Execoin markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
EXE BTC OKEx 96,767.00 9,744,054.86 EXE 0.00 BTC
EXE BTC Bittrex 86,513.00 2,018,732.37 EXE 0.00 BTC
EXE USDT Bithumb Global 74,389.00 7,073,660.08 EXE 0.02 USDT
EXE USDT OKEx 53,701.00 3,460,021.25 EXE 0.02 USDT
EXE USDT Bittrex 48,599.00 101,362.28 EXE 0.02 USDT
EXE BTC Poloniex 14,547.00 214,664.25 EXE 0.00 BTC
EXE USDT Poloniex 5,928.00 100,232.22 EXE 0.02 USDT