Gifto markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
GTO BTC OKEx 1,873,985.00 41,916,298.33 GTO 0.00 BTC
GTO USDT OKEx 1,268,893.00 26,280,276.48 GTO 0.03 USDT
GTO BTC Binance 0.00 8,909,517.00 GTO 0.00 BTC
GTO BTC Crex24 outdated outdated outdated
GTO USDT Binance 0.00 22,261,863.70 GTO 0.03 USDT