 0.0000 BTC 1,000.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-29 0.0000 BTC 500.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-28 0.0000 BTC 500.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-27 0.0000 BTC 53,613.0400 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-26 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-25 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-24 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-23 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-22 0.0000 BTC 3,855.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-21 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-20 0.0000 BTC 5,502.0400 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-19 0.0000 BTC 5,502.0400 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-18 0.0000 BTC 699.9600 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-17 0.0000 BTC 3,875.2308 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-16 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-15 0.0000 BTC 2,777.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-14 0.0000 BTC 4,000.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-13 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-12 0.0000 BTC 3,845.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-11 0.0000 BTC 795.1538 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-10 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-09 0.0000 BTC 4,584.4800 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-08 0.0000 BTC 411.3200 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-07 0.0000 BTC 2,722.1200 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-06 0.0000 BTC 1,512.8000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-05 0.0000 BTC 1,062.8000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-04 0.0000 BTC 450.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-03 0.0000 BTC 3,099.9600 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-02 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-08-01 0.0000 BTC 455.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-07-31 0.0000 BTC 2,069.0400 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-07-30 0.0000 BTC 450.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC