Crypto exchange Kucoin

Market XRP (XRP) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: XRP-BTC
123...2930
Date Price Volume Open Low High Close
2022-11-29 0.0000 BTC 975,424.4230 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-28 0.0000 BTC 1,647,274.5408 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-27 0.0000 BTC 758,829.7506 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-26 0.0000 BTC 475,285.0479 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-25 0.0000 BTC 1,915,059.8869 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-24 0.0000 BTC 1,833,033.7307 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-23 0.0000 BTC 1,273,861.7562 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-22 0.0000 BTC 953,841.0573 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-21 0.0000 BTC 901,257.8530 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-20 0.0000 BTC 993,497.8102 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-19 0.0000 BTC 987,388.4967 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-18 0.0000 BTC 920,418.0896 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-17 0.0000 BTC 1,387,553.1135 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-16 0.0000 BTC 2,355,517.9503 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-15 0.0000 BTC 2,931,052.1134 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-14 0.0000 BTC 1,120,066.0711 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-13 0.0000 BTC 1,022,329.6260 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-12 0.0000 BTC 1,030,056.5624 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-11 0.0000 BTC 1,266,915.7324 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-10 0.0000 BTC 2,908,266.3213 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-09 0.0000 BTC 4,409,149.3003 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-08 0.0000 BTC 6,077,935.6707 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-07 0.0000 BTC 1,214,951.6222 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-06 0.0000 BTC 633,796.9384 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-05 0.0000 BTC 967,709.3228 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-04 0.0000 BTC 2,703,068.0039 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-03 0.0000 BTC 941,877.7023 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-02 0.0000 BTC 1,077,284.8597 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-01 0.0000 BTC 721,605.6791 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-31 0.0000 BTC 1,075,110.7160 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-30 0.0000 BTC 1,176,481.3315 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-29 0.0000 BTC 963,146.6459 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-28 0.0000 BTC 700,880.4582 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-27 0.0000 BTC 1,547,995.0762 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-26 0.0000 BTC 886,816.2875 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-25 0.0000 BTC 1,455,100.3812 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-24 0.0000 BTC 896,123.5005 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-23 0.0000 BTC 1,773,519.3692 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-22 0.0000 BTC 1,168,880.8956 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-21 0.0000 BTC 2,248,907.4502 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-20 0.0000 BTC 2,305,245.7898 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-19 0.0000 BTC 2,356,379.3134 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-18 0.0000 BTC 1,338,768.5278 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-17 0.0000 BTC 2,250,392.9385 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-16 0.0000 BTC 940,108.8889 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-15 0.0000 BTC 612,173.5059 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-14 0.0000 BTC 1,771,742.7922 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-13 0.0000 BTC 4,696,085.9841 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-12 0.0000 BTC 1,253,253.4323 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-11 0.0000 BTC 3,716,913.7031 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...2930