Crypto exchange OKEx

Market EOS (EOS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: EOS-BTC
123...4344
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-06 0.0000 BTC 35,082.5643 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-05 0.0000 BTC 14,524.3098 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-04 0.0000 BTC 28,547.0865 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-03 0.0000 BTC 37,111.9318 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-02 0.0000 BTC 41,285.9712 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-01 0.0000 BTC 68,353.8223 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-30 0.0000 BTC 109,184.7810 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-29 0.0000 BTC 35,552.3634 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-28 0.0000 BTC 40,240.6188 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-27 0.0000 BTC 75,314.2790 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-26 0.0000 BTC 189,559.6077 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-25 0.0000 BTC 593,523.8104 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-24 0.0000 BTC 61,672.4636 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-23 0.0000 BTC 24,839.4600 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-22 0.0000 BTC 49,903.0854 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-21 0.0000 BTC 14,132.6317 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-20 0.0000 BTC 22,111.9006 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-19 0.0000 BTC 106,977.2045 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-18 0.0000 BTC 32,182.3426 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-17 0.0000 BTC 65,566.9274 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-16 0.0000 BTC 121,573.6750 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-15 0.0000 BTC 253,672.9909 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-14 0.0000 BTC 450,916.4398 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-13 0.0000 BTC 501,675.0029 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-12 0.0000 BTC 426,392.1373 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-11 0.0000 BTC 68,778.1353 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-10 0.0000 BTC 116,500.8595 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-09 0.0000 BTC 230,103.1702 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-08 0.0000 BTC 134,018.5675 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-07 0.0000 BTC 72,167.4919 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-06 0.0000 BTC 59,242.7280 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-05 0.0000 BTC 111,656.8954 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-04 0.0000 BTC 94,673.6543 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-03 0.0000 BTC 109,347.0613 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-02 0.0000 BTC 248,676.2525 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-01 0.0000 BTC 211,274.0882 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-31 0.0000 BTC 75,077.4419 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-30 0.0000 BTC 60,517.3630 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-29 0.0000 BTC 167,535.0983 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-28 0.0000 BTC 115,236.9483 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-27 0.0000 BTC 180,868.9686 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-26 0.0000 BTC 133,720.0947 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-25 0.0000 BTC 103,952.7182 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-24 0.0000 BTC 108,196.4294 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-23 0.0000 BTC 307,909.4852 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-22 0.0000 BTC 350,879.4228 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-21 0.0000 BTC 362,361.1486 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-20 0.0000 BTC 268,491.4487 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-19 0.0000 BTC 307,220.7095 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-18 0.0000 BTC 96,399.6236 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...4344