Crypto exchange Coinbase Pro

Market EOS (EOS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Coinbase Pro: EOS-BTC
123...1112
Date Price Volume Open Low High Close
2020-12-04 0.0002 BTC 148,714.1000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-12-03 0.0002 BTC 232,464.0000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-12-02 0.0002 BTC 100,621.9000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-12-01 0.0002 BTC 219,899.3000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-30 0.0002 BTC 308,088.8000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-29 0.0002 BTC 110,115.2000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-28 0.0002 BTC 151,753.3000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-27 0.0002 BTC 135,464.2000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-26 0.0002 BTC 534,386.8000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-25 0.0002 BTC 309,270.3000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-24 0.0002 BTC 456,583.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-23 0.0002 BTC 222,830.3000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-22 0.0002 BTC 394,238.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-21 0.0002 BTC 239,322.5000 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-20 0.0001 BTC 230,687.8000 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0001 BTC
2020-11-19 0.0001 BTC 184,131.0000 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-18 0.0001 BTC 435,771.1000 EOS 0.0002 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0001 BTC
2020-11-17 0.0002 BTC 156,574.4000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-16 0.0002 BTC 76,010.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-15 0.0002 BTC 41,611.3000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-14 0.0002 BTC 98,763.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-13 0.0002 BTC 230,751.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-12 0.0002 BTC 178,321.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-11 0.0002 BTC 94,933.9000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-10 0.0002 BTC 165,226.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-09 0.0002 BTC 71,846.4000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-08 0.0002 BTC 43,809.2000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-07 0.0002 BTC 166,128.7000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-06 0.0002 BTC 137,882.4000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-05 0.0002 BTC 205,992.0000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-04 0.0002 BTC 106,871.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-03 0.0002 BTC 241,366.5000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-02 0.0002 BTC 134,520.8000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-11-01 0.0002 BTC 83,020.7000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-31 0.0002 BTC 84,603.3000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-30 0.0002 BTC 105,761.7000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-29 0.0002 BTC 57,692.5000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-28 0.0002 BTC 85,753.1000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-27 0.0002 BTC 169,964.8000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-26 0.0002 BTC 142,538.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-25 0.0002 BTC 73,782.1000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-24 0.0002 BTC 40,900.3000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-23 0.0002 BTC 58,436.4000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-22 0.0002 BTC 76,376.2000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-21 0.0002 BTC 281,012.5000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-20 0.0002 BTC 162,993.7000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-19 0.0002 BTC 48,264.8000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-18 0.0002 BTC 35,519.6000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-17 0.0002 BTC 49,197.2000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-16 0.0002 BTC 87,287.0000 EOS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
123...1112