Crypto exchange Bitvavo

Market NEAR Protocol (NEAR) / EUR

Identifier on Bitvavo: NEAR-EUR
123...1617
Date Price Volume Open Low High Close
2024-06-22 4.9154 EUR 54,925.8285 NEAR 5.0722 EUR 4.7772 EUR 5.0722 EUR 4.7921 EUR
2024-06-21 4.9576 EUR 231,900.3812 NEAR 4.8210 EUR 4.7737 EUR 5.0852 EUR 5.0525 EUR
2024-06-20 4.8927 EUR 289,662.1109 NEAR 4.6000 EUR 4.5955 EUR 5.1200 EUR 4.8998 EUR
2024-06-19 4.6425 EUR 181,644.0270 NEAR 4.3998 EUR 4.3420 EUR 4.7560 EUR 4.6226 EUR
2024-06-18 4.3662 EUR 388,939.7128 NEAR 4.7880 EUR 4.1500 EUR 4.7944 EUR 4.3950 EUR
2024-06-17 4.9064 EUR 220,436.0033 NEAR 5.2720 EUR 4.6577 EUR 5.3260 EUR 4.8391 EUR
2024-06-16 5.2558 EUR 67,993.7209 NEAR 5.2283 EUR 5.1500 EUR 5.3122 EUR 5.2853 EUR
2024-06-15 5.2609 EUR 57,224.7791 NEAR 5.2265 EUR 5.1536 EUR 5.3242 EUR 5.2443 EUR
2024-06-14 5.3033 EUR 216,571.6409 NEAR 5.5201 EUR 5.0390 EUR 5.6173 EUR 5.2052 EUR
2024-06-13 5.6741 EUR 136,749.7391 NEAR 5.8824 EUR 5.4649 EUR 5.8865 EUR 5.5031 EUR
2024-06-12 5.9354 EUR 191,105.7452 NEAR 5.6579 EUR 5.4800 EUR 6.2200 EUR 5.9128 EUR
2024-06-11 5.7249 EUR 131,755.8320 NEAR 5.9424 EUR 5.5941 EUR 5.9424 EUR 5.6804 EUR
2024-06-10 6.0161 EUR 70,859.0198 NEAR 6.1223 EUR 5.8943 EUR 6.1760 EUR 5.9250 EUR
2024-06-09 6.1246 EUR 63,277.0820 NEAR 6.0996 EUR 6.0386 EUR 6.2062 EUR 6.1409 EUR
2024-06-08 6.1845 EUR 72,410.0968 NEAR 6.3385 EUR 6.0161 EUR 6.4017 EUR 6.0841 EUR
2024-06-07 6.2740 EUR 247,185.6563 NEAR 6.7239 EUR 5.6695 EUR 6.8761 EUR 6.3793 EUR
2024-06-06 6.8446 EUR 63,156.5559 NEAR 7.0449 EUR 6.6433 EUR 7.0538 EUR 6.6883 EUR
2024-06-05 6.9503 EUR 118,140.9333 NEAR 6.8195 EUR 6.8086 EUR 7.0802 EUR 7.0119 EUR
2024-06-04 6.6678 EUR 93,987.0966 NEAR 6.5354 EUR 6.4280 EUR 6.8600 EUR 6.8122 EUR
2024-06-03 6.6783 EUR 99,730.6298 NEAR 6.6212 EUR 6.5219 EUR 6.8014 EUR 6.5274 EUR
2024-06-02 6.7389 EUR 102,545.9012 NEAR 6.7914 EUR 6.5430 EUR 6.9187 EUR 6.6252 EUR
2024-06-01 6.7232 EUR 51,711.7851 NEAR 6.6866 EUR 6.6141 EUR 6.8786 EUR 6.8240 EUR
2024-05-31 6.6853 EUR 83,845.0766 NEAR 6.7217 EUR 6.5306 EUR 6.8458 EUR 6.6786 EUR
2024-05-30 6.8201 EUR 167,665.3885 NEAR 7.0267 EUR 6.6674 EUR 7.0834 EUR 6.7351 EUR
2024-05-29 7.1044 EUR 139,137.1239 NEAR 7.0875 EUR 6.9781 EUR 7.2108 EUR 7.0729 EUR
2024-05-28 7.0968 EUR 144,768.5216 NEAR 7.1827 EUR 6.9244 EUR 7.3340 EUR 7.0942 EUR
2024-05-27 7.1966 EUR 121,848.7708 NEAR 7.1939 EUR 7.0882 EUR 7.3451 EUR 7.1883 EUR
2024-05-26 7.4025 EUR 159,126.2446 NEAR 7.5988 EUR 7.1693 EUR 7.7200 EUR 7.2056 EUR
2024-05-25 7.4215 EUR 149,174.4745 NEAR 7.2875 EUR 7.2594 EUR 7.6238 EUR 7.5560 EUR
2024-05-24 7.2177 EUR 154,024.6333 NEAR 7.1074 EUR 7.0104 EUR 7.4405 EUR 7.2999 EUR
2024-05-23 7.1870 EUR 320,736.9622 NEAR 7.3742 EUR 6.7838 EUR 7.5497 EUR 7.1589 EUR
2024-05-22 7.3543 EUR 192,695.6396 NEAR 7.1809 EUR 7.0762 EUR 7.6175 EUR 7.3622 EUR
2024-05-21 7.3815 EUR 223,850.0673 NEAR 7.6097 EUR 7.1339 EUR 7.6400 EUR 7.1908 EUR
2024-05-20 7.4272 EUR 221,034.9420 NEAR 7.1586 EUR 7.0881 EUR 7.6382 EUR 7.6089 EUR
2024-05-19 7.1989 EUR 97,318.9817 NEAR 7.2795 EUR 7.0522 EUR 7.3385 EUR 7.2199 EUR
2024-05-18 7.3315 EUR 120,961.0381 NEAR 7.3842 EUR 7.1533 EUR 7.4657 EUR 7.2646 EUR
2024-05-17 7.4902 EUR 313,213.9757 NEAR 7.3871 EUR 7.2200 EUR 7.8379 EUR 7.4124 EUR
2024-05-16 7.4283 EUR 354,800.0307 NEAR 7.3810 EUR 7.2049 EUR 7.6056 EUR 7.3915 EUR
2024-05-15 7.0149 EUR 445,872.5105 NEAR 6.5178 EUR 6.3723 EUR 7.4480 EUR 7.3938 EUR
2024-05-14 6.5994 EUR 340,315.1674 NEAR 6.7567 EUR 6.3752 EUR 6.9300 EUR 6.4573 EUR
2024-05-13 6.6350 EUR 389,435.1108 NEAR 6.4343 EUR 6.0794 EUR 6.9100 EUR 6.7783 EUR
2024-05-12 6.4504 EUR 63,634.0592 NEAR 6.5019 EUR 6.3500 EUR 6.5646 EUR 6.4047 EUR
2024-05-11 6.6253 EUR 71,070.6250 NEAR 6.7769 EUR 6.5065 EUR 6.8089 EUR 6.5486 EUR
2024-05-10 6.8625 EUR 163,994.7116 NEAR 6.9442 EUR 6.6412 EUR 7.0998 EUR 6.7122 EUR
2024-05-09 6.7074 EUR 185,779.7952 NEAR 6.3447 EUR 6.3406 EUR 6.9559 EUR 6.8795 EUR
2024-05-08 6.5601 EUR 172,382.6820 NEAR 6.6193 EUR 6.3164 EUR 6.7894 EUR 6.3465 EUR
2024-05-07 6.9823 EUR 252,843.0497 NEAR 6.8187 EUR 6.7730 EUR 7.3700 EUR 6.8700 EUR
2024-05-06 6.8062 EUR 311,771.7570 NEAR 6.9573 EUR 6.6412 EUR 7.0538 EUR 6.7956 EUR
2024-05-05 6.7269 EUR 220,462.1973 NEAR 6.3400 EUR 6.2156 EUR 6.9963 EUR 6.9514 EUR
2024-05-04 6.3776 EUR 121,540.2590 NEAR 6.4041 EUR 6.3092 EUR 6.4900 EUR 6.3691 EUR
123...1617