Crypto exchange Coinbase Pro

Market EOS (EOS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Coinbase Pro: EOS-BTC
123...2324
Date Price Volume Open Low High Close
2022-07-01 0.0000 BTC 471,108.0000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-30 0.0000 BTC 557,398.9000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-29 0.0000 BTC 460,203.7000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-28 0.0000 BTC 692,533.1000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-27 0.0000 BTC 594,528.3000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-26 0.0000 BTC 422,859.7000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-25 0.0000 BTC 372,887.6000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-24 0.0000 BTC 858,243.0000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-23 0.0000 BTC 971,888.1000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-22 0.0000 BTC 994,717.3000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-21 0.0000 BTC 1,086,115.6000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-20 0.0000 BTC 562,212.1000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-19 0.0000 BTC 903,911.2000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-18 0.0000 BTC 2,104,429.5000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-17 0.0000 BTC 955,782.0000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-16 0.0000 BTC 1,270,657.7000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-15 0.0000 BTC 2,143,385.2000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-14 0.0000 BTC 2,423,147.9000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-13 0.0000 BTC 2,673,761.5000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-12 0.0000 BTC 956,128.5000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-11 0.0000 BTC 1,240,710.0000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-10 0.0000 BTC 795,397.5000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-09 0.0000 BTC 732,892.4000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-08 0.0000 BTC 630,990.2000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-07 0.0000 BTC 680,831.2000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-06 0.0000 BTC 362,500.4000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-05 0.0000 BTC 219,197.8000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-04 0.0000 BTC 742,225.4000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-03 0.0000 BTC 1,041,698.8000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-02 0.0000 BTC 958,996.6000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-06-01 0.0000 BTC 1,564,365.6000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-31 0.0000 BTC 1,314,885.8000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-30 0.0000 BTC 823,083.4000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-29 0.0000 BTC 299,431.8000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-28 0.0000 BTC 679,592.1000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-27 0.0000 BTC 1,444,730.0000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-26 0.0000 BTC 1,373,450.6000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-25 0.0000 BTC 1,182,516.3000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-24 0.0000 BTC 1,314,961.7000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-23 0.0000 BTC 2,862,760.1000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-22 0.0000 BTC 904,859.0000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-21 0.0000 BTC 1,348,820.3000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-20 0.0000 BTC 702,237.6000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-19 0.0000 BTC 1,530,924.9000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-18 0.0000 BTC 926,256.4000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-17 0.0000 BTC 1,020,976.0000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-16 0.0000 BTC 1,122,831.3000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-15 0.0000 BTC 468,043.4000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-14 0.0000 BTC 916,027.0000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-13 0.0000 BTC 1,555,708.2000 EOS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...2324