Crypto exchange OKEx

Market EOS (EOS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: EOS-BTC
123...3435
Date Price Volume Open Low High Close
2023-01-24 0.0000 BTC 55,447.4883 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-23 0.0000 BTC 82,997.8035 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-22 0.0000 BTC 117,429.4746 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-21 0.0000 BTC 62,298.3916 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-20 0.0000 BTC 44,816.5369 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-19 0.0000 BTC 46,867.7586 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-18 0.0000 BTC 339,177.6612 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-17 0.0000 BTC 29,855.3455 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-16 0.0000 BTC 94,408.9492 EOS 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC 0.0000 BTC
2023-01-15 0.0001 BTC 171,445.9608 EOS 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-14 0.0001 BTC 195,395.9361 EOS 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-13 0.0001 BTC 74,689.0177 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-12 0.0001 BTC 308,136.8272 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-11 0.0001 BTC 150,404.0528 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-10 0.0001 BTC 93,511.7429 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-09 0.0001 BTC 122,564.6666 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-08 0.0001 BTC 45,806.4584 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-07 0.0001 BTC 27,750.8825 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-06 0.0001 BTC 110,513.3317 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-05 0.0001 BTC 31,560.2643 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-04 0.0001 BTC 48,062.8366 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-03 0.0001 BTC 81,654.7202 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-02 0.0001 BTC 39,915.9223 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2023-01-01 0.0001 BTC 49,168.8996 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-31 0.0001 BTC 16,176.4257 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-30 0.0001 BTC 51,886.3745 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-29 0.0001 BTC 94,010.3760 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-28 0.0001 BTC 64,361.5636 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-27 0.0001 BTC 74,163.5807 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-26 0.0001 BTC 45,072.3939 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-25 0.0001 BTC 60,610.1205 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-24 0.0001 BTC 16,282.0677 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-23 0.0001 BTC 41,925.4895 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-22 0.0001 BTC 76,003.7900 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-21 0.0001 BTC 62,303.9982 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-20 0.0001 BTC 110,565.7769 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-19 0.0001 BTC 186,284.5428 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-18 0.0001 BTC 16,612.9579 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-17 0.0001 BTC 158,032.7926 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-16 0.0001 BTC 388,604.0224 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-15 0.0001 BTC 134,804.8378 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-14 0.0001 BTC 166,590.5991 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-13 0.0001 BTC 292,729.3151 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-12 0.0001 BTC 262,839.0190 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-11 0.0001 BTC 136,066.0303 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-10 0.0001 BTC 110,865.3848 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-09 0.0001 BTC 388,774.6128 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-08 0.0001 BTC 181,025.3760 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-07 0.0001 BTC 486,836.3378 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-12-06 0.0001 BTC 273,436.4965 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
123...3435