Crypto exchange Bitvavo

Market GoldMaxCoin (GMX) / EUR

Identifier on Bitvavo: GMX-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-21 30.4098 EUR 2,457.1288 GMX 31.3490 EUR 30.2190 EUR 31.7330 EUR 30.8450 EUR
2024-05-20 29.5187 EUR 5,634.9088 GMX 26.5420 EUR 26.2500 EUR 31.3960 EUR 31.1100 EUR
2024-05-19 27.3071 EUR 740.9352 GMX 27.0000 EUR 26.3320 EUR 28.2750 EUR 26.3320 EUR
2024-05-18 27.5036 EUR 1,170.9811 GMX 27.4060 EUR 27.0070 EUR 28.1370 EUR 27.0260 EUR
2024-05-17 27.7974 EUR 2,240.0674 GMX 27.8630 EUR 27.4420 EUR 28.4460 EUR 27.5110 EUR
2024-05-16 28.2637 EUR 2,863.2097 GMX 29.3010 EUR 27.3510 EUR 29.3590 EUR 27.7730 EUR
2024-05-15 28.1436 EUR 8,289.3753 GMX 25.4170 EUR 25.2720 EUR 29.7340 EUR 29.2750 EUR
2024-05-14 25.9556 EUR 3,406.8602 GMX 26.5000 EUR 24.6080 EUR 27.1200 EUR 25.3200 EUR
2024-05-13 25.9212 EUR 4,402.3488 GMX 27.8010 EUR 25.2330 EUR 27.8730 EUR 26.1350 EUR
2024-05-12 28.4190 EUR 25,645.7885 GMX 27.0870 EUR 26.4330 EUR 30.3320 EUR 27.7500 EUR
2024-05-11 26.0492 EUR 12,926.4856 GMX 26.2280 EUR 25.2740 EUR 27.3080 EUR 26.7980 EUR
2024-05-10 28.7340 EUR 118,257.6777 GMX 25.3360 EUR 25.2370 EUR 31.9970 EUR 26.0230 EUR
2024-05-09 24.0158 EUR 3,187.3788 GMX 23.6600 EUR 23.2480 EUR 25.4380 EUR 25.3510 EUR
2024-05-08 23.1625 EUR 3,663.7431 GMX 22.7810 EUR 22.5510 EUR 23.7960 EUR 23.4170 EUR
2024-05-07 23.4034 EUR 838.8027 GMX 23.7040 EUR 23.2210 EUR 23.8310 EUR 23.5410 EUR
2024-05-06 24.4487 EUR 1,220.2923 GMX 24.1050 EUR 23.3020 EUR 24.9620 EUR 23.7020 EUR
2024-05-05 23.9189 EUR 737.9586 GMX 23.6890 EUR 23.4590 EUR 24.2200 EUR 23.9540 EUR
2024-05-04 24.0210 EUR 638.4136 GMX 24.3840 EUR 23.7670 EUR 24.3840 EUR 23.9160 EUR
2024-05-03 23.3464 EUR 2,100.3852 GMX 23.1150 EUR 22.8090 EUR 24.4490 EUR 24.3060 EUR
2024-05-02 22.9929 EUR 1,012.9214 GMX 23.4000 EUR 22.2330 EUR 23.4680 EUR 23.2670 EUR
2024-05-01 22.7485 EUR 1,256.9632 GMX 23.5030 EUR 21.9020 EUR 23.7070 EUR 23.3840 EUR
2024-04-30 23.6318 EUR 2,130.0604 GMX 24.5790 EUR 22.5910 EUR 24.8420 EUR 23.1140 EUR
2024-04-29 24.2964 EUR 1,338.6241 GMX 25.1790 EUR 23.9630 EUR 25.1790 EUR 24.7310 EUR
2024-04-28 25.6249 EUR 1,193.2458 GMX 26.0060 EUR 25.0000 EUR 26.1120 EUR 25.0000 EUR
2024-04-27 25.2408 EUR 788.3783 GMX 24.7600 EUR 24.2240 EUR 26.1330 EUR 25.8350 EUR
2024-04-26 25.0265 EUR 1,271.7196 GMX 25.0120 EUR 24.5860 EUR 25.3710 EUR 25.1350 EUR
2024-04-25 25.2248 EUR 1,438.2908 GMX 25.1240 EUR 24.6200 EUR 25.9110 EUR 25.5060 EUR
2024-04-24 26.1666 EUR 2,831.2679 GMX 27.1440 EUR 24.8670 EUR 27.5810 EUR 24.8670 EUR
2024-04-23 27.5827 EUR 862.6388 GMX 28.4400 EUR 27.1470 EUR 28.4400 EUR 27.2440 EUR
2024-04-22 28.5435 EUR 744.3951 GMX 28.2180 EUR 27.6570 EUR 28.9510 EUR 28.4620 EUR
2024-04-21 27.8667 EUR 951.3325 GMX 28.2820 EUR 27.3060 EUR 28.4960 EUR 27.8470 EUR
2024-04-20 27.1111 EUR 1,431.9817 GMX 26.9100 EUR 26.3590 EUR 28.7100 EUR 28.2840 EUR
2024-04-19 27.1162 EUR 1,651.0356 GMX 26.1470 EUR 25.3740 EUR 28.1520 EUR 27.1360 EUR
2024-04-18 26.8902 EUR 3,018.9820 GMX 26.5590 EUR 25.9920 EUR 27.6640 EUR 27.5290 EUR
2024-04-17 26.4566 EUR 1,482.5081 GMX 26.6980 EUR 25.3530 EUR 27.4850 EUR 26.5360 EUR
2024-04-16 27.2115 EUR 8,052.2994 GMX 25.6690 EUR 25.0870 EUR 28.8420 EUR 27.0080 EUR
2024-04-15 26.2019 EUR 4,370.5694 GMX 25.3040 EUR 24.8100 EUR 27.3410 EUR 26.3000 EUR
2024-04-14 24.4797 EUR 4,227.8110 GMX 23.5250 EUR 22.1850 EUR 25.5790 EUR 25.5790 EUR
2024-04-13 26.1654 EUR 4,622.8449 GMX 26.9340 EUR 21.3830 EUR 28.1760 EUR 24.3810 EUR
2024-04-12 28.4235 EUR 6,988.7309 GMX 33.7330 EUR 23.0550 EUR 34.1580 EUR 26.7170 EUR
2024-04-11 34.2473 EUR 2,186.2831 GMX 35.1160 EUR 33.3640 EUR 35.2580 EUR 33.5810 EUR
2024-04-10 34.9559 EUR 1,673.5590 GMX 35.3420 EUR 33.6420 EUR 35.6200 EUR 35.3420 EUR
2024-04-09 36.9310 EUR 2,409.7019 GMX 38.2510 EUR 35.4240 EUR 38.2890 EUR 35.5950 EUR
2024-04-08 36.4405 EUR 9,079.3439 GMX 37.9380 EUR 34.0440 EUR 38.6680 EUR 38.2390 EUR
2024-04-07 37.6229 EUR 433.9884 GMX 37.7500 EUR 37.4010 EUR 37.9950 EUR 37.9950 EUR
2024-04-06 37.2819 EUR 183.1536 GMX 36.6960 EUR 36.6960 EUR 37.5990 EUR 37.5990 EUR
2024-04-05 36.6278 EUR 1,197.8808 GMX 37.4270 EUR 36.0670 EUR 37.5640 EUR 36.9600 EUR
2024-04-04 37.8107 EUR 1,469.9414 GMX 37.2570 EUR 36.5970 EUR 38.2940 EUR 37.2710 EUR
2024-04-03 37.1762 EUR 891.7179 GMX 36.5170 EUR 35.8240 EUR 38.0430 EUR 37.2850 EUR
2024-04-02 37.4170 EUR 1,450.1141 GMX 40.6410 EUR 36.1000 EUR 40.6410 EUR 37.1660 EUR